Normy v stavebníctve a vo výstavbe: apríl 2010

01.04.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 9612 / 01 1623
Akustika. Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí. Technická metóda. (ISO 9612: 2009)
(EN ISO 9612: 2009, ISO 9612: 2009)

STN P CEN/TS 28701 / 01 8542
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná doprava. Identifikácia pevných objektov vo verejnej doprave ****)
(CEN/TS 28701: 2010)

STN EN ISO 24978 / 01 8560
Inteligentné dopravné systémy. Správy o bezpečnosti a záchrane využívajúce ľubovoľné dostupné bezdrôtové médiá. Postupy pri údajových registroch (ISO 24978: 2009) ****)
(EN ISO 24978: 2009, ISO 24978: 2009)

STN EN ISO 6709 / 01 9321
Štandardná reprezentácia polohy geografického bodu pomocou súradníc (ISO 6709: 2008 vrátane Corrigenda 1: 2009) *)
(EN ISO 6709: 2009, ISO 6709: 2008, ISO 6709:2008/Cor 1: 2009)

STN EN ISO 15011-1 / 05 0605
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 1: Stanovenie emisného stupňa plynných splodín a odber vzoriek plynných splodín na analýzu pri oblúkovom zváraní (ISO 15011-1: 2009)
(EN ISO 15011-1: 2009, ISO 15011-1: 2009)

STN EN ISO 15011-2 / 05 0605
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 2: Stanovenie emisného stupňa oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) pri oblúkovom zváraní, rezaní a drážkovaní (ISO 15011-2: 2009)
(EN ISO 15011-2: 2009, ISO 15011-2: 2009)

STN EN ISO 15011-3 / 05 0605
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín. Časť 3: Stanovenie emisného stupňa ozónu počas oblúkového zvárania (ISO 15011-3: 2009)
(EN ISO 15011-3: 2009, ISO 15011-3: 2009)

STN EN ISO 2560 / 05 5021
Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Klasifikácia (ISO 2560: 2009) ****)
(EN ISO 2560: 2009, ISO 2560: 2009)

STN EN ISO 14343 / 05 5314
Zváracie materiály. Drôtové elektródy, pásové elektródy, drôty a tyčinky na tavné zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí. Klasifikácia (ISO 14343: 2009) ****)
(EN ISO 14343: 2009, ISO 14343: 2009)

STN EN 621 / 06 1912
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov ****)
(EN 621: 2009)

STN EN 778 / 06 1913
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinnkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť ****)
(EN 778: 2009)

STN EN ISO 13351 / 12 2005
Ventilátory. Rozmery (ISO 13351: 2009) ****)
(EN ISO 13351: 2009, ISO 13351: 2009)

STN EN 15805 / 12 2033
Partikulárne vzduchové filtre na všeobecnú ventiláciu. Štandardné rozmery ****)
(EN 15805: 2009)

STN EN 1822-1 / 12 5002
Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 1: Klasifikácia, overovanie, vlastnosti a označovanie ****)
(EN 1822-1: 2009)

STN EN 1822-2 / 12 5002
Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 2: Produkcia aerosólu, meracie prístroje, štatistické určovanie častíc ****)
(EN 1822-2: 2009)

STN EN 1822-3 / 12 5002
Vysokoúčinné filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 3: Skúšobné médiá plochých filtrov ****)
(EN 1822-3: 2009)

STN EN 1822-4 / 12 5002
Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 4: Určovanie presakovania filtračným elementom (skenovacia metóda) ****)
(EN 1822-4: 2009)

STN EN 1822-5 / 12 5002
Vysokoúčinné partikulárne filtre vzduchu (HEPA a ULPA). Časť 5: Určovanie účinnosti filtračného elementu ****)
(EN 1822-5: 2009)

STN ISO 4200 / 42 0091
Oceľové zvárané a bezšvové rúry s hladkými koncami. Všeobecné tabuľky rozmerov a hmotností na jednotku dĺžky
(ISO 4200: 1991)

STN EN 485-1+A1 / 42 7332
Hliník a zliatiny hliníka. Plechy, pásky a hrubé plechy. Časť 1: Technické podmienky na kontrolu a expedovanie (Konsolidovaný text) ****)
(EN 485-1:2008+A1: 2009)

STN EN 338 / 49 1532
Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy
(EN 338: 2009)

STN EN 1058 / 49 2633
Dosky na báze dreva. Stanovenie charakteristických 5-percentilových hodnôt a charakteristických stredných hodnôt ****)
(EN 1058: 2009)

STN EN 622-4 / 49 2650
Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 4: Požiadavky na mäkké dosky ****)
(EN 622-4: 2009)

STN EN 622-5 / 49 2650
Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 5: Požiadavky na dosky vyrobené suchým spôsobom (MDF) ****)
(EN 622-5: 2009)

STN ISO 10471 / 64 0358
Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobého medzného ohybového pomerného pretvorenia a dlhodobého medzného pomerného kruhového priehybu za mokra
(ISO 10471: 2003)

STN ISO 10468 / 64 0369
Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobej špecifickej krípovej kruhovej tuhosti za mokra a výpočet krípového faktora za mokra
(ISO 10468: 2003)

STN ISO 14236 / 64 3084
Rúry a tvarovky z plastov. Mechanické tvarovky so zvieracími spojmi na použitie s polyetylénovými tlakovými rúrami v systémoch zásobovania vodou
(ISO 14236: 2000)

STN EN 14636-1 / 64 3165
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 1: Rúry a tvarovky s pružnými spojmi ****)
(EN 14636-1: 2009)

