Správnou požiarnou ochranou môže SR ušetriť ročne 36 mil. eur

20.02.2023, Anna Palfiová | Materiály, technológie, konštrukcie

Požiar v uzavretých priestoroch budovy sa považuje za jeden z najviac traumatizujúcich zážitkov. Oheň spôsobuje škody nielen hmotného charakteru, ale aj ujmy na ľudskom zdraví a psychike.

V roku 2020 štatistiky na Slovensku zaznamenali 8 356 požiarov s priamou škodou 45,6 milióna eur. Z toho takmer 80 percent škôd (za 36,3 mil. eur) sa týkalo budov a stavieb, čo v SR zodpovedá dlhodobému priemeru. Každý komerčný subjekt je povinný vybaviť svoje priestory prostriedkami požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostnými zariadeniami. Aktuálne štúdie však ukazujú, že treba ísť ešte ďalej: už raná fáza projektovania a konštrukcie budov má zásadný vplyv na priemernú mieru požiarov za rok.

Každý projekt má svoje nuansy, ale určité aspekty sú pre všetky zámery zhodné. Základné odporúčania pre požiarnu bezpečnosť a návrhy na jej vylepšenie prináša spoločnosť PlanRadar, ktorá vyvinula platformu na digitalizáciu a zefektívnenie procesov v stavebníctve.

Knauf-ohen-1-X.jpg


Aktívna a pasívna požiarna ochrana

Požiarna bezpečnosť budov stojí na dvoch základných pilieroch. Aktívna ochrana sa primárne vzťahuje na požiarno-bezpečnostné zariadenia v budove, ktoré sú schopné rozpoznať a hasiť požiar. V praxi ide o elektrické požiarne signalizácie a hlásiče, stabilné hasičské zariadenia ako hasiace prístroje či sprinklery a zároveň zariadenia na odvod tepla a dymu.

Na druhej strane, pasívna ochrana zahŕňa predovšetkým konštrukčné a dispozičné riešenie stavieb tak, aby čo najdlhšie vzdorovali ohňu bez ďalšieho zásahu človeka. To znamená, aby sa zabránilo šíreniu plameňov a dymových plynov a potlačili sa tepelné účinky ohňa vo vnútri budovy.

Cieľom je umožniť včasnú evakuáciu osôb aj rýchly zásah záchranných tímov. Za tým účelom sa využívajú najmä rozličné deliace konštrukcie medzi jednotlivými miestnosťami či celkami zo žiaruvzdorných materiálov. Najčastejšie sú to vápenocementové alebo sadrové nástreky, speňovateľné (intumescentné) náterové hmoty a doskové obklady.

Popritom existuje viacero ďalších architektonických a konštrukčných faktorov, ktoré ovplyvňujú protipožiarnu bezpečnosť a evakuačný plán budovy. Napríklad to, ako v nej počas prevádzky prúdia ľudia, koľko má objekt východov, aké sú rozmery dverí či viditeľnosť použitého značenia atď. To všetko by mal zohľadniť návrh a výstavba nových budov, pričom aplikácia PlanRadar je v tomto smere vítaným pomocníkom.


Preddefinované šablóny a nástroje

Aplikácia obsahuje kompletnú súpravu preddefinovaných šablón s prehľadnými nástrojmi na prevenciu neočakávaných udalostí a zaručenie maximálnej bezpečnosti počas výstavby, následnej údržby a správy. Ide o reporty stavebných škôd, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) alebo požiarnu ochranu.

"Facility manažéri, s ktorými spolupracujeme, oceňujú aj naše vylepšenia v podobe QR kódov, ktoré sa rozmiestnia na protipožiarne zariadenia v objekte: po ich naskenovaní pomocou mobilu či tabletu možno získať všetky potrebné dáta, a to aj v režime offline. Tak sa dá ľahko zistiť, kde a kedy je potrebná revízia, výmena či prípadná oprava," hovorí Ivan Petráš, expert firmy PlanRadar zameriavajúci sa na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch.

Podstatné je, aby protipožiarny plán bol aktuálny a komplexný. Platí, že prevencia je vždy lepšia ako "hasenie" vzniknutých problémov, čo, pravdaže, platí aj pri realizácii stavby.

PlanRadar-ohen-1-X.jpg


Pozor na fajčiarov

"Základom je najať si bezpečnostného kontrolného inžiniera, ktorý bude na projekte riadiť a koordinovať postup dodávateľov a robotníkov. K tomu patrí aj poskytnutie školenia BOZP a základov krízového riadenia. Nesmierne dôležitá je tiež pravidelná kontrola všetkých potenciálnych zdrojov požiaru, a to najlepšie prostredníctvom automatizovaného softvéru pre správu škôd, ako je PlanRadar," pokračuje I. Petráš.

