Normy v stavebníctve a vo výstavbe: jún 2012

01.06.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 1119 / 01 0204
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rady kužeľovitosti a uhlov kužeľov (ISO 1119: 2011)
(EN ISO 1119: 2011, ISO 1119: 2011)

STN EN ISO 3746 / 01 1606
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3746: 2010)
(EN ISO 3746: 2010, ISO 3746: 2010)

STN EN ISO 3747 / 01 1612
Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické/prevádzkové metódy na použitie in situ v dozvukovom prostredí (ISO 3747:2010)
(EN ISO 3747: 2010, ISO 3747: 2010)

STN EN ISO 14405-2 / 01 4205
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 2: Iné rozmery ako dĺžkové rozmery (ISO 14405-2: 2011)
(EN ISO 14405-2: 2011, ISO 14405-2: 2011)

STN EN ISO 5459 / 01 4402
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Základne a sústavy základní (ISO 5459: 2011)
(EN ISO 5459: 2011, ISO 5459: 2011)

STN EN ISO 17450-1 / 01 4441
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Všeobecné pojmy. Časť 1: Model na geometrickú špecifikáciu a overovanie (ISO 17450-1: 2011) ****)
(EN ISO 17450-1: 2011, ISO 17450-1: 2011)

STN EN ISO 7380-1 / 02 1147
Skrutky s polguľovou hlavou. Časť 1: Skrutky s polguľovou hlavou s vnútorným šesťhranom (ISO 7380-1: 2011)
(EN ISO 7380-1: 2011, EN ISO 7380-1:2011/Cor. Aug.: 2011, ISO 7380-1: 2011)

STN EN ISO 7380-2 / 02 1147
Skrutky s polguľovou hlavou. Časť 2: Skrutky s polguľovou hlavou s vnútorným šesťhranom s nákružkom (ISO 7380-2: 2011)
(EN ISO 7380-2: 2011, EN ISO 7380-2:2011/Cor. Aug.: 2011, ISO 7380-2: 2011)

STN EN 13636 / 03 8373
Katódová ochrana kovových nádrží a súvisiacich potrubí uložených v zemi
(EN 13636: 2004)

STN EN 13523-17 / 03 8761
Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 17: Priľnavosť snímateľných fólií ****)
(EN 13523-17: 2011)

STN EN 13523-20 / 03 8761
Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 20: Priľnavosť peny ****)
(EN 13523-20: 2011)

STN EN 60974-12 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 12: Spájacie zariadenia zváracích káblov
(EN 60974-12: 2011, IEC 60974-12: 2011)

STN EN 60974-13 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 13: Kliešte na pripojenie zvarku
(EN 60974-13: 2011, IEC 60974-13: 2011)

STN EN ISO 25239-1 / 05 2820
Trecie zváranie s premiešaním. Hliník. Časť 1: Slovník (ISO 25239-1:2011) ****)
(EN ISO 25239-1: 2011, ISO 25239-1: 2011)

STN EN ISO 25239-2 / 05 2820
Trecie zváranie s premiešaním. Hliník. Časť 2: Navrhovanie zvarových spojov (ISO 25239-2:2011) ****)
(EN ISO 25239-2: 2011, ISO 25239-2: 2011)

STN EN ISO 25239-3 / 05 2820
Trecie zváranie s premiešaním. Hliník. Časť 3: Kvalifikácia operátorov zvárania (ISO 25239-3:2011) ****)
(EN ISO 25239-3: 2011, ISO 25239-3: 2011)

STN EN ISO 25239-4 / 05 2820
Trecie zváranie s premiešaním. Hliník. Časť 4: Stanovenie a schválenie postupov zvárania (ISO 25239-4:2011) ****)
(EN ISO 25239-4: 2011, ISO 25239-4: 2011)

STN EN ISO 25239-5 / 05 2820
Trecie zváranie s premiešaním. Hliník. Časť 5: Kvalita a inšpekčné požiadavky (ISO 25239-5:2011) ****)
(EN ISO 25239-5: 2011, ISO 25239-5: 2011)

STN EN 12952-5 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla
(EN 12952-5: 2011)

STN EN 12953-13 / 07 7605
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 13: Prevádzkové pokyny
(EN 12953-13: 2012)

STN ISO 4306-3 / 27 /media/images/
Žeriavy. Slovník. Časť 3: Vežové žeriavy
(ISO 4306-3: 2003, ISO 4306-3:2003/Amd 1: 2011)

STN EN 15700 / 27 3910
Bezpečnosť pohyblivých chodníkov na zimné športy alebo na voľnočasové aktivity (CD)
(EN 15700: 2011)

