Normy v stavebníctve a vo výstavbe: február 2012

01.02.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN 16016-2 / 01 5042
Nedeštruktívne skúšanie - Radiačné metódy - Výpočtová tomografia - Časť 2: Princípy, zariadenie a vzorky ****)
(EN 16016-2: 2011)

STN EN 16016-3 / 01 5042
Nedeštruktívne skúšanie - Radiačné metódy - Výpočtová tomografia - Časť 3: Realizácia a vyhodnotenie ****)
(EN 16016-3: 2011)

STN EN 16016-4 / 01 5042
Nedeštruktívne skúšanie - Radiačné metódy - Výpočtová tomografia - Časť 4: Kvalifikácia ****)
(EN 16016-4: 2011)

STN EN ISO 26304 / 05 5501
Zváracie materiály. Drôty a plnené drôtové elektródy a kombinácie elektród a taviva na zváranie pod tavivom vysokopevných ocelí. Klasifikácia (ISO 26304: 2011) ****)
(EN ISO 26304: 2011, ISO 26304: 2011)

STN EN 12952-2 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom
(EN 12952-2: 2011)

STN EN 12952-6 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla
(EN 12952-6: 2011)

STN EN 13126-2 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Okenné kľučky ****)
(EN 13126-2: 2011)

STN EN 60674-3-8 / 34 6542
Plastové fólie na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 8: Požiadavky na dvojosovo orientované polyetylénnaftalátové (PEN) fólie používané na elektrickú izoláciu ****)
(EN 60674-3-8: 2011, IEC 60674-3-8: 2011)

STN EN 50536 / 35 7640
Ochrana pred bleskom. Prístroje na detekciu búrky ****)
(EN 50536: 2011, EN 50536:2010/AC: 2011)

STN EN 62253 / 36 4680
Fotovoltické čerpacie systémy. Posúdenie návrhu a merania výkonnosti ****)
(EN 62253: 2011, IEC 62253: 2011)

STN EN 15102+A1 / 50 3408
Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov a dosiek (Konsolidovaný text)
(EN 15102:2007+A1: 2011)

STN EN 15814 / 65 7242
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky ****)
(EN 15814: 2011)

STN EN ISO 9311-2 / 66 8830
Lepidlá na potrubné systémy z termoplastov. Časť 2: Stanovenie pevnosti v šmyku (ISO 9311-2: 2011) ****)
(EN ISO 9311-2: 2011, ISO 9311-2: 2011)

STN EN ISO 12543-1 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť1: Definície a opis komponentov (ISO 12543-1: 2011)
(EN ISO 12543-1: 2011, ISO 12543-1: 2011)

STN EN ISO 12543-2 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť2: Vrstvené bezpečnostné sklo (ISO 12543-2:2011)
(EN ISO 12543-2: 2011, ISO 12543-2: 2011)

STN EN ISO 12543-3 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 3: Vrstvené sklo (ISO 12543-3:2011)
(EN ISO 12543-3: 2011, ISO 12543-3: 2011)

STN EN ISO 12543-4 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 4: Skúšobné metódy na určenie trvanlivosti (ISO 12543-4:2011)
(EN ISO 12543-4: 2011, ISO 12543-4: 2011)

STN EN ISO 12543-5 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 5: Rozmery a opracovanie hrán (ISO 12543-5:2011)
(EN ISO 12543-5: 2011, ISO 12543-5: 2011)

STN EN ISO 12543-6 / 70 1614
Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 6: Vzhľad (ISO 12543-6:2011)
(EN ISO 12543-6: 2011, ISO 12543-6: 2011)

STN EN 14490 / 73 1025
Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín
(EN 14490: 2010)

STN P CEN/TS 14038-2 / 73 2152
Elektrochemické úpravy vystužených betónov re-alkalizáciou a extrakciou chloridov. Časť 2: Extrakcia chloridov
(CEN/TS 14038-2: 2011)

STN 73 3133 / 73 3133
Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie

STN 73 3443 / 73 3443
Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie

STN 73 4201 / 73 4201
Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia

STN 73 4210 / 73 4210
Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Pripájanie palivových spotrebičov

STN 73 6127-1 73 6127
Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 1: Penetračný makadam

STN 73 6127-2 / 73 6127
Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 2: Štrk čiastočne vyplnený cementovou maltou

STN 73 6127-3 / 73 6127
Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy. Časť 3: Asfaltocementový betón

STN EN 14587-2 / 73 6375
Železnice. Trať. Stykové odtavovacie zváranie koľajníc. Časť 2: Nové ocele koľajníc kvality R220, R260, R260Mn, R350HT zvárané mobilnými zváracími strojmi na staveniskách kde nie je stabilná linka
(EN 14587-2: 2009)

STN EN ISO 11296-1 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11296-1: 2009)
(EN ISO 11296-1: 2011, EN ISO 11296-1:2011/Cor. Jun.: 2011, ISO 11296-1: 2009)

STN EN ISO 11296-3 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (ISO 11296-3: 2009 + Cor. 1: 2011)
(EN ISO 11296-3: 2011, EN ISO 11296-3:2011/Cor. Jun.: 2011, ISO 11296-3: 2009, ISO 11296-3:2009/Cor 1: 2011)

STN EN ISO 11296-4 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými na mieste (ISO 11296-4: 2009, opravená verzia 2010-06-01)
(EN ISO 11296-4: 2011, ISO 11296-4: 2009)

STN EN 15254-4+A1 / 92 0220
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie (Konsolidovaný text)
(EN 15254-4:2008+A1: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 11600/A1 / 72 2341
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Klasifikácia a požiadavky na tmely (ISO 11600:2002/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 11600:2003/A1: 2011, ISO 11600:2002/Amd 1: 2011)

STN EN 14351-1+A1/Z1 / 74 6180
Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (Konsolidovaný text). Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 81-1+A3/O2 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text). Oprava 2


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.