Normy v stavebníctve a vo výstavbe: december 2010

01.12.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN 31010 / 01 0380
Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika ****)
(EN 31010: 2010, IEC/ISO 31010: 2009)

STN EN 13141-2 12 7005
Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 2: Koncové zariadenia na odvod a prívod vzduchu ****)
(EN 13141-2: 2010)

TNI CEN/TR 16017 / 13 8101
Návod na používanie EN 598 (Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na kanalizačné potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy)
(CEN/TR 16017: 2010)

STN ISO 4308-1 / 27 /media/images/
Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Výber oceľových lán. Časť 1: Všeobecne
(ISO 4308-1: 2003)

STN EN 13020+A1 / 27 8320
Stroje na údržbu povrchov cestných komunikácií. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 13020:2004+A1: 2010)

STN 33 2000-4-43 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
(HD 60364-4-43: 2010, IEC 60364-4-43:2008/Cor. 1 Oct.: 2008, mod. IEC 60364-4-43: 2008)

STN EN 50110-2 / 33 2100
Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy *)
(EN 50110-2: 2010)

STN P CLC/TS 50131-7 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 7: Pokyny na používanie
(CLC/TS 50131-7: 2010)

STN EN ISO 9444-2 / 42 0112
Kontinuálne za tepla valcovaná nehrdzavejúca oceľ. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 2: Široký pás a plech (ISO 9444-2: 2009) ****)
(EN ISO 9444-2: 2010, ISO 9444-2: 2009)

STN EN ISO 18286 / 42 0113
Plechy z nerezovej ocele valcované za tepla. Tolerancia rozmerov a tvaru (ISO 18286: 2008) ****)
(EN ISO 18286: 2010, ISO 18286: 2008)

STN EN 10208-1 / 42 1908
Oceľové rúry na potrubia na horľavé tekutiny. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Rúry podľa požiadaviek triedy A
(EN 10208-1: 2009)

STN EN 10208-2 / 42 1908
Oceľové rúry na potrubia na horľavé tekutiny. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Rúry podľa požiadaviek triedy B
(EN 10208-2: 2009)

STN EN 16000 / 64 0817
Potrubné systémy z plastov. Systémy vnútri konštrukcie budov. Montáž a upevnenie súčastí v skúšobnom zariadení na tepelné pôsobenie jednotlivého horiaceho prvku
(EN 16000: 2010)

STN EN 13245-3 / 64 3229
Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 3: Označovanie PVC-UE profilov ****)
(EN 13245-3: 2010)

STN EN 15836-1 / 64 6215
Plasty. Membrány z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) na vstavané bazény. Časť 1: Homogénne membrány s menovitou hrúbkou 0,75 mm alebo väčšou ****)
(EN 15836-1: 2010)

STN EN 15836-2 / 64 6215
Plasty. Membrány z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) na vstavané bazény. Časť 2: Vystužené membrány s menovitou hrúbkou 1,5 mm alebo väčšou ****)
(EN 15836-2: 2010)

STN EN 13398 / 65 7035
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie elastickej návratnosti modifikovaných asfaltov
(EN 13398: 2010)

STN EN 13399 / 65 7036
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie stálosti modifikovaných asfaltov pri skladovaní
(EN 13399: 2010)

STN EN 13587 / 65 7037
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie ťahových vlastností asfaltových spojív ťahovou skúškou
(EN 13587: 2010)

STN EN 13702 / 65 7056
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity modifikovaných asfaltov metódou kužeľom a platničkou
(EN 13702: 2010)

STN EN ISO 1513 / 67 3007
Náterové látky. Kontrola a príprava vzoriek na skúšanie (ISO 1513: 2010)
(EN ISO 1513: 2010, ISO 1513: 2010)

STN 70 1621 / 70 1621
Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery

STN EN 1279-5+A2 / 70 1622
Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody (Konsolidovaný text)
(EN 1279-5:2005+A2: 2010)

STN EN 934-2 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie
(EN 934-2: 2009)

STN EN 934-3 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 3: Prísady do mált na murovanie. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie
(EN 934-3: 2009)

STN EN 934-4 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 4: Prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie
(EN 934-4: 2009)

STN EN 15564 / 72 3002
Betónové prefabrikáty. Betón so spojivom na báze živice. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 15564: 2008)

