Normy v stavebníctve a vo výstavbe: apríl 2012

01.04.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 22432 / 01 4443
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakteristiky používané na špecifikácie a verifikácie (ISO 22432: 2011) ****)
(EN ISO 22432: 2011, ISO 22432: 2011)

STN EN ISO 14906 / 01 8571
Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2011) ****)
(EN ISO 14906: 2011, ISO 14906: 2011)

STN P CEN/TS 16157-1 / 01 8594
Telematika v cestnej doprave. Špecifikácie výmeny dát v Datex II pre riadenie dopravy a informácie. Časť 1: Súvislosti a rámec ****)
(CEN/TS 16157-1: 2011)

STN P CEN/TS 16157-2 / 01 8594
Telematika v cestnej doprave. Špecifikácie výmeny dát v Datex II pre riadenie dopravy a informácie. Časť 2: Odkazovanie na polohu ****)
(CEN/TS 16157-2: 2011)

STN P CEN/TS 16157-3 / 01 8594
Telematika v cestnej doprave. Špecifikácie výmeny dát v Datex II pre riadenie dopravy a informácie. Časť 3: Zverejňovanie situácie ****)
(CEN/TS 16157-3: 2011)

STN EN ISO 4753 / 02 1031
Spojovacie súčiastky. Zakončenie súčiastok s vonkajším metrickým závitom ISO (ISO 4753: 2011)
(EN ISO 4753: 2011, ISO 4753: 2011)

STN EN ISO 4014 / 02 1101
Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobné triedy A a B (ISO 4014: 2011)
(EN ISO 4014: 2011, ISO 4014: 2011)

STN EN ISO 4016 / 02 1101
Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobná trieda C (ISO 4016: 2011)
(EN ISO 4016: 2011, ISO 4016: 2011)

STN EN ISO 8765 / 02 1101
Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným metrickým závitom. Výrobné triedy A a B (ISO 8765: 2011)
(EN ISO 8765: 2011, ISO 8765: 2011)

STN EN ISO 1207 / 02 1131
Skrutky s valcovou hlavou. Výrobná trieda A (ISO 1207: 2011)
(EN ISO 1207: 2011, ISO 1207: 2011)

STN EN ISO 7539-6 / 03 8172
Korózia kovov a zliatin. Skúšky korózie pod napätím. Časť 6: Príprava a používanie vzoriek s vopred vytvorenou trhlinou na skúšky pri konštantnom zaťažení alebo konštantnom posune (ISO 7539-6: 2011) ****)
(EN ISO 7539-6: 2011, ISO 7539-6: 2011)

STN EN ISO 15609-5 / 05 0311
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Stanovenie postupu zvárania. Časť 5: Odporové zváranie (ISO 15609-5: 2011) ****)
(EN ISO 15609-5: 2011, ISO 15609-5: 2011)

STN EN ISO 15011-5 / 05 0605
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórna metóda na vzorkovanie dymu a plynov. Časť 5: Identifikácia tepelno-degradačných produktov vytvorených pri zváraní alebo rezaní výrobkov zložených z úplne alebo čiastočne organických materiálov pomocou plynu z pyrolýzy (ISO 15011-5:2011) ****)
(EN ISO 15011-5: 2011, ISO 15011-5: 2011)

STN EN ISO 10882-1 / 05 0606
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Odber vzoriek tuhých častíc vo vzduchu a plynov v dýchacej zóne prevádzkovateľa. Časť 1: Odber vzoriek tuhých častíc vo vzduchu (ISO 10882-1:2011) ****)
(EN ISO 10882-1: 2011, ISO 10882-1: 2011)

STN EN ISO 9012 / 05 2126
Zariadenia na plameňové zváranie. Ručné horáky s prisávaním vzduchu. Požiadavky a skúšky (ISO 9012:2008) ****)
(EN ISO 9012: 2011, ISO 9012: 2008)

STN EN 15780 / 12 7074
Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy ****)
(EN 15780: 2011)

STN EN 15726 / 12 8032
Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Merania v obsadenej zóne klimatizovaných/vetraných miestností na hodnotenie tepelnej a akustickej pohody ****)
(EN 15726: 2011)

STN EN 14511-1 / 14 3002
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Časť 1: Termíny a definície ****)
(EN 14511-1: 2011)

STN EN 14511-2 / 14 3002
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Časť 2: Skúšobné podmienky ****)
(EN 14511-2: 2011)

STN EN 14511-3 / 14 3002
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Časť 3: Skúšobné metódy ****)
(EN 14511-3: 2011)

STN EN 14511-4 / 14 3002
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Časť 4: Požiadavky ****)
(EN 14511-4: 2011)

