Normy v stavebníctve a vo výstavbe: jún 2010

01.06.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 15548-1 / 01 5018
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi. Časť 1: Charakteristiky prístrojov a ich overovanie (ISO 15548-1: 2008 + TC: 2010)
(EN ISO 15548-1: 2008, EN ISO 15548-1:2008/AC: 2010, ISO 15548-1: 2008)

STN EN ISO 15548-2 / 01 5018
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi. Časť 2: Charakteristiky snímačov a ich overovanie (ISO 15548-2: 2008)
(EN ISO 15548-2: 2008, ISO 15548-2: 2008)

STN EN 583-6 / 01 5019
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom. Časť 6: Difrakčná technika merania času prechodu ako metóda na zisťovanie diskontinuít a určovanie ich veľkosti
(EN 583-6: 2008)

STN EN ISO 12706 / 01 5052
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie kapilárnymi metódami. Slovník (ISO 12706: 2009)
(EN ISO 12706: 2009, ISO 12706: 2009)

STN P CEN ISO/TS 13141 / 01 8580
Telematika v cestnej doprave. Lokalizácia zvýšenia komunikácie pre autonómne systémy (ISO/TS 13141:2010) ****)
(CEN ISO/TS 13141: 2010, ISO/TS 13141: 2010)

STN EN ISO 19141 / 01 9350
Geografická informácia. Schéma pre pohybujúce sa objekty (ISO 19141: 2008) *)
(EN ISO 19141: 2009, ISO 19141: 2008)

STN EN 13523-1 / 03 8761
Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 1: Hrúbka povlaku
(EN 13523-1: 2009)

STN EN 14879-6 / 03 8770
Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 6: Kombinované obklady s vrstvami obkladačiek a tehál ****)
(EN 14879-6: 2009)

STN EN ISO 18592 / 05 1102
Odporové zváranie. Mechanické skúšanie zvarov. Metóda únavovej skúšky vzoriek viacbodových zvarov (ISO 18592: 2009) ****)
(EN ISO 18592: 2009, ISO 18592: 2009)

STN EN 15316-1 / 06 0227
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne
(EN 15316-1: 2007)

STN EN ISO 10497 / 13 0105
Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010)
(EN ISO 10497: 2010)

STN EN 1349 / 13 3115
Regulačné armatúry pre priemyselné procesy
(EN 1349: 2009)

STN EN ISO 10426-1 / 15 1215
Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1: 2009) ****)
(EN ISO 10426-1: 2009, ISO 10426-1: 2009)

STN ISO 4306-1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne
(ISO 4306-1: 2007)

STN EN 12001+A1 / 27 8533
Prepravné, striekacie a pokladacie stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)
(EN 12001:2003+A1: 2009)

STN EN 500-1+A1 / 27 8940
Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 500-1:2006+A1: 2009)

STN EN 15273-1 / 28 0320
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy. Časť 1: Všeobecne. Spoločné ustanovenia pre infraštruktúru a koľajové vozidlá ****)
(EN 15273-1: 2009)

STN EN 15273-2 / 28 0320
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy. Časť 2: Obrysy koľajových vozidiel ****)
(EN 15273-2: 2009)

STN EN 15273-3 / 28 0320
Železnice. Priechodné prierezy a obrysy. Časť 3: Priechodné prierezy ****)
(EN 15273-3: 2009)

STN EN 14033-3 / 28 2236
Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 3: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť ****)
(EN 14033-3: 2009)

STN 33 2000-7-708 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory
(HD 60364-7-708: 2009, mod. IEC 60364-7-708: 2007)

STN 33 2000-7-709 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory
(HD 60364-7-709: 2009, HD 60364-7-709:2009/Cor. Mar.: 2010, mod. IEC 60364-7-709: 2007)

STN 33 2000-7-729 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu
(HD 60364-7-729: 2009, mod. IEC 60364-7-729: 2007)

STN EN 61935-1 / 33 2150
Špecifikácia na skúšanie symetrických a koaxiálnych káblových rozvodov informačnej techniky. Časť 1: Inštalované symetrické káblové rozvody podľa súboru noriem EN 50173 ****)
(EN 61935-1: 2009, mod. IEC 61935-1: 2009)

