Normy v stavebníctve a vo výstavbe: august 2010

01.08.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 25178-6 / 01 4454
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu. Plocha. Časť 6: Klasifikácia metód merania charakteru povrchu (ISO 25178-6: 2010) ****)
(EN ISO 25178-6: 2010, ISO 25178-6: 2010)

STN EN 12668-1 / 01 5027
Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika a overovanie ultrazvukových zariadení. Časť 1: Prístroje ****)
(EN 12668-1: 2010)

STN EN 12668-2 / 01 5027
Nedeštruktívne skúšanie. Charakteristika a overovanie ultrazvukového skúšobného zariadenia. Časť 2: Sondy ****)
(EN 12668-2: 2010)

STN EN 1330-4 / 01 5052
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 4: Termíny používané pri skúšaní ultrazvukom ****)
(EN 1330-4: 2010)

STN EN ISO/IEC 17043 / 01 5257
Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043: 2010) ****)
(EN ISO/IEC 17043: 2010, ISO/IEC 17043: 2010)

STN EN ISO 3506-1 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 1: Skrutky (ISO 3506-1: 2009)
(EN ISO 3506-1: 2009, ISO 3506-1: 2009)

STN EN ISO 3506-4 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 4: Závitorezné skrutky (ISO 3506-4: 2009)
(EN ISO 3506-4: 2009, ISO 3506-4: 2009)

STN EN ISO 14713-1 / 03 8261
Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií. Časť 1: Všeobecné princípy navrhovania a odolnosti proti korózii (ISO 14713-1: 2009)
(EN ISO 14713-1: 2009, ISO 14713-1: 2009)

STN EN ISO 14713-2 / 03 8261
Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií. Časť 2: Žiarové zinkovanie ponorom (ISO 14713-2: 2009)
(EN ISO 14713-2: 2009, ISO 14713-2: 2009)

STN EN ISO 14713-3 / 03 8261
Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií. Časť 3: Šerardovanie (ISO 14713-3: 2009)
(EN ISO 14713-3: 2009, EN ISO 14713-3:2009/AC: 2010, ISO 14713-3: 2009)

STN EN ISO 14344 / 05 5514
Zváranie a príbuzné procesy. Zváranie pod tavivom a v ochrannej atmosfére. Predpisy na obstarávanie zváracích materiálov (ISO 14344: 2010) ****)
(EN ISO 14344: 2010, ISO 14344: 2010)

STN EN 115-1+A1 / 27 4802
Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž (Konsolidovaný text) (CD)
(EN 115-1:2008+A1: 2010)

TNI CEN/CLC/TR 16103 / 38 /media/images/
Energetické manažérstvo a energetická účinnosť. Slovník ****)
(CEN/CLC/TR 16103: 2010)

STN EN 15632-2 38 3378
Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15632-2: 2010)

STN EN 15632-3 / 38 3378
Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 3: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15632-3: 2010)

STN EN 10283 / 42 0957
Odliatky z nehrdzavejúcich ocelí ****)
(EN 10283: 2010)

STN EN 1057+A1 / (42 1526
Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry kruhového prierezu na vodu a plyn v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach (Konsolidovaný text)
(EN 1057:2006+A1: 2010)

STN EN 1313-1 / 49 1014
Guľatina a rezivo. Dovolené odchýlky a prednostné rozmery. Časť 1: Ihličnaté rezivo
(EN 1313-1: 2010)

STN EN ISO 22391-1 / 64 3050
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 1: Všeobecne (ISO 22391-1: 2009)
(EN ISO 22391-1: 2009, ISO 22391-1: 2009)

STN EN ISO 22391-2 / 64 3050
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 2: Rúry (ISO 22391-2: 2009)
(EN ISO 22391-2: 2009, ISO 22391-2: 2009)

STN EN ISO 22391-3 / 64 3050
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 3: Tvarovky (ISO 22391-3: 2009)
(EN ISO 22391-3: 2009, ISO 22391-3: 2009)

STN EN ISO 22391-5 / 64 3050
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (ISO 22391-5: 2009)
(EN ISO 22391-5: 2009, ISO 22391-5: 2009)

STN EN 13415 / 66 8623
Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov a kompozitov ****)
(EN 13415: 2010)

STN EN 196-6 / 72 2100
Metódy skúšania cementu. Časť 6: Stanovenie jemnosti mletia
(EN 196-6: 2010)

STN EN 15743 / 72 2130
Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody ****)
(EN 15743: 2010)

STN EN 14064-1 / 72 7213
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním ****)
(EN 14064-1: 2010)

STN EN 14064-2 72 7213
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní ****)
(EN 14064-2: 2010)

STN EN 1071-12 / 72 7516
Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 12: Stanovenie vratnej skúšky opotrebovania ****)
(EN 1071-12: 2010)

STN EN 1071-13 / 72 7516
Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na keramické povlaky. Časť 13: Stanovenie rýchlosti opotrebovania metódou ihly na kotúči ****)
(EN 1071-13: 2010)

STN EN 14695 / 72 7672
Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti ****)
(EN 14695: 2010)

TNI CEN/TR 15941 / 73 0910
Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Metodika na výber a použitie generických údajov ****)
(CEN/TR 15941: 2010)

STN EN 13670 / 73 2400
Zhotovovanie betónových konštrukcií
(EN 13670: 2009)

STN EN 1090-3 / 73 2601
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie
(EN 1090-3: 2008)

STN EN 14250 / 73 2819
Drevené konštrukcie. Požiadavky na prefabrikované konštrukčné prvky spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi
(EN 14250: 2010)

STN EN ISO 11058 / 80 6131
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie priepustnosti vody kolmo na rovinu bez zaťaženia (ISO 11058: 2010) ****)
(EN ISO 11058: 2010, ISO 11058: 2010)

STN EN ISO 12956 / 80 6134
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Zisťovanie charakteristickej veľkosti otvorov (ISO 12956: 2010) ****)
(EN ISO 12956: 2010, ISO 12956: 2010)

STN EN 15636 / 91 4121
Sanitárne zariadenia. Sprchovacie vaničky vyrobené z rázovo modifikovaných vytláčaných akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15636: 2010)

STN EN 249 / 91 4122
Sanitárne zariadenia. Sprchovacie vaničky vyrobené zo sieťovaných liatych akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 249: 2010)

STN EN 13238 / 92 0830
Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov
(EN 13238: 2010)
 

Opravy STN

STN 72 7221-2/O1 / 72 7221
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.