STN EN 13126-1 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Spoločné požiadavky pre všetky typy kovaní ****)
(EN 13126-1: 2011)

STN EN 13126-3 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 3: Kľučky používané prednostne na sklopné a otváravé, otváravé a sklopné a iba otváravé okná a balkónové dvere ****)
(EN 13126-3: 2011)

STN EN 13126-5 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 5: Zariadenia zabraňujúce otváraniu okien a balkónových dvier ****)
(EN 13126-5: 2011)

STN EN ISO 11148-5 / 23 9060
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Rotačné príklepové vŕtačky (ISO 11148-5: 2011) ****)
(EN ISO 11148-5: 2011, ISO 11148-5: 2011)

STN EN ISO 11148-8 / 23 9060
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 8: Brúsky na plocho a leštičky (ISO 11148-8: 2011) ****)
(EN ISO 11148-8: 2011, ISO 11148-8: 2011)

STN EN ISO 11148-9 / 23 9060
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 9: Brúsky na dokončovacie operácie (ISO 11148-9: 2011) ****)
(EN ISO 11148-9: 2011, ISO 11148-9: 2011)

STN EN ISO 11148-10 / 23 9060
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 10: Tlakové náradie (ISO 11148-10: 2011) ****)
(EN ISO 11148-10: 2011, ISO 11148-10: 2011)

STN EN 1570-1 / 27 5011
Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami
(EN 1570-1: 2011)

STN EN 62305-1 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
(EN 62305-1: 2011, mod. IEC 62305-1: 2010)

STN EN 50399 / 34 7104
Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
(EN 50399: 2011)

STN 34 7661 / 34 7661
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti. Káble a vodiče

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 / 35 6102
Funkčná referenčná architektúra na komunikáciu v inteligentných meracích systémoch ****)
(CEN/CLC/ETSI/TR 50572: 2011)

STN EN ISO 15630-1 / 42 1040
Ocele na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 1: Tyče, valcovaný drôt a drôt na výstuž do betónu (ISO 15630-1: 2010)
(EN ISO 15630-1: 2010, ISO 15630-1: 2010)

STN EN ISO 15630-2 / 42 1040
Oceľ na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 2: Zvárané siete (ISO 15630-2: 2010)
(EN ISO 15630-2: 2010, ISO 15630-2: 2010)

STN EN ISO 15630-3 / 42 1040
Ocele na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 3: Ocele na predpínanie (ISO 15630-3: 2010)
(EN ISO 15630-3: 2010, ISO 15630-3: 2010)

STN EN 13145+A1 / 49 1406
Železnice. Trať. Drevené priečne a výhybkové podvaly (Konsolidovaný text)
(EN 13145:2001+A1: 2011)

STN EN 12201-1 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne
(EN 12201-1: 2011)

STN EN 12201-2 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry
(EN 12201-2: 2011)

STN EN 12201-3 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky
(EN 12201-3: 2011)

STN EN 12201-5 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
(EN 12201-5: 2011)

STN EN 197-1 / 72 2101
Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie
(EN 197-1: 2011)

STN EN 480-13+A1 / 72 2323
Prísady do betónu, mált a zálievok. Skúšobné metódy. Časť 13: Porovnávacia malta na murivo na skúšanie prísad do mált (Konsolidovaný text)
(EN 480-13:2009+A1: 2011)

STN EN 1168+A3 / 72 3011
Betónové prefabrikáty. Dutinové dosky (Konsolidovaný text)
(EN 1168:2005/FprA3: 2011, EN 1168:2005+A3: 2011)

STN EN ISO 12677 / 72 6073
Chemická analýza žiaruvzdorných výrobkov röntgenovými fluorescenčnými (XRF) metódami. Metóda tavenej perly (ISO 12677: 2011) ****)
(EN ISO 12677: 2011, ISO 12677: 2011)

STN EN ISO 14719 / 72 6076
Chemická analýza žiaruvzdorných materiálov, skla a glazúr. Stanovenie Fe2+ a Fe3+ spektrálnou fotometrickou metódou s 1,10 fenentrolinom (ISO 14719: 2011) ****)
(EN ISO 14719: 2011, ISO 14719: 2011)

STN ISO 13822 / 73 /media/images/
Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
(ISO 13822: 2010)

STN P CEN/TS 15548-1 / 73 0714
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C ****)
(CEN/TS 15548-1: 2011)

STN EN 15942 / 73 0911
Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí ****)
(EN 15942: 2011)

