Normy v stavebníctve a vo výstavbe: január 2012

02.01.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 5459 / 01 4402
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerancie. Základne a sústavy základní (ISO 5459: 2011) ****)
(EN ISO 5459: 2011, ISO 5459: 2011)

STN EN ISO 14825 / 01 8550
Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických údajov (GDF). Súhrnná špecifikácia údajov (ISO 14825: 2011) ****)
(EN ISO 14825: 2011, ISO 14825: 2011)

STN EN ISO 4766 / 02 1181
Nastavovacie skrutky s plochým koncom (ISO 4766: 2011) ****)
(EN ISO 4766: 2011, ISO 4766: 2011)

STN EN ISO 1479 / 02 1231
Skrutky do plechu so šesťhrannou hlavou (ISO 1479: 2011) ****)
(EN ISO 1479: 2011, ISO 1479: 2011)

STN EN ISO 1481 / 02 1232
Skrutky do plechu s valcovou hlavou (ISO 1481: 2011) ****)
(EN ISO 1481: 2011, ISO 1481: 2011)

STN EN ISO 7053 / 02 1234
Skrutky do plechu so šesťhrannou hlavou s nákružkom (ISO 7053: 2011) ****)
(EN ISO 7053: 2011, ISO 7053: 2011)

STN EN ISO 7049 / 02 1235
Skrutky do plechu s polguľovou hlavou s krížovou drážkou (ISO 7049: 2011) ****)
(EN ISO 7049: 2011, ISO 7049: 2011)

STN EN ISO 1482 / 02 1236
Skrutky do plechu so zápustnou hlavou (ISO 1482: 2011) ****)
(EN ISO 1482: 2011, ISO 1482: 2011)

STN EN ISO 7050 / 02 1237
Skrutky do plechu so zápustnou hlavou s krížovou drážkou (ISO 7050: 2011) ****)
(EN ISO 7050: 2011, ISO 7050: 2011)

STN EN ISO 1483 / 02 1238
Skrutky do plechu so zápustnou šošovkovitou hlavou (ISO 1483: 2011) ****)
(EN ISO 1483: 2011, ISO 1483: 2011)

STN EN ISO 7051 / 02 1239
Skrutky do plechu so zápustnou šošovkovitou hlavou s krížovou drážkou (ISO 7051: 2011) ****)
(EN ISO 7051: 2011, ISO 7051: 2011)

STN EN ISO 8565 / 03 8115
Kovy a zliatiny. Atmosférické korózne skúšky. Všeobecné požiadavky (ISO 8565: 2011) ****)
(EN ISO 8565: 2011, ISO 8565: 2011)

STN EN ISO 6158 / 03 8508
Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely (ISO 6158: 2011) ****)
(EN ISO 6158: 2011, ISO 6158: 2011)

STN EN 287-1 / 05 0711
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele ****)
(EN 287-1: 2011)

STN EN ISO 14372 / 05 5004
Zváracie materiály. Stanovenie odolnosti proti vlhkosti pre elektródy na ručné oblúkové zváranie meraním difúzneho vodíka (ISO 14372: 2011) ****)
(EN ISO 14372: 2011, ISO 14372: 2011)

STN EN 1196 / 06 1450
Plynové ohrievače vzduchu na vykurovanie domácností a nebytových objektov. Doplnkové požiadavky na kondenzačné ohrievače vzduchu ****)
(EN 1196: 2011)

STN EN 12952-4 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 4: Prevádzkové výpočty pravdepodobného času životnosti kotla
(EN 12952-4: 2011)

STN EN 13141-4 / 12 7005
Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 4: Ventilátory používané v systémoch vetrania obytných priestorov ****)
(EN 13141-4: 2011)

STN EN 13053+A1 / 12 7007
Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, súčastí a komôr jednotiek (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13053:2006+A1: 2011)

STN EN ISO 2867 / 27 7412
Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867: 2011) ****)
(EN ISO 2867: 2011, ISO 2867: 2011)

STN EN 12649+A1 / 27 8552
Stroje na zhutňovanie a hladenie betónu. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 12649:2008+A1: 2011)

STN EN 15432-1 / 30 3354
Údržbárske zariadenia zimnej a cestnej služby. Vpredu montované zariadenia. Časť 1: Pevné vpredu montované platne ****)
(EN 15432-1: 2011)

STN EN 50556 / 36 5601
Systémy cestnej dopravnej signalizácie
(EN 50556: 2011)

