Normy v stavebníctve a vo výstavbe: august 2012

01.08.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 25178-2 / 01 4454
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 2: Termíny, definície a parametre charakteru povrchu (ISO 25178-2: 2012) ****)
(EN ISO 25178-2: 2012, ISO 25178-2: 2012)

STN EN ISO 12855 / 01 8599
Elektronický výber poplatkov.Výmena informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta (ISO 12855: 2012) ****)
(EN ISO 12855: 2012)

STN EN ISO 9225 / 03 8209
Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Meranie parametrov prostredia ovplyvňujúcich koróznu agresivitu atmosfér (ISO 9225: 2012) ****)
(EN ISO 9225: 2012)

STN EN ISO 9226 / 03 8210
Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Stanovenie koróznej rýchlosti normalizovaných vzoriek na vyhodnocovanie koróznej agresivity (ISO 9226: 2012) ****)
(EN ISO 9226: 2012)

STN EN ISO 8503-3 / 03 8226
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Charakteristiky drsnosti povrchu abrazívne čistených oceľových podkladov. Časť 3: Metóda kalibrácie ISO komparátorov profilu povrchu a stanovenia drsnosti profilu povrchu. Postup zaostrovaním mikroskopu (ISO 8503-3: 2012) ****)
(EN ISO 8503-3: 2012)

STN EN ISO 8503-4 / 03 8226
Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Charakteristiky drsnosti povrchu abrazívne čistených oceľových podkladov. Časť 4: Metóda kalibrácie ISO komparátorov profilu povrchu a stanovenie drsnosti profilu povrchu. Postup s profilometrom (ISO 8503-4: 2012) ****)
(EN ISO 8503-4: 2012)

STN EN ISO 12696 / 03 8340
Katódová ochrana ocele v betóne (ISO 12696: 2012) ****)
(EN ISO 12696: 2012)

STN EN ISO 3581 / 05 5101
Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí. Klasifikácia (ISO 3581: 2003 + Cor 1: 2008 + Amd 1: 2011) ****)
(EN ISO 3581: 2012, ISO 3581: 2003, ISO 3581:2003/Amd 1: 2011, ISO 3581:2003/Cor 1: 2008)

STN EN ISO 14174 / 05 5700
Zváracie materiály. Tavivá na zváranie pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Klasifikácia (ISO 14174: 2012) ****)
(EN ISO 14174: 2012)

STN EN 14825 / 14 3003
Klimatizátory, blokové chladiče vody a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Skúšanie a hodnotenie pri podmienkach čiastočnej záťaže ****)
(EN 14825: 2012)

TNI CEN/TR 16061 / 25 7867
Plynomery. Inteligentné plynomery ****)
(CEN/TR 16061: 2010)

STN EN 13001-3-1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií
(EN 13001-3-1: 2012)

STN EN 14985 / 27 0504
Žeriavy. Otočné výložníkové žeriavy
(EN 14985: 2012)

STN 33 2000-5-54 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
(IEC 60364-5-54: 2011, obs. HD 60364-5-54: 2011)

STN EN 61851-1 / 34 1590
Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 61851-1: 2011, IEC 61851-1: 2010)

STN EN 62059-32-1 / 35 6139
Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 32-1: Trvanlivosť. Skúšanie stability metrologických parametrov ****)
(EN 62059-32-1: 2012, IEC 62059-32-1: 2011)

STN EN 61439-1 / 35 7107
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
(EN 61439-1: 2011, IEC 61439-1: 2011)

STN EN 60598-2-2 / 36 0600
Svietidlá. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Zapustené svietidlá
(EN 60598-2-2: 2012, IEC 60598-2-2: 2011)

STN EN 10294-2 / 42 6923
Duté tyče na obrábanie. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Nehrdzavejúce ocele so stanovenými vlastnosťami na obrobiteľnosť ****)
(EN 10294-2: 2012)

STN EN 325 / 49 0149
Dosky na báze dreva. Zisťovanie rozmerov skúšobných telies ****)
(EN 325: 2012)

