Za nekvalitný polystyrén sa môže obchodník dostať pred súd

25.03.2013, Katarína Dudáková | Materiály, technológie, konštrukcie

V roku 2012 opustili slovenský trh niektorí dovozcovia expandovaného polystyrénu (EPS). Išlo najmä o subjekty, ktorým namerali vysoké percento výrobkov nezodpovedajúcich platným normám.

Vyplynulo to zo zistení projektu Monitoring kvality EPS, ktorý realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI).

"Úspechom monitoringu je, že oproti predošlému roku sa zo slovenského trhu vytratili najmä niektorí importéri, ktorým sme namerali veľmi vysoké percento nezhodných výrobkov. Na tomto výsledku sa do značnej miery podpísala aj spolupráca s SOI, ktorá zabránila dovozu výrobkov nezodpovedajúcich platným normám," hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

V rámci projektu Monitoring kvality EPS sa v roku 2012 odobralo a testovalo v troch kolách celkovo 56 vzoriek od 21 výrobcov a predajcov polystyrénu pôsobiacich na slovenskom trhu. Z toho deväť testovaných firiem sú členmi Združenia EPS SR.

Pri monitorovaní kvality sa sledovali najmä dva parametre – objemová hmotnosť a napätie v tlaku pri 10-percentnej deformácii. V rámci realizovaných meraní sa zistilo:
16 prípadov nezhody s normou STN EN 13163 pri parametri napätie v tlaku pri 10-perc. deformácii. To predstavuje 28,5 percenta prípadov nezhody nameranej v prevažnej miere pri materiáloch z dovozu;
 12 prípadov nezhody s normou STN 72 7221-2 v parametri objemová hmotnosť, čo predstavuje 21,4 perc. prípadov nezhody, takisto nameranej v prevažnej miere pri importovaných materiáloch.
 

Po zistení nezhody vyvodia dôsledky

Združenie EPS SR pristupuje k boju proti nekvalitnému polystyrénu na slovenskom trhu aktívne. Členom združenia, ktorým by sa opakovane namerala nezhoda, hrozí pokuta až do 5-tisíc eur. Ak títo členovia neodstránia zistené nedostatky, situáciu rieši valné zhromaždenie s rizikom vylúčenia zo združenia.

Na výrobcov, pri ktorých sa v rámci monitoringu kvality namerala nezhoda, združenie podáva podnet na SOI, vylúčená nie je ani žaloba na súde za klamanie spotrebiteľa a nekalé konkurenčné praktiky. Nezávislý odber vzoriek a ich skúšky vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný v súlade so slovenskými a európskymi normami. Skúšky pritom opakovane potvrdzujú vyššiu kvalitu výrobkov od členov Združenia EPS SR.

"Kontrola parametrov polystyrénu je nevyhnutná v záujme zhotovovania kvalitného kontaktného tepelnoizolačného systému, a tým aj predĺženia životnosti budovy a zlepšenia jej energetickej hospodárnosti. Záleží nám na budovaní dobrého mena polystyrénu na Slovensku. Monitoring kvality preto patrí medzi kľúčové činnosti nášho združenia," dodáva M. Strapková.
 

O Monitoringu kvality EPS

Monitoring kvality expandovaného polystyrénu na Slovensku každoročne realizuje Združenie EPS SR. Cieľom je najmä zisťovanie a skúmanie kvality polystyrénu pre stavebníctvo a následne ochrana spotrebiteľa. Projekt zároveň nastavuje rovnaké podmienky pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na Slovensku a zabraňuje distribúcii expandovaného polystyrénu na trh tým producentom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a deklarácii uvádzanej zhotoviteľom.

Združenie EPS SR vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať dopyt po expandovanom polystyréne, zúčastňovať na príprave noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z expandovaného polystyrénu a podieľať sa na úsporách energie. Združenie má 11 členov, je v ňom aj zástupca Plastics Europe Brusel.

Členské firmy pokrývajú približne 70 perc. slovenského trhu s penovým polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti expandovaného polystyrénu, ktorí pôsobia v SR. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, so školami, s výskumnými pracoviskami, so štátnymi inštitúciami a špecialistami z rozličných odvetví. Združenie je členom EUMEPS, Európskeho združenia výrobcov EPS.

Autorka pracuje v spoločnosti Key Communications, s.r.o., Bratislava