Normy v stavebníctve a vo výstavbe: december 2011

01.12.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 14405-1 / 01 4205
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 1: Dĺžkové rozmery (ISO 14405-1:2010)
(EN ISO 14405-1: 2010, ISO 14405-1: 2010)

STN P CEN/TS 15531-3 / 01 8533
Verejná doprava. Služobné rozhranie pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 3: Prevádzkové služobné rozhranie ****)
(CEN/TS 15531-3: 2007)

STN P CEN/TS 15531-5 / 01 8533
Verejná doprava. Služobné rozhranie pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 5: Rozhrania funkčných služieb.Výmena situácií ****)
(CEN/TS 15531-5: 2011)

STN EN 15722 / 01 8587
Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall
(EN 15722: 2011)

TNI CEN/TR 16219 / 01 8588
Elektronický výber poplatkov. Interoperabilné profily aplikácie pre autonómne systémy ****)
(CEN/TR 16219: 2011)

STN P CEN ISO/TS 25110 / 01 8589
Elektronický výber poplatkov. Definícia rozhrania pre palubné účtovanie s použitím platobnej karty
s integrovaným obvodom (ICC) (ISO/TS 25110: 2008) ****)
(CEN ISO/TS 25110: 2008, ISO/TS 25110: 2008)

TNI CEN/TR 15449 / 01 9344
Geografické informácie. Normy, špecifikácie, technické správy a návody na implementáciu priestorovej dátovej infraštruktúry ****)
(CEN/TR 15449: 2011)

STN EN 60974-4 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky
(EN 60974-4: 2011, IEC 60974-4: 2010)

STN EN 1264-1 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 1: Termíny, definície a symboly
(EN 1264-1: 2011)

STN EN 88-1 / 06 1021
Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane
(EN 88-1: 2011)

STN P CEN/TS 81-76 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 76: Evakuovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie výťahmi ****)
(CEN/TS 81-76: 2011)

STN EN 62305-1 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy ****)
(EN 62305-1: 2011, mod. IEC 62305-1: 2010)

STN EN 62305-4 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách ****)
(EN 62305-4: 2011, mod. IEC 62305-4: 2010)

STN EN 60212 / 34 6401
Štandardné podmienky na použitie pred skúšaním a pri skúšaní tuhých elektroizolačných materiálov ****)
(EN 60212: 2011, IEC 60212: 2010)

TNI CLC/TR 61340-5-2 / 34 6440
Elektrostatika. Časť 5-2: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Návod na používanie
(CLC/TR 61340-5-2: 2008, IEC/TR 61340-5-2: 2007)

STN EN 62631-1 / 34 6460
Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 1: Všeobecne ****)
(EN 62631-1: 2011, IEC 62631-1: 2011)

STN EN 60684-3-205 / 34 6553
Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 205: Teplom zmraštiteľné rúrky z chlórovaných polyolefínov, so zníženou horľavosťou, menovitý zmrašťovací pomer 1,7 : 1 a 2 : 1 ****)
(EN 60684-3-205: 2011, IEC 60684-3-205: 2011)

STN EN 60076-2 / 35 1100
Výkonové transformátory. Časť 2: Oteplenie kvapalinou plnených transformátorov ****)
(EN 60076-2: 2011, IEC 60076-2: 2011)

STN EN 61236 / (35 9723
Práce pod napätím. Upínače, tyčové objímky a ich príslušenstvo
(EN 61236: 2011, IEC 61236: 2010)

STN EN 12665 / 36 0070
Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie ****)
(EN 12665: 2011)

STN EN 12464-1 / 36 0074
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská ****)
(EN 12464-1: 2011)

STN EN ISO 1518-1 / 67 3071
Náterové látky. Určovanie odolnosti proti poškriabaniu. Časť 1: Metóda s konštantnou záťažou (ISO 1518-1: 2011)
(EN ISO 1518-1: 2011, ISO 1518: 2011)

TNI CEN/TR 16220 / 72 /media/images/
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Doplnok k odoberaniu vzoriek ****)
(CEN/TR 16220: 2011)

STN EN 12326-2 / 72 1891
Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 2: Skúšobné metódy ****)
(EN 12326-2: 2011)

TNI CEN/TR 15840 / 72 2064
Hodnotenie zhody popolčeka do betónu. Návody na používanie EN 450-2 ****)
(CEN/TR 15840: 2009)