STN P CEN/TS 15912 / 49 0681
Trvanlivosť reakcie na účinok požiaru. Triedy výrobkov na vnútorné a vonkajšie použitie ošetrených retardérmi horenia ****)
(CEN/TS 15912: 2012)

STN EN 12201-4 / 64 3041
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Časť 4: Armatúry
(EN 12201-4: 2012)

STN P CEN/TS 1565-2 / 64 3219
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Zmesi styrénových kopolymérov (SAN+PVC). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1565-2: 2012)

STN P CEN/TS 1401-2 / 64 3223
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1401-2: 2012)

STN P CEN/TS 1329-2 / 64 3224
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1329-2: 2012)

STN P CEN/TS 1566-2 / 64 3225
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1566-2: 2012)

STN P CEN/TS 1455-2 / 64 3500
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Akrylonitril-butadién-styrén (ABS). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1455-2: 2012)

STN EN 16126 / 65 7421
Tuhé biopalivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc dezintegrovaných peliet ****)
(EN 16126: 2012)

STN EN 16127 / 65 7422
Tuhé biopalivá. Stanovenie dĺžky a priemeru peliet ****)
(EN 16127: 2012)

STN EN 14617-4 / 72 1106
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu ****)
(EN 14617-4: 2012)

STN EN 14617-5 / 72 1106
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ****)
(EN 14617-5: 2012)

STN EN 14617-6 / 72 1106
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie odolnosti proti tepelnému šoku ****)
(EN 14617-6: 2012)

STN EN 14617-10 / 72 1106
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 10: Stanovenie odolnosti proti chemikáliám ****)
(EN 14617-10: 2012)

STN EN 14617-12 / 72 1106
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 12: Stanovenie stability rozmerov ****)
(EN 14617-12: 2012)

STN EN 1467 / 72 1140
Prírodný kameň. Neopracované bloky. Požiadavky ****)
(EN 1467: 2012)

STN EN 1468 / 72 1141
Prírodný kameň. Neopracované dosky. Požiadavky ****)
(EN 1468: 2012)

STN EN 932-5 / 72 1185
Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 5: Bežné skúšobné zariadenia a kalibrácia
(EN 932-5: 2012)

STN EN 933-1 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor
(EN 933-1: 2012)

STN EN 933-3 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 3: Stanovenie tvaru zŕn. Index plochosti
(EN 933-3: 2012)

STN EN 933-8 / 72 1186
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 8: Hodnotenie jemných zŕn. Ekvivalent piesku
(EN 933-8: 2012)

STN EN 1024 / 72 2683
Keramické strešné krytiny ukladané prekrývaním. Stanovenie geometrických parametrov
(EN 1024: 2012)

STN EN 15050+A1 / 72 3017
Betónové prefabrikáty. Mostné dielce (Konsolidovaný text)
(EN 15050:2007+A1: 2012)

STN EN ISO 10077-2 / 73 0591
Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy (ISO 10077-2: 2012)
(EN ISO 10077-2: 2012)

STN EN 15978 / 73 0902
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy
(EN 15978: 2011)

STN EN 15804 / 73 0912
Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov
(EN 15804: 2012)

STN EN 12697-26 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 26: Tuhosť
(EN 12697-26: 2012)

STN EN 806-5 / 73 6670
Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 5: Prevádzka a údržba
(EN 806-5: 2012, EN 806-5:2012/Cor. Feb.: 2012)

STN EN 1423 / 73 7016
Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi
(EN 1423: 2012)

STN EN 12101-7 / 92 0550
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia
(EN 12101-7: 2011, EN 12101-7:2011/Cor. May: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 15614-1/A2 / 05 0310
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1:2004/Amd 2: 2012). Zmena A2
(EN ISO 15614-1:2004/A2: 2012, EN ISO 15614-1:2004/A2:2012/Cor. Mar.: 2012)

STN EN 1999-1-3/A1 / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu. Zmena A1
(EN 1999-1-3:2007/A1: 2011)
 

Opravy STN

STN EN ISO 12543-6/AC / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 6: Vzhľad (ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012). Oprava AC
(EN ISO 12543-6:2011/AC: 2012)

STN EN 12697-5/AC / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti. Oprava AC ****)
(EN 12697-5:2009/AC: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.