Normy v stavebníctve a vo výstavbe: júl 2010

01.07.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN 15856 / 01 5064
Nedeštruktívne skúšky. Akustická emisia. Všeobecné zásady skúšania akustickou emisiou na sledovanie korózie v kovoch s okolím obsahujúcim tekutinu ****)
(EN 15856: 2010)

STN EN 15857 / 01 5066
Nedeštruktívne skúšky. Akustická emisia. Skúšanie polymérov vystužených vláknami. Osobitná metóda a všeobecné kritériá vyhodnocovania ****)
(EN 15857: 2010)

STN EN 1708-1 / 05 /media/images/
Zváranie. Základné detaily spojov pri zváraní ocelí. Časť 1: Súčasti tlakových zariadení ****)
(EN 1708-1: 2010)

STN EN 287-6 / 05 0711
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 6: Liatina ****)
(EN 287-6: 2010)

STN EN ISO 9539 / 05 2111
Zariadenie na plameňové zváranie. Materiály pre zariadenia na plameňové zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 9539: 2010) ****)
(EN ISO 9539: 2010, ISO 9539: 2010)

STN EN 1020 / 06 1911
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
(EN 1020: 2009)

STN EN 621 / 06 1912
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
(EN 621: 2009)

STN EN 778 / 06 1913
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť
(EN 778: 2009)

STN EN 1319 / 06 1915
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť
(EN 1319: 2009)

STN EN 13000 / 27 /media/images/
Žeriavy. Mobilné žeriavy
(EN 13000: 2010)

STN EN 14067-6 / 28 0340
Železnice. Aerodynamika. Časť 6: Požiadavky a skúšobné postupy na posudzovanie bočného vetra ****)
(EN 14067-6: 2010)

STN EN 15723 / 28 7220
Železnice. Uzatváracie a uzamykacie zariadenia pre ochranné zariadenia na ochranu nákladu pred vplyvmi prostredia. Požiadavky na životnosť, prevádzku, označovanie, údržbu, recykláciu ****)
(EN 15723: 2010)

STN EN 50176 / 33 2037
Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky
(EN 50176: 2009)

STN EN 50177 / 33 2037
Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky
(EN 50177: 2009)

STN EN 62267 / 34 1521
Dráhové aplikácie. Automatizovaná mestská koľajová doprava (AUGT). Bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 62267: 2009, IEC 62267: 2009)

STN EN 50119 / 34 1560
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu
(EN 50119: 2009)

STN EN 10305-1 / 42 6720
Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Bezšvové rúry ťahané za studena ****)
(EN 10305-1: 2010)

STN EN 10305-2 / 42 6720
Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Zvárané rúry ťahané za studena ****)
(EN 10305-2: 2010)

STN EN 10305-3 / 42 6720
Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Zvárané rúry kalibrované za studena ****)
(EN 10305-3: 2010)

STN EN 10305-5 / 42 6720
Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Zvárané štvorcové a obdĺžnikové rúry kalibrované za studena ****)
(EN 10305-5: 2010)

STN EN 1315 / 48 /media/images/
Triedenie guľatiny podľa rozmerov
(EN 1315: 2010)

STN EN 12871 / 49 0152
Dosky na báze dreva. Špecifikácie a požiadavky na nosné dosky na použitie v podlahách, stenách a stropoch ****)
(EN 12871: 2010)

STN EN 15416-3+A1 / 66 8511
Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické alebo aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie zaťažených telies v ohybe v cyklických klimatických podmienkach (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15416-3:2007+A1: 2010)

STN EN 14022 / 66 8572
Konštrukčné lepidlá. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových lepidiel ****)
(EN 14022: 2010)

STN EN 1464 / 66 8631
Lepidlá. Stanovenie pevnosti v odlupovaní vysoko pevných lepených spojov. Metóda pohyblivého valca ****)
(EN 1464: 2010)