TNI CEN/TR 16142 / 72 2107
Cement. Štúdia charakteristickej vylúhovateľnosti zatvrdnutého betónu pri použití v prírodnom prostredí ****)
(CEN/TR 16142: 2011)

STN EN 413-1 / 72 2119
Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
(EN 413-1: 2011)

STN EN 459-3 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 3: Preukazovanie zhody
(EN 459-3: 2011)

STN EN 480-13+A1 / 72 2323
Prísady do betónu, mált a zálievok. Skúšobné metódy. Časť 13: Porovnávaná malta na murivo na skúšanie prísad do mált (Konsolidovaný text) ****)
(EN 480-13:2009+A1: 2011)

STN EN 771-1 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky
(EN 771-1: 2011)

STN EN 771-2 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 2: Vápennopieskové murovacie prvky ****)
(EN 771-2: 2011)

STN EN 771-4 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu ****)
(EN 771-4: 2011)

STN EN 772-1 / 72 2636
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 1: Stanovenie pevnosti v tlaku
(EN 772-1: 2011)

TNI CEN/TR 16239 / 72 3605
Montážne pravidlá pre sadru vystuženú vláknami ****)
(CEN/TR 16239: 2011)

TNI CEN/TR 15985 / 72 7222
Tepelnoizolačné výrobky. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Dobrovoľná certifikácia suroviny ****)
(CEN/TR 15985: 2010)

TNI CEN/TR 14383-8 / 73 0101
Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 8: Ochrana budov a priestorov proti kriminálnym útokom vozidlami ****)
(CEN/TR 14383-8: 2009)

STN 73 0415 73 0415
Geodetické body

STN EN 12446 / 73 4214
Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa ****)
(EN 12446: 2011)

STN P CEN/TS 16134 / 73 4219
Nástavce komína. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy nezávislé od materiálu ****)
(CEN/TS 16134: 2011)

STN EN 1824 / 73 7013
Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku
(EN 1824: 2011)

STN EN 13197 / 73 7014
Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania ****)
(EN 13197: 2011)

STN EN 13212 / 73 7017
Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby
(EN 13212: 2011)

STN EN 12802 / 73 7019
Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Laboratórne metódy identifikácie ****)
(EN 12802: 2011)

STN EN 1627 / 74 6173
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
(EN 1627: 2011)

STN EN 1628 / 74 6174
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení
(EN 1628: 2011)

STN EN 1629 / 74 6175
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri dynamickom zaťažení
(EN 1629: 2011)

STN EN 1630 / 74 6176
Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie
(EN 1630: 2011)

STN P CEN/TS 12977-1 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(CEN/TS 12977-1: 2010)

STN P CEN/TS 12977-2 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 2: Metódy skúšania na solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(CEN/TS 12977-2: 2010)

STN P CEN/TS 12977-4 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 4: Metódy skúšania výkonnosti solárnych ohrievačov vody a kombinovaných systémov ****)
(CEN/TS 12977-4: 2010)

STN P CEN/TS 12977-5 / 74 7203
Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 5: Výkonnostné metódy skúšania na regulačné zariadenia ****)
(CEN/TS 12977-5: 2010)

STN EN 544 / 74 7801
Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
(EN 544: 2011)

STN EN 341 / 83 2613
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlaňovacie záchranné zariadenie
(EN 341: 2011)

TNI CEN/TR 16130 / 83 8205
Charakterizácia odpadov. Overovanie na mieste ****)
(CEN/TR 16130: 2011)

TNI CEN/TR 16184 / 83 8272
Charakterizácia odpadov. Dokument o súčasnom stave analýzy výluhov ****)
(CEN/TR 16184: 2011)

TNI CEN/TR 16110 / 83 8304
Charakterizácia odpadov. Pokyn na používanie skúšok ekotoxicity vhodných pre odpady ****)
(CEN/TR 16110: 2010)

STN EN ISO 11925-2 / 92 0211
Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2010)
(EN ISO 11925-2: 2010, EN ISO 11925-2:2010/AC: 2011, ISO 11925-2: 2010)

STN EN 54-1 / 92 0404
Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod
(EN 54-1: 2011)

STN EN 15889 / 92 0613
Požiarne hadice. Skúšobné metódy ****)
(EN 15889: 2011)

STN EN 1366-10 / 92 0811
Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Dymové klapky
(EN 1366-10: 2011)
 

Opravy STN

STN 73 0802/O1 / 73 0802
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.