Normy v stavebníctve a vo výstavbe: apríl 2011

01.04.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN ISO 8/media/images/-1 / 01 1301
Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne
(ISO 8/media/images/-1: 2009)

STN EN ISO 14171 / 05 5379
Zváracie materiály. Drôtové elektródy, plnené drôtové eklektródy a kombinácie elektróda/tavivo na zváranie pod tavivom nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Klasifikácia (ISO 14171: 2010) ****)
(EN ISO 14171: 2010, ISO 14171: 2010)

STN EN ISO 24034 / 05 5507
Zváracie materiály. Zváracie drôty a tyčinky na tavné zváranie titánu a zliatin titánu. Klasifikácia. (ISO 24034:2010)
(EN ISO 24034: 2010, ISO 24034: 2010)

STN EN 15316-2-3 / 06 0232
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla
(EN 15316-2-3: 2007)

STN EN 378-1+A1 / 14 0647)
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu (Konsolidovaný text)
(EN 378-1:2008+A1: 2010)

STN EN 12405-1+A2 / 25 7865
Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu ****)
(EN 12405-1:2005+A2: 2010)

STN EN 741+A1 / 26 /media/images/
Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Bezpečnostné požiadavky na systémy a ich súčasti používané na pneumatickú dopravu sypkých materiálov (Konsolidovaný text)
(EN 741:2000+A1: 2010)

STN EN 81-40 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou
(EN 81-40: 2008)

STN EN 60695-7-1 / 34 5630
Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 7-1: Toxicita splodín horenia. Všeobecné pokyny
(EN 60695-7-1: 2010, IEC 60695-7-1: 2010)

STN EN ISO 12737 / 42 0348
Kovové materiály. Určenie lomovej húževnatosti pri rovinnej deformácii (ISO 12737: 2010)
(EN ISO 12737: 2010, ISO 12737: 2010)

STN EN 10169 / 42 0921
Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným (vrstveným) organickým povlakom. Časť 1: Technické dodacie podmienky ****)
(EN 10169: 2010)

STN EN ISO 15630-1 / 42 1040
Oceľ na betonársku a predpínaciu výstuž. Skúšobné metódy. Časť 1: Tyče, valcovaný drôt a drôt na výstuž betónu (ISO 15630-1: 2010) ****)
(EN ISO 15630-1: 2010, ISO 15630-1: 2010)

STN EN ISO 15630-2 / 42 1040
Oceľ na betonársku a predpínaciu výstuž. Skúšobné metódy. Časť 2: Zvárané siete (ISO 15630-2: 2010) ****)
(EN ISO 15630-2: 2010, ISO 15630-2: 2010)

STN EN ISO 15630-3 / 42 1040
Oceľ na betonársku a predpínaciu výstuž. Skúšobné metódy. Časť 3: Predpínacia oceľ (15630-3: 2010) ****)
(EN ISO 15630-3: 2010, ISO 15630-3: 2010)

STN P CEN/TS 14464 / 49 1026
Rezivo. Metóda zisťovania skôrnatenia ****)
(CEN/TS 14464: 2010)

STN EN ISO 175 / 64 0241
Plasty. Skúšobné metódy na stanovenie účinkov po ponorení do kvapalných chemikálií (ISO 175: 2010) ****)
(EN ISO 175: 2010, ISO 175: 2010)

STN EN 1447+A1 / 64 0646
Potrubné systémy z plastov. Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobej odolnosti proti vnútornému tlaku (Konsolidovaný text) ****)
(EN 1447:2009+A1: 2010)

TNI CEN/TR 852 / 64 0677
Potrubné systémy z plastov na prepravu vody určenej na ľudskú spotrebu. Posudzovanie migrácie. Návod na vyhodnocovanie laboratórne získaných hodnôt migrácie ****)
(CEN/TR 852: 2010)