STN P CEN/TS 15963 / 65 7220
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kritickej teploty pri skúške lomovej húževnatosti trojbodovým ohybom s vrubom ****)
(CEN/TS 15963: 2010)

STN 72 1001 / 72 1001
Klasifikácia zemín a skalných hornín

STN EN 934-3 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 3: Prísady do mált na murovanie. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie ****)
(EN 934-3: 2009)

STN EN 15191 / 72 3175
Betónové prefabrikáty. Klasifikácia vlastností pre betón vystužený skleným vláknom ****)
(EN 15191: 2009)

STN EN 14304 / 72 7240
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z pružnej kaučukovitej peny (FEF). Špecifikácia ****)
(EN 14304: 2009)

STN EN 14305 / 72 7241
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia ****)
(EN 14305: 2009)

STN EN 14306 / 72 7242
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z kalcium silikátu (CS). Špecifikácia ****)
(EN 14306: 2009)

STN EN 14307 / 72 7243
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Špecifikácia ****)
(EN 14307: 2009)

STN EN 14308 / 72 7244
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z tuhého penového polyuretánu (PUR) a penového polyizokyanurátu (PIR). Špecifikácia ****)
(EN 14308: 2009)

STN EN 14309 / 72 7245
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia ****)
(EN 14309: 2009)

STN EN 14313 / 72 7246
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z penového polyetylénu (PEF). Špecifikácia ****)
(EN 14313: 2009)

STN EN 14314 / 72 7247
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia ****)
(EN 14314: 2009)

STN EN 1998-4 / 73 /media/images/
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
(EN 1998-4: 2006)

STN EN 1998-6 / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
(EN 1998-6: 2005)

STN 73 1001 / 73 1001
Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

STN EN 12390-3 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies
(EN 12390-3: 2009)

STN EN 12504-1 / 73 1303
Skúšanie betónu v konštrukciách. Časť 1: Vzorky z jadrového vŕtania. Odber, preskúmanie a skúška pevnosti v tlaku
(EN 12504-1: 2009)

STN EN 12350-3 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 3: Skúška Vebe
(EN 12350-3: 2009)

STN EN 12350-4 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 4: Skúška zhutniteľnosti
(EN 12350-4: 2009)

STN EN 12350-5 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 5: Skúška rozliatím
(EN 12350-5: 2009)

STN EN 1993-1-7 / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doskové konštrukcie priečne zaťažené
(EN 1993-1-7: 2007, EN 1993-1-7:2007/AC: 2009)

STN EN 1993-6 / 73 5130
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy
(EN 1993-6: 2007, EN 1993-6:2007/AC: 2009)

STN 73 6122 / 73 6122
Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné komunikácie

STN 73 6133 / 73 6133
Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií

STN EN 12697-26 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 26: Tuhosť
(EN 12697-26: 2004)

STN EN 1995-2 / 73 6212
Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty
(EN 1995-2: 2004)

STN ISO 3454 / 75 1112
Hydrometria. Sondovacie a závesné zariadenia na priame meranie hĺbky *)
(ISO 3454: 2008)

STN ISO 3846 / 75 1113
Hydrometria. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím pravouhlých priepadov so širokou korunou *)
(ISO 3846: 2008)

STN ISO 4360 / 75 1115
Hydrometria. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím priepadov s trojuholníkovým profilom *)
(ISO 4360: 2008)
 

Zmeny STN

STN EN 50131-1/A1 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena A1
(EN 50131-1:2006/A1: 2009)

STN EN 1991-1-1/NA/1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov. Národná príloha. Zmena 1

STN EN 1991-1-3/NA/Z1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom. Národná príloha. Zmena 1

STN EN 1991-1-4/NA/Z1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom. Národná príloha. Zmena 1

STN EN 1991-1-6/NA/Z1 / 73 /media/images/
Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby. Národná príloha. Změna 1

STN EN 1998-1/NA/Z1 / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Národná príloha. Zmena 1

STN EN 1998-5/NA / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská. Národná príloha NA

STN EN 1997-1/NA / 73 0091
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá. Národná príloha NA

STN EN 1997-2/NA / 73 0091
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia. Národná príloha NA

STN EN ISO 3822-3/A1 / 73 0536
Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných armatúr . Zmena A1 (ISO 3822-3:1997/Amd 1: 2009)
(EN ISO 3822-3:1997/A1: 2009, ISO 3822-3:1997/Amd 1: 2009)
 

Opravy STN

STN EN ISO 15614-4/AC / 05 0310
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 4: Oprava zváraním hliníkových odliatkov (ISO 15614-4:2005)/Cor 1:2007). Oprava AC ****)
(EN ISO 15614-4:2005/AC: 2007, ISO 15614-4:2005/Cor 1: 2007)

STN EN 10253-4/AC / 13 2200
Tvarovky na priváranie na tupo. Časť 4: Tvárnené austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce (duplexné) ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami. Oprava AC
(EN 10253-4:2008/AC: 2009)

STN EN 10216-5/AC / 42 5713
Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nehrdzavejúce oceľové rúry. Oprava AC
(EN 10216-5:2004/AC: 2008)

STN EN 13245-2/AC / 64 3229
Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 2: PVC-U a PVC-UE profily na konečnú úpravu vnútorných a vonkajších stien a podhľadov. Oprava AC
(EN 13245-2:2008/AC: 2009)

STN EN 13598-2/AC / 64 3234
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 2: Špecifikácie vstupných šácht a revíznych komôr v dopravných plochách a uložených hlboko v zemi. Oprava AC
(EN 13598-2:2009/AC: 2009)

STN 73 6123/OA / 73 6123
Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty. Oprava A


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.