STN EN ISO 9117-2 / 67 3057
Náterové látky. Skúšky zasychania. Časť 2: Tlaková skúška stohovateľnosti (ISO 9117-2: 2010) ****)
(EN ISO 9117-2: 2010, ISO 9117-2: 2010)

STN EN ISO 9117-3 / 67 3057
Náterové látky. Skúšky zasychania. Časť 3: Skúška povrchového zasychania s použitím balotiny (ISO 9117-3: 2010) ****)
(EN ISO 9117-3: 2010, ISO 9117-3: 2010)

STN EN 1744-1 / 72 1189
Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza
(EN 1744-1: 2009)

STN EN 13747+A2 / 72 3013
Betónové prefabrikáty. Stropné dosky pre filigránové stropy (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13747:2005+A2: 2010)

STN EN 15037-4 / 72 3021
Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 4: Vložky z expandovaného polystyrénu
(EN 15037-4: 2010)

STN EN 14353+A1 / 72 3619
Pomocné a prídavné kovové profily používané pri sadrokartónových doskách. Definície, požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14353:2007+A1: 2010)

STN 72 7221-1 / 72 7221
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 1: Typy stavebných konštrukcií a kódy použitia
(mod. ČSN 72 7221-1: 2008)

STN EN 14303 / 72 7239
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia
(EN 14303: 2009)

STN EN 1849-2 / 72 7641
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie hrúbky a plošnej hmotnosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech
(EN 1849-2: 2009)

STN EN 1847 / 72 7649
Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie pôsobenia kvapalných chemikálií vrátane vody
(EN 1847: 2009)

STN 73 0802 / 73 0802
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

STN 73 0834 / 73 0834
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

STN EN 12390-6 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies ****)
(EN 12390-6: 2009)

STN EN 12269-2 / 73 2042
Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou nosníkovej skúšky. Časť 2: Dlhodobá skúška ****)
(EN 12269-2: 2010)

STN EN 1912+A4 / 73 2822
Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy. Zaradenie vizuálnych tried a druhov dreva (Konsolidovaný text)
(EN 1912:2004+A4: 2010)

STN EN 15287-1 / 73 4216
Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív
(EN 15287-1: 2007)

STN EN 12697-5 / 73 6160
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 5: Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti ****)
(EN 12697-5: 2009)

STN P CEN/TS 13036-2 / 73 6171
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 2: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou dynamických meracích systémov ****)
(CEN/TS 13036-2: 2010)

STN EN 15801 / 76 0401
Konzervovanie kultúrneho majetku. Skúšobné metódy. Stanovenie nasiakavosti vody kapilaritou ****)
(EN 15801: 2009)

STN EN 15802 / 76 0402
Konzervovanie kultúrneho majetku. Skúšobné metódy. Stanovenie statického kontaktného uhla ****)
(EN 15802: 2009)

STN EN 15803 / 76 0403
Konzervovanie kultúrneho majetku. Skúšobné metódy. Stanovenie priepustnosti vodnej pary (δp) ****)
(EN 15803: 2009)

STN EN 15338+A1 / 91 1700
Nábytkové kovanie. Pevnosť a trvanlivosť výsuvných prvkov a ich častí (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15338:2007+A1: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN 1991-1-4/A1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom. Zmena A1
(EN 1991-1-4:2005/A1: 2010)
 

Opravy STN

STN EN 13001-1+A1/AC / 27 /media/images/
Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky (Konsolidovaný text). Oprava AC
(EN 13001-1:2004+A1:2009/AC: 2009)

STN EN 14492-1+A1/AC / 27 0610
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky (Konsolidovaný text). Oprava AC
(EN 14492-1:2006+A1:2009/AC: 2010)

STN EN 14492-2+A1/AC / 27 0610
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá (Konsolidovaný text). Oprava AC
(EN 14492-2:2006+A1:2009/AC: 2010)

STN EN 61477/C1 / 35 9733
Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia, pomôcok a zariadení. Oprava C1 ****)
(EN 61477:2009/Cor. Mar.: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.