STN EN 1993-4-1 / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-1: Silá
(EN 1993-4-1: 2007, EN 1993-4-1:2007/AC: 2009)

STN EN 1993-4-3 / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-3: Potrubia
(EN 1993-4-3: 2007, EN 1993-4-3:2007/AC: 2009)

STN EN 1999-1-2 / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
(EN 1999-1-2: 2007, EN 1999-1-2:2007/AC: 2009)

STN EN 12446 / 73 4214
Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa
(EN 12446: 2011)

TNI CEN/TR 16303-1 / 73 6029
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Pokyny na postup výpočtu nárazových testov proti systému obmedzenia vozidla. Časť 1: Spoločné referenčné informácie a správy ****)
(CEN/TR 16303-1: 2012)

TNI CEN/TR 16303-2 / 73 6029
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Pokyny na postup výpočtu nárazových testov proti systému obmedzenia vozidla. Časť 2: Modelovanie a overovanie vozidla ****)
(CEN/TR 16303-2: 2012)

TNI CEN/TR 16303-3 / 73 6029
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Pokyny na postup výpočtu nárazových testov proti systému obmedzenia vozidla. Časť 3: Modelovanie a overovanie skúšaného predmetu ****)
(CEN/TR 16303-3: 2012)

TNI CEN/TR 16303-4 / 73 6029
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Pokyny na postup výpočtu nárazových testov proti systému obmedzenia vozidla. Časť 4: Validačné postupy ****)
(CEN/TR 16303-4: 2012)

STN EN 13146-9+A1 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 9: Stanovenie tuhosti (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13146-9:2009+A1: 2011)

STN EN 13232-2+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 2: Požiadavky na návrh geometrickej polohy (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13232-2:2003+A1: 2011)

STN EN 13232-3+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 3: Požiadavky na vzájomné pôsobenie kolesa a koľajnice (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13232-3:2003+A1: 2011)

STN EN 13232-4+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 4: Prestavenie, uzavretie a kontrola polohy (Konsolidovaný text)
(EN 13232-4:2005+A1: 2011)

STN EN 13232-5+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 5: Výmeny (Konsolidovaný text)
(EN 13232-5:2005+A1: 2011)

STN EN 13232-6+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky (Konsolidovaný text)
(EN 13232-6:2005+A1: 2011)

STN EN 13232-7+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 7: Pohyblivé srdcovky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13232-7:2006+A1: 2011)

STN EN 13232-8+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 8: Dilatačné zariadenia (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13232-8:2007+A1: 2011)

STN EN 13232-9+A1 / 73 6363
Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 9: Usporiadanie výhybky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13232-9:2006+A1: 2011)

STN 75 0190 / 75 0190
Vodné hospodárstvo. Klimatológia. Terminológia

STN EN 13508-2+A1 / 75 6920
Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (Konsolidovaný text) (CD)
(EN 13508-2:2003+A1: 2011)

STN EN 15759-1 / 76 0503
Konzervovanie kultúrneho majetku. Vnútorné prostredie. Časť 1: Pokyny na vykurovanie kostolov, kaplniek a iných priestorov pre miesta uctievania ****)
(EN 15759-1: 2011)

STN EN 15875 / 83 8270
Charakterizácia odpadov. Statická skúška na stanovenie potenciálu tvorby kyselín a neutralizačného potenciálu odpadov obsahujúcich sulfidy ****)
(EN 15875: 2011)

STN EN 16192 / 83 8283
Charakterizácia odpadov. Analýza výluhov ****)
(EN 16192: 2011)

STN EN ISO 14051 /83 9051
Environmentálne manažérstvo. Účtovníctvo nákladov materiálových tokov. Všeobecný rámec (ISO 14051: 2011) ****)
(EN ISO 14051: 2011, ISO 14051: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 15792-1/A1 / 05 5520
Zváracie materiály. Metódy skúšania. Časť 1: Metódy skúšania skúšobných vzoriek zvarového kovu ocelí, niklu a niklových zliatin (ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15792-1:2008/A1: 2011, ISO 15792-1:2000/Amd 1: 2011)

STN EN ISO 15927-5/A1 / 73 0702
Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 15927-5:2004/A1: 2011, ISO 15927-5:2004/Amd 1: 2011)

STN EN 1993-4-1/NA / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-1: Silá. Národná príloha

STN EN 1993-4-3/NA / 73 1405
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-3: Potrubia. Národná príloha

STN EN 1999-1-2/NA / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha

STN EN 1999-1-4/A1 / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena. Zmena A1 ****)
(EN 1999-1-4:2007/A1: 2011)
 

Opravy STN

STN EN 15251/Oa / 12 8003
Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.