Normy v stavebníctve a vo výstavbe: január 2011

02.01.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 11130 / 03 8129
Korózia kovov a zliatin. Skúška periodickým ponorom do soľného roztoku (ISO 11130: 2010)
(EN ISO 11130: 2010, ISO 11130: 2010)

STN EN 15878 / 26 9504
Statické oceľové skladovacie systémy. Termíny a definície
(EN 15878: 2010)

STN EN 12158-1+A1 / 27 4404
Nákladné stavebné výťahy. Časť 1: Výťahy s prístupnými plošinami (Konsolidovaný text)
(EN 12158-1:2000+A1: 2010)

STN EN 12158-2+A1 / 27 4404
Nákladné stavebné výťahy. Časť 2: Šikmé výťahy s neprístupnými nosnými zariadeniami (Konsolidovaný text)
(EN 12158-2:2000+A1: 2010)

STN EN 115-2 / 27 4802
Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov
(EN 115-2: 2010)

STN EN 14730-1+A1 / 28 0341
Železnice. Koľaj. Aluminotermické zváranie. Časť 1: Schvaľovanie zváracích procesov (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14730-1:2006+A1: 2010)

STN EN 50518-1 / 33 4580
Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 1: Priestorové a konštrukčné požiadavky
(EN 50518-1: 2010)

STN EN 61231 / 36 0100
Sústava medzinárodného kódového označenia svetelných zdrojov (ILCOS)
(EN 61231: 2010, IEC 61231: 2010)

STN EN 408 / 49 1534
Drevené konštrukcie. Konštrukčné drevo a lepené lamelové drevo. Stanovenie niektorých fyzikálnych a mechanických vlastností
(EN 408: 2010)

STN EN 131-2 / 49 3801
Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie
(EN 131-2: 2010)

STN EN 13245-1 / 64 3229
Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 1: Označovanie PVC-U profilov
(EN 13245-1: 2010)

STN EN 14982+A1 / 64 3237
Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov. Komory alebo komíny revíznych komôr a vstupných šácht z termoplastov. Stanovenie kruhovej tuhosti (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14982:2006+A1: 2010)

STN EN 438-9 / 64 4220
Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 9: Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom ****)
(EN 438-9: 2010)

STN EN ISO 8394-1 / 72 2337
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty – tmely. Stanovenie vytlačovateľnosti tmelov (ISO 8394-1: 2010) ****)
(EN ISO 8394-1: 2010, ISO 8394-1: 2010)

STN EN ISO 8394-2 / 72 2337
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty – tmely. Stanovenie vytlačovateľnosti štandardným prístrojom (ISO 8394-2: 2010) ****)
(EN ISO 8394-2: 2010, ISO 8394-2: 2010)

STN EN 14695 / 72 7672
Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy s nosnou vložkou na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti
(EN 14695: 2010)

STN EN 12350-8 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 8: Samozhutniteľný betón. Skúška rozliatím kužela
(EN 12350-8: 2010)

STN EN 12350-9 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 9: Samozhutniteľný betón. Skúška V-lievikom
(EN 12350-9: 2010)

STN EN 12350-10 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 10: Samozhutniteľný betón. Skúška v L-forme
(EN 12350-10: 2010)

STN EN 12350-11 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 11: Samozhutniteľný betón. Skúška segregácie na site
(EN 12350-11: 2010)

STN EN 12350-12 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 12: Samozhutniteľný betón. Skúška J-prstencom
(EN 12350-12: 2010)

STN EN ISO 8970 / 73 2816
Drevené konštrukcie. Skúšanie spojov s mechanickými spojovacími prostriedkami. Požiadavky na hustotu dreva (ISO 8970: 2010)
(EN ISO 8970: 2010, ISO 8970: 2010)

STN EN 12697-44 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 44: Šírenie trhliny na skúšobnom telese polkruhového prierezu namáhanom ohybom ****)
(EN 12697-44: 2010)

STN EN 12697-47 / 73 6160
Asfaltové zmesi.Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 47: Stanovenie obsahu popola v prírodnom asfalte ****)
(EN 12697-47: 2010)

STN EN ISO 13473-5 / 73 6177
Charakterizovanie textúry vozovky s použitím profilov povrchu. Časť 5: Stanovenie megatextúry (ISO 13473-5: 2009)
(EN ISO 13473-5: 2009, ISO 13473-5: 2009)

STN EN 13674-2+A1 / 73 6364
Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 2: Výhybky a križovatky používané pri širokopätných koľajniciach 46 kg/m a viac (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13674-2:2006+A1: 2010)

STN EN 13674-3+A1 / 73 6364
Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 3: Prídržnica (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13674-3:2006+A1: 2010)

STN EN 13823 / 92 0213
Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podláh vystavené tepelnému pôsobeniu jednotlivého horiaceho prvku ****)
(EN 13823: 2010)

TNI CEN/TR 16099 / 92 0460
Zariadenia požiarnej ochrany. Prehľad tlakov vody špecifikovaných v publikovaných normách CEN/TC 192 ****)
(CEN/TR 16099: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN 13480-3/A4 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet. Zmena A4 ****)
(EN 13480-3:2002/A4: 2010)

STN EN 61549/A2 / 36 0199
Rozličné svetelné zdroje. Zmena A2
(EN 61549:2003/A2: 2010, IEC 61549:2003/A2: 2010)
 

Opravy STN

STN EN 13000/AC / 27 /media/images/
Žeriavy. Mobilné žeriavy. Oprava AC ****)
(EN 13000:2010/AC: 2010)

STN EN 81-1+A3/O1 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text). Oprava 1

STN EN 15432/AC / 30 3354
Údržbárske zariadenia zimnej a cestnej služby. Vpredu montované zariadenia. Vymeniteľnosť. Oprava AC ****)
(EN 15432:2008/AC: 2010)

STN EN 975-1/AC / 49 1015
Rezivo. Vizuálne triedenie listnatého dreva. Časť 1: Dub a buk. Oprava AC
(EN 975-1:2009/AC: 2010)

STN EN 15275/AC / 66 8568
Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb. Oprava AC
(EN 15275:2007/AC: 2010)

STN EN 54-25/AC / 92 0404
Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje. Oprava AC
(EN 54-25:2008/AC: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.