Normy v stavebníctve a vo výstavbe: január 2010

02.01.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 389-9 / 01 1630
Akustika. Referenčná nula na kalibrovanie audiometrického zariadenia. Časť 9: Preferované podmienky skúšania na určenie referenčných prahových hladín počuteľnosti (ISO 389-9: 2009) ****)
(EN ISO 389-9: 2009, ISO 389-9: 2009)

STN EN ISO 1461 / 03 8558
Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009)
(EN ISO 1461: 2009, ISO 1461: 2009)

STN EN 15773 / 03 8780
Priemyselné nanášanie práškových organických povlakov na výrobkoch zo žiarovo pozinkovanej alebo šerardovanej ocele (duplexné systémy). Špecifikácie, odporúčania a návody
(EN 15773: 2009)

STN EN 15617 / 05 1156
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Difrakčná technika merania času prechodu (TOFD). Úrovne prípustnosti
(EN 15617: 2009)

STN EN ISO 2503 / 05 2125
Zariadenia na plameňové zváranie. Redukčné ventily do 300 barov (30 MPa) na fľaše na plyny používané pri zváraní, rezaní a príbuzných procesoch (ISO 2503: 2009) ****)
(EN ISO 2503: 2009, ISO 2503: 2009)

STN EN 1011-1 / 05 2310
Zváranie. Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie
(EN 1011-1: 2009)

STN EN ISO 17677-1 / 05 2600
Odporové zváranie. Slovník. Časť 1: Odporové bodové, výstupkové a švové zváranie (ISO 17677-1: 2009) ****)
(EN ISO 17677-1: 2009, ISO 17677-1: 2009)

STN EN 13157+A1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom (Konsolidovaný text)
(EN 13157:2004+A1: 2009)

STN EN 14238+A1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Manipulátory s ručným ovládaním (Konsolidovaný text)
(EN 14238:2004+A1: 2009)

STN ISO 4344 / 27 4015
Oceľové laná pre výťahy. Minimálne požiadavky
(ISO 4344: 2004)

STN ISO 4190-5 / 27 4060
Inštalácia výťahov. Časť 5: Ovládacie zariadenia, signalizácia a ďalšie príslušenstvo
(ISO 4190-5: 2006)

STN EN 12159+A1 / 27 4403
Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami (Konsolidovaný text)
(EN 12159:2000+A1: 2009)

STN EN 280+A2 / 27 5004
Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky (Konsolidovaný text)
(EN 280:2001+A2: 2009)

STN EN 1495+A2 / 27 5010
Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny (Konsolidovaný text)
(EN 1495:1997+A2: 2009)

STN EN 16001 / 38 /media/images/
Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie
(EN 16001: 2009)

STN EN 15001-1 / 38 6429
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie
(EN 15001-1: 2009)

STN EN ISO 6892-1 / 42 0310
Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplote okolia (ISO 6892-1: 2009)
(EN ISO 6892-1: 2009, ISO 6892-1: 2009)

STN EN 10088-5 / 42 0907
Nehrdzavejúce ocele. Časť 5: Technické dodacie podmienky na tyče, prúty, drôty, profily a lesklé výrobky z nehrdzavejúcich ocelí na stavebné účely
(EN 10088-5: 2009)

STN EN 10346 / 42 0908
Oceľové ploché výrobky kontinuálne pokovované ponorením do roztaveného kovu. Technické dodacie podmienky
(EN 10346: 2009)

STN EN 10152 / 42 0911
Elektrolyticky pozinkované za studena valcované ploché výrobky na tvárnenie za studena. Technické dodacie podmienky
(EN 10152: 2009)

STN EN 10225 / 42 0929
Zvariteľné konštrukčné ocele na ukotvenie konštrukcií v pobrežných vodách. Technické dodacie podmienky ****)
(EN 10225: 2009)

STN EN 1/media/images/-1+A1 / 42 0937
Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 1/media/images/-1:2007+A1: 2009)

STN EN 10238 / 42 1025
Výrobky z konštrukčných ocelí automaticky abrazívne čistené a automaticky pokrývané predbežným základným náterom
(EN 10238: 2009)

STN EN 15322 / 65 7205
Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív
(EN 15322: 2009)

STN EN ISO 22476-12 / 72 1033
Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 12: Mechanická statická penetračná skúška (CPTM) (ISO 22476-12: 2009)
(EN ISO 22476-12: 2009, ISO 22476-12: 2009)

STN EN 14618 / 72 1450
Konglomerovaný kameň. Terminológia a klasifikácia
(EN 14618: 2009)

