Normy v stavebníctve a vo výstavbe: jún 2011

01.06.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN ISO 26000 / 01 0105
Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti
(ISO 26000: 2010)

STN EN 62508 / 01 0644
Príručka ľudských aspektov spoľahlivosti ****)
(EN 62508: 2010, IEC 62508: 2010)

STN EN 62502 / 01 0677
Metódy analýzy spoľahlivosti. Analýza stromu udalostí (ETA) ****)
(EN 62502: 2010, IEC 62502: 2010)

STN EN ISO 3746 / 01 1606
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3746: 2010) ****)
(EN ISO 3746: 2010, ISO 3746: 2010)

STN EN ISO 3747 / 01 1612
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technicko prevádzkové metódy na použitie in situ v dozvukovom prostredí (ISO 3747: 2010) ****)
(EN ISO 3747: 2010, ISO 3747: 2010)

STN EN ISO 15549 / 01 5070
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie vírivými prúdmi. Všeobecné zásady (ISO 15549: 2008) ****)
(EN ISO 15549: 2010, ISO 15549: 2008)

STN EN ISO 12690 / 03 8701
Kovové a iné anorganické povlaky. Koordinácia žiarového striekania. Úlohy a zodpovednosť (ISO 12690: 2010) ****)
(EN ISO 12690: 2010, ISO 12690: 2010)

STN EN ISO 4063 / 05 /media/images/
Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie (ISO 4063: 2009, opravená verzia 2010-03-01) ****)
(EN ISO 4063: 2010, ISO 4063: 2009)

STN EN ISO 11666 / 05 1173
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom. Úrovne prípustnosti (ISO 11666: 2010) ****)
(EN ISO 11666: 2010, ISO 11666: 2010)

STN EN ISO 17640 / 05 1174
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom (ISO 17640: 2010) ****)
(EN ISO 17640: 2010, ISO 17640: 2010)

STN EN ISO 18274 / 05 5302
Zváracie materiály. Drôty, tyčky, drôtové a pásové elektródy na oblúkové zváranie niklu a zliatin niklu. Klasifikácia (ISO 18274: 2010) ****)
(EN ISO 18274: 2010, ISO 18274: 2010)

STN EN 14276-1+A1 / 14 3020
Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14276-1:2006+A1: 2011)

STN EN 14276-2+A1 / 14 3020
Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 2: Potrubie. Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14276-2:2007+A1: 2011)

STN EN 1906 / 16 5192
Stavebné kovanie. Dverové kľučky a gule. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1906: 2010)

STN EN 50090-1 / 36 8051
Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 1: Normalizačná štruktúra ****)
(EN 50090-1: 2011)

STN EN 1097-1 / 72 1187
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)
(EN 1097-1: 2011)

STN EN 1367-5 / 72 1188
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti teplotnému namáhaniu
(EN 1367-5: 2011)

STN EN 12859 / 72 3610
Sadrové tvárnice. Definície, požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 12859: 2011)

STN EN 15979 / 72 6084
Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Priame stanovenie hmotnostného podielu nečistôt v práškovom a granulovanom karbide kremíka vo vybudenom oblúku rovnosmerného prúdu ****)
(EN 15979: 2011)

STN EN 15991 / 72 6085
Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Priame stanovenie hmotnostného podielu nečistôt v práškovom a granulovanom karbide kremíka optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP OES) s elektrotermickým odparovaním (ETV) ****)
(EN 15991: 2011)

STN EN 1110 / 72 7634
Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti tečeniu pri zvýšenej teplote
(EN 1110: 2010)

STN EN 12350-6 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 6: Objemová hmotnosť
(EN 12350-6: 2009)

STN EN 12350-7 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 7: Obsah vzduchu. Tlakové metódy
(EN 12350-7: 2009)

STN EN 14081-1+A1 / 73 1716
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 14081-1:2005+A1: 2011)

STN P CEN/TS 15901-11 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 11: Metóda na stanovenie odolnosti povrchu vozovky proti šmyku zariadením s brzdeným meracím kolesom (LFCSR): SRM ****)
(CEN/TS 15901-11: 2011)

STN P CEN/TS 15901-12 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 12: Metóda na stanovenie odolnosti povrchu vozovky proti šmyku zariadením s riadeným pozdĺžnym sklzom: BV 11 a zariadenia na meranie trenia Saab (SFT) ****)
(CEN/TS 15901-12: 2011)

STN P CEN/TS 15901-13 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 13: Metóda na stanovenie odolnosti povrchu vozovky proti šmyku meraním súčiniteľa priečneho trenia (SFCO): Odoliograf ****)
(CEN/TS 15901-13: 2011)

TNI CEN/TR 15642 / 92 0501
Jednotné skúšobné metódy na skúšky podľa EN 3-7 ****)
(CEN/TR 15642: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN 331/A1 / 13 4120
Ručne ovládané guľové kohúty a kužeľové kohúty s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách. Zmena A1 ****)
(EN 331:1998/A1: 2010)

STN EN 61400-1/A1 / 33 3160
Veterné elektrárne. Časť 1: Požiadavky na navrhovanie. Zmena A1 ****)
(EN 61400-1:2005/A1: 2010, IEC 61400-1:2005/A1: 2010)

STN EN ISO 8130-2/Z1 / 67 3180
Práškové náterové látky. Časť 2: Stanovenie hustoty plynovým porovnávacím pyknometrom (referenčná metóda) (ISO 8130-2: 1992). Zmena 1

STN EN 1998-6/NA / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny. Národná príloha

STN EN 1993-1-12/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700. Národná príloha

STN EN 1993-5/NA / 73 1406
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice. Národná príloha

STN EN 1999-1-4/NA / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 15275/AC2 / 66 8568
Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb. Oprava AC2
(EN 15275: 2007/AC: 2010)

STN EN 1097-2/O1 / 72 1187
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu. Oprava 1

STN EN 13286-50/O1 / 73 6181
Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 50: Metóda na výrobu skúšobných telies z hydraulicky stmelených zmesí zhutnením v Proctorovom prístroji alebo na vibračnom stole. Oprava 1

STN EN 13285/O1 / 73 6182
Nestmelené zmesi. Požiadavky. Oprava 1

STN EN 13565-2/AC / 92 0409
Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia a údržba. Oprava AC
(EN 13565-2:2009/AC: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.