Hoci sa môže zdať jasné, že na stavenisku sa napríklad nesmie fajčiť, ide o bežný prehrešok. Na projekte sa podieľa množstvo osôb, ktoré nemožno ustrážiť za každej situácie. Ide však o zásadný priestupok ohrozujúci zdravie všetkých zúčastnených, preto ho treba dôsledne postihovať.

Na stavbách sa pracuje s mnohými materiálmi vrátane nebezpečných a vysokohorľavých látok. Tie by sa mali vždy držať v špeciálnych izolovaných skladoch mimo lokality alebo aspoň v bezpečnej vzdialenosti od potenciálnych zdrojov vznietenia. Treba myslieť na to, že horľavé kvapaliny uvoľňujú pary, ktoré sa ďalej šíria vzduchom.


Praktické tipy pre facility manažérov

Len čo sa budova dokončí a odovzdá novému majiteľovi, príčiny požiaru už nemožno ľahko vystopovať. Môžu vzniknúť náhodne fajčením, varením, používaním elektrických spotrebičov či sviečok alebo vykurovacích systémov. Je preto kľúčové premyslieť si použitie a rozmiestnenie všetkých potenciálnych rizikových bodov, medzi ktoré patrí väčšina kuchynských spotrebičov, ako sú sporáky, sendvičovače, kanvice a pod. Okrem toho je nevyhnutné vykonávať pravidelné preventívne kontroly a revízie hasiacich prístrojov, nástenných požiarnych hydrantov a ďalšie protipožiarne techniky.

"Technológia NFC, ktorá funguje v rámci nášho vylepšenia s QR kódmi, zefektívňuje ich pravidelnú údržbu umiestnením elektronických štítkov. Všetky informácie o stave a plánovaných revíziách protipožiarnej ochrany sú tak vždy aktuálne a k dispozícii odkiaľkoľvek online,“ uvádza Ivan Petráš a dopĺňa: „Údržba požiarneho systému je povinným aspektom každej budovy. Navyše rozhodne efektívnejším než použitie reakčného a núdzového riešenia. Neočakávaný požiar môže presiahnuť rámec bežnej katastrofy a v závislosti od lokality prerásť až v kultúrnu či historickú pohromu. Je preto potrebné brať požiarnu bezpečnosť vážne a dodržiavať pravidelné kontroly, aby sa udržal perfektný stav všetkých ochranných zariadení.“

PlanRadar-ohen-2-X.jpg


Tipy na riadenie protipožiarnej ochrany

  • Prevencia: Predchádzať problémom je vždy krok číslo jeden. Preto treba zachytiť všetky potenciálne zdroje požiaru: môže ísť o elektrické iskry, skrat či prúdové preťaženie.
  • Komunikácia: Pokiaľ predsa len začne horieť, ubezpečte sa, že ľudia v budove sa o tom okamžite dozvedia a že systém požiarnej signalizácie je aktívny. Testy ukazujú, že neosobné akustické alebo optické poplašné signály (sirény, svetelné alarmy) sú v krízovej situácii menej efektívne ako hovorené pokyny, z ktorých jasne vyplýva, čo sa stalo a čo treba urobiť.
  • Evakuácia: Po oznámení hrozby požiaru sa treba postarať o núdzové východy a únikové cesty, aby sa osoby z budovy mohli bezpečne dostať von. Následne je nutné skontrolovať, že sa skutočne všetkým podarilo budovu opustiť a hlásiť to záchranným tímom. Na evakuáciu nikdy nepoužívajte výťah.
  • Represia: Oheň by sa mal zredukovať na čo najmenšiu plochu, aby sa obmedzili škody. Na to slúži najmä pasívna požiarna ochrana, výrazne však pomôže aj uzavretie všetkých okien a dverí pri opúšťaní budovy, ak sa to dá. Vhodné je aj uzavrieť prívod plynu a vody.
  • Hasenie: Na rýchle uhasenie požiaru by mal byť v budovách nainštalovaný protipožiarny sprinklerový systém a dostatok hasiacich prístrojov. Tie však treba použiť len v prípade hasenia pevných a organických materiálov, pretože na niektoré typy požiarov nemusia byť vhodné. Ide najmä o horľavé kvapaliny, plyny a kovy.

Foto: PlanRadar, Knauf

Podobné články