Prvá pomoc pre stavbyvedúceho: digitalizácia a chytrý softvér

06.06.2022, Anna Palfiová | Materiály, technológie, konštrukcie

Úloha stavbyvedúceho je kľúčová pri realizácii každej stavby – či už ide o menší alebo rozsiahly projekt, o segment bývania, kancelárií, obchodov alebo infraštruktúry. Zodpovedá za uskutočňovanie projektu a celkový postup výstavby.

Stavbyvedúci koordinuje všetkých zúčastnených, dohliada na stavenisko, zodpovedá za bezpečnosť pri práci. Zároveň musí splniť všetky podmienky kvality a štandardov stavby a dodržať riadne termíny, to všetko v rámci stanoveného rozpočtu.

PlanRadar-tablet-1-X.jpg


Podstatná je efektívnosť

Dnes je pre aktuálne problémy na trhu nehnuteľností (rastúce ceny materiálov a energií, nedostatok pracovných síl a i.) viac ako inokedy potrebné, aby také profesie, ako je stavbyvedúci, fungovali čo najefektívnejšie. K tomu môže výrazne prispieť širšie využívanie digitálnych technológií, umožňujúcich väčšiu flexibilitu, jednoduchší aj rýchlejší priebeh výstavby. A v konečnom dôsledku vyššiu kvalitu realizácie.

Úloha stavbyvedúceho vyžaduje množstvo zručností pre koordináciu mnohých rôzne previazaných úloh. Je to práve on, kto dáva dohromady tím priamych pracovníkov aj externých dodávateľov tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám projektu, a dohliada na ich činnosť.

„Na to je potrebné zvládať riadenie tak po technickej, ako aj ľudskej stránke. Vedúci stavby musí byť schopný celý tím motivovať a správne delegovať prácu, aby viedla k požadovanému výsledku. Musí to byť teda skutočný líder,“ hovorí Adam Vostárek, expert spoločnosti PlanRadar zameriavajúci sa na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch.


Ako predchádzať chybám a kolíziám

Riešenie toľkých komplexných problémov naraz spôsobuje mnohé úskalia, ktoré môžu ľahko vyústiť do chýb a kolízií. Tie nie je dobré brať na ľahkú váhu, či už ide o nedostatky, ktoré zvyšujú rozpočet stavby, alebo majú vplyv na bezpečnosť. Je preto nutné mať absolútny prehľad o všetkom, čo sa deje. Ideálnou prevenciou je mať všetky aktivity a priebeh prác zaznamenané v online prostredí a v reálnom čase

„Aplikácie pre stavbyvedúcich, akou je napríklad PlanRadar, umožňujú nahrať všetky výkresy a plány do príslušného rozhrania. Tam ich možno kedykoľvek upravovať. Keď sa niekde na stavbe vyskytne kolízia, ktokoľvek ju môže do modelu budovy okamžite zaznamenať a tiež detailne popísať, či už v podobe textu, fotografie alebo hlasového záznamu,“ poznamenáva A. Vostárek.

Ako vedúci stavby s ňou tiež v aplikácii môže zoznámiť zodpovednú osobu, ktorá bude vzápätí o kolízii informovaná formou notifikácie. To udržiava neustály prehľad o vývoji stavby a zaručuje efektívnu komunikáciu medzi pracovníkmi.


Bezpečnosť na prvom mieste

Výhody digitálnych aplikácií majú kľúčovú úlohu aj v otázke bezpečnosti, keďže v rebríčku pracovných úrazov stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odbory. Prehľadný systém, v ktorom sa dá okamžite vidieť, či boli prijaté všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti práce, pomôže nehodám predchádzať. Navyše, pokiaľ už k zraneniu dôjde, je vždy k dispozícii dokument dokladajúci aktivity vedenia stavby pre rokovania s poisťovňami či ďalšími inštitúciami.


Online stavebný denník

Mať v evidencii všetko, čo sa na stavbe deje, teda viesť si stavebný denník, stanovuje aj stavebný zákon. Ten patrí medzi základné dokumenty, ktoré musia byť na stavbe k dispozícii v prípade kontroly. Na jeho napĺňaní sa vzhľadom na komplexnosť procesov podieľa nielen stavbyvedúci, ale aj viacero autorizovaných pracovníkov.

Mať vo vedení záznamov poriadok tak môže byť často logisticky a časovo náročné, pričom aj tu opäť rastie riziko výskytu chýb. Prechod z fyzickej formy do online aplikácie uľahčuje realizáciu výstavby a prináša pre jej účastníkov mnoho nesporných výhod.

„Dokumentácia v stavebnom denníku býva plná rozmanitých údajov, aby mohli aj spätne poskytnúť plnohodnotnú stopu pre audit, a teda aj argumenty v prípade oneskorenia, škôd či dodatočných nákladov. Denník – ako už vyplýva z názvu – by sa mal viesť skutočne na dennej báze. To zaberie veľa času a navyše sa ľahko skomplikuje, pokiaľ niekto vyplňovanie vykoná nepresne alebo niektoré dni vynechá. Pri strese s dodržaním všetkých termínov sa stáva, že sa záznamy vypĺňajú až spätne a k dokonalosti majú ďaleko. Pri delegovaní tejto činnosti chaoticky jeden na druhého sa navyše často nevie, kto je potom za prípadný problém zodpovedný,“ pokračuje A. Vostárek.

S elektronickým vedením stavebného denníka väčšina týchto nepríjemností odpadá. Záznam možno do systému zadať kedykoľvek a kdekoľvek. Špecializovaný softvér, napríklad PlanRadar, umožňuje vytvoriť šablóny na zadávanie údajov na mieru potrebám projektu. Spoločná platforma je potom prístupná všetkým účastníkom stavby, ktorí majú istotu, že údaje sú správne, aktuálne a transparentné. To všetko nielen šetrí stavbyvedúcemu čas a náklady, ale tiež predchádza zbytočným pracovno-právnym sporom.

Foto: PlanRadar

Podobné články