STN EN 13693+A1 / 72 3007
Betónové prefabrikáty. Špeciálne strešné prvky (Konsolidovaný text)
(EN 13693:2004+A1: 2009)

STN EN 520+A1 / 72 3611
Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
(EN 520:2004+A1: 2009)

STN EN 13707+A2 / 72 7668
Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky (Konsolidovaný text)
(EN 13707:2004+A2: 2009)

STN EN 1993-1-3 / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prútové a plošné profily tvarované za studena
(EN 1993-1-3: 2006, EN 1993-1-3: 2006/AC: 2009, EN 1993-1-3:2006/AC: 2009)

STN EN 15736 / 73 1769
Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Únosnosť na vytiahnutie dosiek s kovovými hrotmi ****)
(EN 15736: 2009)

STN EN 15737 / 73 1770
Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Pevnosť v krútení a odolnosť proti zatiahnutiu skrutiek ****)
(EN 15737: 2009)

STN 73 3134 / 73 3134
Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie (CD)

STN EN 14188-4 / 73 6143
Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 4: Špecifikácie pre adhézne náterové hmoty
(EN 14188-4: 2009)

STN EN 15466-1 / 73 6144
Adhézne náterové hmoty pre zálievky používané za horúca a za studena. Časť 1: Stanovenie homogenity ****)
(EN 15466-1: 2009)

STN EN 15466-2 / 73 6144
Adhézne náterové hmoty pre zálievky používané za horúca a za studena. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti alkáliám ****)
(EN 15466-2: 2009)

STN EN 15466-3 / 73 6144
Adhézne náterové hmoty pre zálievky používané za horúca a za studena. Časť 3: Stanovenie obsahu sušiny a odparivosti prchavých látok ****)
(EN 15466-3: 2009)

STN 73 6160 / 73 6160
Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev

TNI ISO/TR 8363 / 75 1200
Meranie prietoku kvapalín v otvorených korytách. Všeobecné návody na výber metódy *)
(ISO/TR 8363: 1997)

STN ISO 4366 / 75 1306
Hydrometria. Ozvenové hĺbkomery na meranie hĺbky vody *)
(ISO 4366: 2007)

STN ISO 9825 / 75 1307
Hydrometria. Poľné meranie prietoku veľkých riek a povodní *)
(ISO 9825: 2005)

STN ISO 8368 / 75 1308
Hydrometrické určovania. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím vodomerných konštrukcií. Pokyny na výber vodomerných konštrukcií *)
(ISO 8368: 1999)

STN EN 15544 / 77 0840
Individuálne zhotovené kachľové pece
(EN 15544: 2009)

STN 92 0205 / 92 0205
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

STN EN 15254-2 / 92 0220
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 2: Murivo a sadrové tvárnice
(EN 15254-2: 2009)

STN EN 1047-2 / 93 7706
Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Časť 2: Dátové komory a dátové kontajnery ****)
(EN 1047-2: 2009)
 

Zmeny STN

STN EN 61063/Z1 / 08 /media/images/
Akustika. Meranie hluku šíreného vzduchom, vyžarovaného parnými turbínami a nimi poháňanými strojmi. Zmena 1

STN EN 50341-1/A1 / 33 3300
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie. Zmena A1 ****)
(EN 50341-1:2001/A1: 2009)

STN EN 1993-1-3/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prútové a plošné profily tvarované za studena. Zmena NA

STN EN 1993-1-5/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky. Zmena NA

STN EN 1999-1-1/NA / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie. Zmena NA

STN 73 3130/Z1 / 73 3130
Stavebné práce. Stolárske práce stavebné. Základné ustanovenia. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 12794+A1/AC / 72 3010
Betónové prefabrikáty. Základové pilóty (Konsolidovaný text). Oprava AC
(EN 12794:2005+A1:2007/AC: 2008)

TNI CEN/TR 13233/AC / 72 7526
Špeciálna technická keramika. Označovanie a značky. Oprava AC ****)
(CEN/TR 13233:2007/AC: 2007)

STN EN 1991-1-4/AC / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom. Oprava AC
(EN 1991-1-4:2005/AC: 2009)

STN EN 1993-1-8/AC / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov. Oprava AC
(EN 1993-1-8:2005/AC: 2009)

STN EN 1999-1-2/AC / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Oprava AC ****)
(EN 1999-1-2:2007/AC: 2009)

STN EN 54-20/AC / 92 0404
Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče. Oprava AC
(EN 54-20:2006/AC: 2008)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.