STN EN 61968-9 / 33 4620
Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 9: Rozhranie odčítania a ovládania elektromerov ****)
(EN 61968-9: 2009, IEC 61968-9: 2009)

STN P CLC/TS 61850-80-1 / 33 4850
Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 80-1: Návod na výmenu informácií z CDC založenej na datovom modeli používajúcej IEC 60870-5-101 alebo IEC 60870-5-104 ****)
(CLC/TS 61850-80-1: 2010, IEC/TS 61850-80-1: 2008)

STN EN 62275 / 37 0510
Systémy uloženia káblov. Káblové viazacie pásky na elektrické inštalácie
(EN 62275: 2009, mod. IEC 62275: 2006)

STN ISO 7432 / 64 0650
Rúry a tvarovky zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy na overenie konštrukcie spojov s elastomérovými tesneniami s hrdlom a hladkým koncom, vrátane spojov s obojstrannými hrdlami, blokovaných proti vytiahnutiu
(ISO 7432: 2002)

STN ISO 8533 / 64 0651
Rúry a tvarovky zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy na overenie konštrukcie lepených alebo laminovaných spojov
(ISO 8533: 2003)

STN ISO 8483 / 64 0652
Rúry a tvarovky zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy na overenie konštrukcie skrutkovaných prírubových spojov
(ISO 8483: 2003)

STN ISO 14828 / 64 0658
Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobej špecifickej relaxačnej kruhovej tuhosti za mokra a výpočet relaxačného faktora za mokra
(ISO 14828: 2003)

STN EN ISO 13967 / 64 3074
Tvarovky z termoplastov. Stanovenie kruhovej tuhosti (ISO 13967: 2009)
(EN ISO 13967: 2009, ISO 13967: 2009)

STN EN 14636-2 / 64 3165
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory ****)
(EN 14636-2: 2009)

STN EN 1367-2 / 72 1188
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 2: Skúška pomocou síranu horečnatého
(EN 1367-2: 2009)

STN EN 15435 / 72 3022
Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie
(EN 15435: 2008)

STN EN 15715 / 72 7212
Tepelnoizolačné výrobky. Návody na montáž a upevňovanie pre skúšky reakcie na oheň. Prefabrikované výrobky ****)
(EN 15715: 2009)

STN EN 1007-5 / 72 7517
Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 5: Stanovenie rozloženia pevnosti v ťahu a napätia v ťahu do porušenia vláken vo viacvláknovom zväzku pri teplote okolia ****)
(EN 1007-5: 2010)

TNI CEN/TR 15615 / 73 0713
Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými európskymi normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument
(CEN/TR 15615: 2008)

STN P CEN/TS 12390-11 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 11: Stanovenie odolnosti betónu proti účinku chloridu, jednosmerná difúzia ****)
(CEN/TS 12390-11: 2010)

STN EN ISO 13473-5 / 73 6177
Charakterizovanie textúry vozovky s použitím profilov povrchu. Časť 5: Stanovenie megatextúry (ISO 13473-5: 2009) ****)
(EN ISO 13473-5: 2009, ISO 13473-5: 2009)

STN EN 15848 / 73 6664
Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Nastaviteľné systémy na dávkovanie chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie ****)
(EN 15848: 2010)

STN EN 15733 / 96 5505
Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov
(EN 15733: 2009)
 

Zmeny STN

TNI 33 4591/Z1 / 33 4591
Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie. Zmena 1
 

Opravy STN

STN EN 15663/AC / 28 /media/images/
Železnice. Definícia referenčnej hmotnosti vozidiel. Oprava AC ****)
(EN 15663:2009/AC: 2010)

STN EN 60670-1/C2 / 37 0100
Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Oprava C2 ****)
(EN 60670-1:2005/Cor. Mar.: 2010)

STN EN 1998-3/AC / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov. Oprava AC ****)
(EN 1998-3:2005/AC: 2010)

STN EN 12273/O1 / 73 6168
Kalové zákryty. Požiadavky. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.