STN EN ISO 16120-1 / 42 1075
Valcovaný drôt z nelegovaných ocelí na ťahanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 16120-1: 2011) ****)
(EN ISO 16120-1: 2011, ISO 16120-1: 2011)

STN EN ISO 16120-2 / 42 1075
Valcovaný drôt z nelegovaných ocelí na ťahanie. Časť 2: Osobitné požiadavky na valcovaný drôt na všeobecné použitie (ISO 16120-2: 2011) ****)
(EN ISO 16120-2: 2011, ISO 16120-2: 2011)

STN EN ISO 16120-3 / 42 1075
Valcovaný drôt z nelegovanej ocele určený na ťahanie. Časť 3: Osobitné požiadavky na valcovaný drôt z neupokojenej a čiastočne upokojenej ocele s nízkym obsahom uhlíka (ISO 16120-3: 2011) ****)
(EN ISO 16120-3: 2011, ISO 16120-3: 2011)

STN EN ISO 16120-4 / 42 1075
Valcovaný drôt z nelegovaných ocelí na ťahanie. Časť 4: Osobitné požiadavky na valcovaný drôt na špeciálne použitie (ISO 16120-4:2011) ****)
(EN ISO 16120-4: 2011, ISO 16120-4: 2011)

STN EN 1889-1 / 44 5003
Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Stroje na pneumatikách ****)
(EN 1889-1: 2011)

STN EN ISO 21809-1 / 45 /media/images/
Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky na potrubia uložené v zemi alebo ponorené používané v dopravných systémoch. Časť 1: Polyolefínové povlaky (ISO 21809-1:2011) ****)
(EN ISO 21809-1: 2011, ISO 21809-1: 2011)

STN EN ISO 1519 / 67 3079
Náterové látky. Ohybová skúška na valcovitom tŕni (ISO 1519: 2011)
(EN ISO 1519: 2011, ISO 1519: 2011)

STN EN 31 / 72 4842
Stojanové umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov ****)
(EN 31: 2011)

STN EN 33 / 72 4844
Záchodové misy stojace na podlahe s pevne pripojenou splachovacou nádržou. Rozmery pripájacích otvorov ****)
(EN 33: 2011)

STN EN 13791 / 73 2012
Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v betónových prefabrikátoch
(EN 13791: 2007)

STN EN ISO 772 / 75 0100
Hydrometria. Slovník a značky (ISO 772: 2011) ****)
(EN ISO 772: 2011, ISO 772: 2011)

STN EN ISO 26800 / 83 3500
Ergonómia. Všeobecný prístup, zásady a koncepty (ISO 26800: 2011) ****)
(EN ISO 26800: 2011, ISO 26800: 2011)

STN ISO 14005 / 83 9005
Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na fázovú implementáciu systému environmentálneho manažérstva vrátane použitia hodnotenia environmentálneho správania
(ISO 14005: 2010)

STN EN 302 931 V1.1.1 / 87 2931
Inteligentné dopravné systémy (ITS). Komunikácia vozidiel. Definícia geografickej oblasti ****)
(EN 302 931: 2011 V1.1.1)

STN 92 0241 / 92 0241
Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

STN EN 13451-1 / 94 0402
Vybavenie plaveckých bazénov. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 13451-1: 2011)

STN EN 13451-3 / 94 0402
Vybavenie plaveckých bazénov. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na prívod a odtok vody a zábavné vodné atrakcie ****)
(EN 13451-3: 2011)

STN EN ISO 28706-5 / 94 5055
Sklené a porcelánové smalty. Stanovenie odolnosti proti chemickej korózii. Časť 5: Stanovenie odolonosti proti chemickej korózii v uzavretých systémoch (ISO 28706-5: 2010) ****)
(EN ISO 28706-5: 2011, ISO 28706-5: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN 13480-5/A1 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie. Zmena A1
(EN 13480-5:2002/A1: 2011)

STN EN 13480-8/A1 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin. Zmena A1
(EN 13480-8:2007/A1: 2011)

STN EN 61347-1/A1 / 36 0511
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Zmena A1
(EN 61347-1:2008/A1: 2011, IEC 61347-1:2007/A1: 2010)
 

Opravy STN

STN EN ISO 286-1/O1 / 01 4201
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Sústava pravidiel ISO na tolerovanie dĺžkových rozmerov. Časť 1: Základné ustanovenia na tolerancie, odchýlky a uloženia (ISO 286-1: 2020). Oprava 1

STN EN 15544/O1 / 06 1247
Individuálne zhotovené kachľové pece. Oprava 1

STN EN 81-2+A3/O1 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy (Konsolidovaný text). Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.