Na kolektory a kotly ponúka štát domácnostiam ďalšie peniaze

17.08.2011, ABC-bývanie.sk | Úsporné bývanie, energie

Pre domácnosti, ktoré si chcú namontovať solárne kolektory alebo kotly na biomasu, má štát pripravených ďalších 2,675 milióna eur. O príspevok vo forme dotácie možno požiadať do konca novembra 2011.

O dotáciách rozhoduje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá do konca roku 2010 v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach poskytla 4 115 príspevkov za viac ako 3,9 mil. eur.

Do konca júna 2011 zaregistrovala agentúra 1 434 nových žiadostí o dotácie s celkovou požadovanou sumou vyše 1,38 mil. eur. Žiadosti prijaté do 1. júla 2011 sa však neposudzovali, pretože sa čakalo na nový zákon o poskytovaní dotácií v rezorte hospodárstva a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu.

Zákon č. 181/2011 Z.z. bol schválený, účinnosť nadobudol 1. júla 2011, a tak ministerstvo hospodárstva prvého augusta ohlásilo, že program poskytovania dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody pokračuje. Príspevky naďalej slúžia výhradne na podporu zavádzania solárnych kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach.
 

Kde nájsť vzory žiadostí

Záujemcovia, ktorí o dotáciu požiadali pred 1. júlom, nemusia posielať novú žiadosť. Od SIEA dostanú písomný pokyn, aby ju doplnili o ďalšie prílohy požadované zákonom. Zoznam príloh uvádza výzva na predkladanie žiadostí.

Agentúra pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty na inštitúcie, ktoré potvrdenia vydávajú, ako aj vzory čestných vyhlásení, čo treba doložiť k žiadosti.

V prípade fyzických osôb ide o dve čestné vyhlásenia a tri potvrdenia, v ktorých je potrebné žiadosť zdôvodniť odvolaním sa na konkrétny zákon o poskytovaní dotácií. Vzory príloh a nové formuláre žiadostí sú TU.


► Na čo si treba pri výbere kolektora dať pozor
Reklamy na solárne kolektory je potrebné čítať veľmi starostlivo, pričom odborníci zásadne neodporúčajú kupovať zariadenie bez certifikácie.
Čo si treba ešte všímať?Domácnosti si môžu podať žiadosť o poskytnutie dotácie až po ukončení inštalácie zariadenia, a to prostredníctvom pracovísk administrátora programu – SIEA, ktoré sú v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. Pri bytových domoch je možné žiadať len o podporu na solárne kolektory a žiadateľom by mal byť správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.
 

Výška príspevkov sa nemení

Výška dotácií zostáva nezmenená, podotýka SIEA. Oproti minulosti je obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotáciu 200 eur za 1 meter štvorcový nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 metrov štvorcových plochy kolektora. Nad túto plochu sa už príspevky poskytovať nebudú.

Celkovo tak žiadatelia môžu na solárne kolektory získať maximálne 1 600 eur. V prípade bytových domov je dotácia 100 eur na 1 meter štvorcový nainštalovaných kolektorov, príspevok však možno poskytnúť najviac na 3 štvorcové metre na jeden byt.

Konkrétna suma dotácie bude závisieť od tzv. plochy apertúry, čo je plocha, z ktorej žiarenie dopadá na absorbér kolektora. Tento údaj je spravidla uvedený v prílohe certifikátu Solar Keymark.

Dotáciu na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do 30 percent kúpnej ceny kotla, nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, no najviac do výšky 1 000 eur.

Kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy (t.j. po 1. auguste 2011) musia dosahovať účinnosť až 85 perc. Pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy je postačujúcich 84 perc. Požiadavky na účinnosť kotlov v domácnostiach sa sprísnili na základe smernice Európskej únie.

Podobné články