STN EN 14733+A1 / 65 7008
Asfalty a asfaltové spojivá. Prevádzkové riadenie výroby asfaltových emulzií, zmäkčeného a riedeného asfaltu (Konsolidovaný text)
(EN 14733:2005+A1: 2010)

STN EN 459-1 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody ****)
(EN 459-1: 2010)

STN EN 459-2 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 2: Skúšobné metódy ****)
(EN 459-2: 2010)

STN EN 998-1 / 72 2430
Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky
(EN 998-1: 2010)

STN EN 998-2 / 72 2430
Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie
(EN 998-2: 2010)

STN EN ISO 23993 / 73 0711
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 23993: 2008, opravená verzia 2009-10-01) ****)
(EN ISO 23993: 2010, ISO 23993:2008 Corrected ver. 2009-10-01: 2008)

STN EN 1536 / 73 1002
Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty
(EN 1536: 2010)

STN EN 1538 / 73 1003
Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny
(EN 1538: 2010)

STN EN 1993-1-4 / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele
(EN 1993-1-4: 2006)

STN EN 1993-1-6 / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií
(EN 1993-1-6: 2007, EN 1993-1-6:2007/AC: 2009)

STN EN 1993-1-11 / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-11: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami
(EN 1993-1-11: 2006, EN 1993-1-11:2006/AC: 2009)

STN 73 6192 / 73 6192
Rázová zaťažovacia skúška vozoviek a podložia

STN EN 12975-1+A1 / 74 7201
Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 12975-1:2006+A1: 2010)

STN EN 14908-6 / 74 7306
Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov ****)
(EN 14908-6: 2010)

STN EN ISO 16484-1 / 74 7310
Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010) ****)
(EN ISO 16484-1: 2010, ISO 16484-1: 2010)

STN 75 /media/images/ / 75 /media/images/
Vodné hospodárstvo. Sústava noriem vo vodnom hospodárstve

STN EN 13965-2 / 83 8200
Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva
(EN 13965-2: 2010)

STN EN ISO 11925-2 / 92 0211
Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2010) ****)
(EN ISO 11925-2: 2010, EN ISO 11925-2:2010/AC: 2011, ISO 11925-2: 2010)

STN EN 15998 / 92 0225
Sklo v stavebníctve. Bezpečnosť v prípade požiaru, požiarna odolnosť. Metodika skúšania pre zatriedenie skla. ****)
(EN 15998: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN 50131-1/IS2 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém. Zmena IS2
(EN 50131-1:2006/IS2: 2010)

STN EN 50131-5-3/IS1 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu. Zmena IS1
(EN 50131-5-3:2005/IS1: 2010)

STN EN ISO 15877-1/A1 / 64 3235
Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 1: Všeobecne (ISO 15877-1:2009/Amd 1:2010). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15877-1:2009/A1: 2010, ISO 15877-1:2009/Amd 1: 2010)

STN EN ISO 15877-2/A1 / 64 3235
Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 2: Rúry (ISO 15877-2:2009/Amd 1:2010). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15877-2:2009/A1: 2010, ISO 15877-2:2009/Amd 1: 2010)

STN EN ISO 15877-3/A1 / 64 3235
Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 3: Tvarovky (ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15877-3:2009/A1: 2010, ISO 15877-3:2009/Amd 1: 2010)

STN EN ISO 15877-5/A1 / 64 3235
Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (ISO 15877-5:2009/Amd 1:2010). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15877-5:2009/A1: 2010, ISO 15877-5:2009/Amd 1: 2010)

STN EN 1993-1-4/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele. Národná príloha NA

STN EN 1993-1-6/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií. Národná príloha NA

STN EN 1993-1-11/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-11: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami. Národná príloha NA
 

Opravy STN

STN EN 1996-1-2/AC 73 1101
Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Oprava AC
(EN 1996-1-2:2005/AC: 2010)

STN EN 12094-1/O1 / 92 0406
Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.