STN EN 1007-7 / 72 7517
Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 7: Stanovenie rozdelenia ťahového napätia a ťahovej deformácie vedúcich k deštrukcii vlákien v multivláknitej priadzi pri vysokej teplote ****)
(EN 1007-7: 2010, EN 1007-7:2010/Cor. Jul.: 2010)

STN EN 15365 / 72 7541
Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických vlákien pri vysokej teplote v nereaktívnom prostredí. Stanovenie tečenia metódou studeného konca ****)
(EN 15365: 2010)

STN EN 14224 / 72 7671
Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácie betónových mostoviek a iných betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie schopnosti premostenia trhlín
(EN 14224: 2010)

STN EN ISO 10848-4 / 73 0509
Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 4: Ostatné prípady (ISO 10848-4: 2010) ****)
(EN ISO 10848-4: 2010, ISO 10848-4: 2010)

STN EN ISO 10140-1 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky (ISO 10140-1: 2010) ****)
(EN ISO 10140-1: 2010, ISO 10140-1: 2010)

STN EN ISO 10140-2 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti (ISO 10140-2: 2010) ****)
(EN ISO 10140-2: 2010, ISO 10140-2: 2010)

STN EN ISO 10140-3 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti (ISO 10140-3: 2010) ****)
(EN ISO 10140-3: 2010, ISO 10140-3: 2010)

STN EN ISO 10140-4 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 4: Postupy pri meraní a požiadavky (ISO 10140-4: 2010) ****)
(EN ISO 10140-4: 2010, ISO 10140-4: 2010)

STN EN ISO 10140-5 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 5: Skúšobné priestory a vybavenie (ISO 10140-5: 2010) ****)
(EN ISO 10140-5: 2010, ISO 10140-5: 2010)

STN EN ISO 15186-2 / 73 0513
Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 2: Merania v teréne (ISO 15186-2: 2003) ****)
(EN ISO 15186-2: 2010, ISO 15186-2: 2003)

STN EN ISO 15186-3 / 73 0513
Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 3: Laboratórne merania pri nízkej frekvencii (ISO 15186-3: 2002) ****)
(EN ISO 15186-3: 2010, ISO 15186-3: 2002)

STN EN ISO 12567-1 / 73 0569
Tepelnotechnické vlastnosti okien a dvier. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 1: Kompletné okná a dvere (ISO 12567-1: 2010) ****)
(EN ISO 12567-1: 2010, ISO 12567-1: 2010)

STN EN 14490 / 73 1025
Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín ****)
(EN 14490: 2010)

STN EN 13803-1 / 73 6360
Železnice. Koľaj. Parametre návrhu usporiadania koľaje. Rozchod 1435 mm a väčší. Časť 1: Koľaj ****)
(EN 13803-1: 2010)

STN EN 14351-1+A1 / 74 6180
Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (Konsolidovaný text)
(EN 14351-1:2006+A1: 2010)

STN EN 13798 / 75 1310
Hydrometria. Špecifikácia pre jamu referenčného zrážkomera ****)
(EN 13798: 2010)

STN EN 15886 / 76 0404
Konzervovanie kultúrneho majetku. Skúšobné metódy. Meranie farby povrchov ****)
(EN 15886: 2010)

STN EN 15757 / 76 0501
Konzervovanie kultúrneho majetku. Požiadavky na teplotu a relatívnu vlhkosť na obmedzenie mechanického poškodenia v organických hygroskopických materiáloch spôsobeného podnebím ****)
(EN 15757: 2010, EN 15757:2010/Cor. Sep.: 2010)

STN EN 15758 / 76 0502
Konzervovanie kultúrneho majetku. Postupy a zariadenia na meranie teplôt ovzdušia a povrchov objektov ****)
(EN 15758: 2010)

STN EN ISO 1716 / 92 0832
Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2010)
(EN ISO 1716: 2010, ISO 1716: 2010)
 

Opravy STN

STN EN 1997-2/AC / 73 0091
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia. Oprava AC
(EN 1997-2:2007/AC: 2010)

STN EN ISO 14001/AC / 83 9001
Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004/Cor 1: 2009). Oprava AC
(EN ISO 14001:2004/AC: 2009, ISO 14001:2004/Cor 1: 2009)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.