Normy v stavebníctve a vo výstavbe: február 2011

01.02.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN 15727 / 12 0508
Vetranie budov. Vzduchovody a súčasti vzduchovodov, klasifikácia tesnosti a skúšanie
(EN 15727: 2010)

STN EN 545 / 13 2070
Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na vodovodné potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 545: 2010)

STN EN 619+A1 / 26 /media/images/
Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami (Konsolidovaný text)
(EN 619:2002+A1: 2010)

STN EN 13135-2+A1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: Neelektrotechnické vybavenie (Konsolidovaný text)
(EN 13135-2:2004+A1: 2010)

STN EN 13309 / 27 8004
Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom elektrickej energie
(EN 13309: 2010)

STN EN 60964 / 35 6618
Jadrové elektrárne. Dozorne. Navrhovanie ****)
(EN 60964: 2010, IEC 60964: 2009)

STN P CEN/TS 13307-2 / 49 2105
Drevené lamelové prírezy, prírezy s klinovým spojom a profilované polotovary na nenosné konštrukčné dielce. Časť 2: Kontrola výroby
(CEN/TS 13307-2: 2009)

STN EN 1533 / 49 2123
Parkety a iné drevené podlahoviny. Stanovenie ohybovej pevnosti statickým zaťažením. Skúšobné metódy ****)
(EN 1533: 2010)

STN EN 1534 / 49 2124
Parkety a iné drevené podlahoviny. Stanovenie odolnosti proti vtlačeniu. Skúšobná metóda ****)
(EN 1534: 2010)

STN EN 1555-1 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne
(EN 1555-1: 2010)

STN EN 1555-2 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry
(EN 1555-2: 2010)

STN EN 1555-3 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky
(EN 1555-3: 2010)

STN EN 1555-5 / 64 3042
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
(EN 1555-5: 2010)

TNI CEN/TR 16045 / 72 /media/images/
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah regulovaných nebezpečných látok. Výber analytických metód ****)
(CEN/TR 16045: 2010)

TNI CEN/TR 16098 / 72 /media/images/
Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Koncept horizontálnych skúšobných postupov na podporu požiadaviek smernice o stavebných výrobkoch ****)
(CEN/TR 16098: 2010)

STN P CEN/TS 843-9 / 72 7513
Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 9: Metóda stanovenia úlomku hrany ****)
(CEN/TS 843-9: 2010)

STN EN 12311-2 / 72 7637
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech
(EN 12311-2: 2010)

STN EN 12317-2 / 72 7639
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech
(EN 12317-2: 2010)

STN EN 13859-1 / 72 7663
Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
(EN 13859-1: 2010)

STN EN 13859-2 / 72 7663
Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny
(EN 13859-2: 2010)

STN 73 1211 / 73 1211
Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov

STN EN 15287-1+A1 / 73 4216
Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (Konsolidovaný text)
(EN 15287-1:2007+A1: 2010)

STN EN 1317-1 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy
(EN 1317-1: 2010)

STN EN 1317-2 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel
(EN 1317-2: 2010)

STN EN 1317-3 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia
(EN 1317-3: 2010)
 

Opravy STN

STN P CEN ISO/TS 14907-1/AC / 01 8572
Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Skúšobné metódy na vybavenie používateľa a pevné vybavenie. Časť 1: Opis skúšobných metód (ISO/TS 14907-1:2010/Cor 1:2010). Oprava AC ****)
(CEN ISO/TS 14907-1:2010/AC: 2010, ISO/TS 14907-1:2010/Cor 1: 2010)

STN EN 12354-5/AC / 73 0512
Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 5: Hladiny zvuku spôsobené technickým zariadením. Oprava AC
(EN 12354-5:2009/AC: 2010)

STN EN ISO 12567-1/AC / 73 0569
Tepelnotechnické vlastnosti okien a dvier. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 1: Kompletné okná a dvere (ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010). Oprava AC ****)
(EN ISO 12567-1:2010/AC: 2010, ISO 12567-1:2010/Cor 1: 2010)

STN EN 1992-1-1/AC2 / 73 1201
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy. Oprava AC2
(EN 1992-1-1:2004/AC: 2010)

STN EN 1090-1/AC / 73 2601
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov. Oprava AC
(EN 1090-1:2009/AC: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.