STN EN ISO 3450 / 27 8150
Stroje na zemné práce. Stroje na kolesovom podvozku alebo na rýchlobežnom gumenom pásovom podvozku. Požiadavky a skúšobné postupy na brzdové systémy (ISO 3450: 2011) ****)
(EN ISO 3450: 2011, ISO 3450: 2011)

STN EN 62305-3 / 34 1390
Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
(EN 62305-3: 2011, mod. IEC 62305-3: 2010)

STN EN 61394 / 34 7515
Nadzemné vedenia. Požiadavky na mazivá pre holé vodiče z hliníka, zliatiny hliníka a ocele ****)
(EN 61394: 2011, IEC 61394: 2011)

STN EN 60076-16 / 35 1100
Výkonové transformátory. Časť 16: Transformátory pre veterné turbíny ****)
(EN 60076-16: 2011, IEC 60076-16: 2011)

STN EN 62561-5 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov
(EN 62561-5: 2011, mod. IEC 62561-5: 2011)

STN EN 62561-6 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC)
(EN 62561-6: 2011, mod. IEC 62561-6: 2011)

STN EN 50491-4-1 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4-1: Všeobecná funkčná bezpečnosť výrobkov určených na integráciu do domových automatizačných a riadiacich systémov (BACS) ****)
(EN 50491-4-1: 2012)

STN EN ISO 5/media/images/ / 38 /media/images/
Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 5/media/images/: 2011)
(EN ISO 5/media/images/: 2011, ISO 5/media/images/: 2011)

STN EN 10290 / 42 6773
Oceľové rúry a tvarovky pre potrubia uložené v pôde alebo vo vode. Vonkajšie povlaky z polyuretánu alebo modifikovaného polyuretánu nanášané v kvapalnom stave
(EN 10290: 2002)

STN EN 14272 / 49 2407
Preglejované dosky. Metóda výpočtu niektorých mechanických vlastností ****)
(EN 14272: 2011)

TNI CEN/TR 12108 / 64 0678
Potrubné systémy z plastov. Návod na inštalovanie tlakových potrubných systémov vnútri budov na teplú a studenú vodu určenú na ľudskú spotrebu ****)
(CEN/TR 12108: 2012)

STN EN 13541 / 70 1616
Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti tlaku pri výbuchu
(EN 13541: 2012)

STN EN 12059+A1 / 72 1810
Výrobky z prírodného kameňa. Formátované kamenárske výrobky. Požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 12059:2008+A1: 2011)

STN EN 13224 / 72 3005
Betónové prefabrikáty. Rebrové stropné prvky
(EN 13224: 2011)

STN EN ISO 10545-4 / 72 5110
Keramické obkladové prvky. Časť 4: Stanovenie pevnosti pri ohybe a medze pevnosti (ISO 10545-4: 2004) ****)
(EN ISO 10545-4: 2012, ISO 10545-4: 2004)

STN EN ISO 10545-6 / 72 5110
Keramické obkladové prvky. Časť 6: Stanovenie odolnosti proti hĺbkovému opotrebovaniu pri neglazovaných obkladových prvkoch (ISO 10545-6: 2010) ****)
(EN ISO 10545-6: 2012, ISO 10545-6: 2010)

STN EN ISO 10545-16 / 72 5110
Keramické obkladové prvky. Časť 16: Stanovenie malých rozdielov vo farbe (ISO 10545-16: 2010) ****)
(EN ISO 10545-16: 2012, ISO 10545-16: 2010)

STN 72 7221-3 / 72 7221
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Účel použitia
(mod. ČSN 72 7221-3: 2011)

STN EN 16012 / 73 0715
Tepelná izolácia budov. Reflexné izolačné výrobky. Stanovenie deklarovaných tepelnoizolačných vlastností ****)
(EN 16012: 2012)

TNI CEN/TR 15601 / 73 0716
Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Odolnosť strešných skladaných krytín z nespojito ukladaných malých prvkov proti vetrom hnanému dažďu. Skúšobná metóda ****)
(CEN/TR 15601: 2012)

STN EN 14081-3 / 73 1716
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby ****)
(EN 14081-3: 2012)

STN EN 994 / 80 4423
Textilné podlahové krytiny. Stanovenie dĺžky, rovnosti okrajov a pravouhlosti dlaždíc ****)
(EN 994: 2012)
 

Zmeny STN

STN EN 1998-2/A2 / 73 /media/images/
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty. Zmena A2
(EN 1998-2:2005/A2: 2011)
 

Opravy STN

STN EN 13001-2/AC / 27 /media/images/
Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia. Oprava AC
(EN 13001-2:2011/AC: 2012)

STN P CEN/TS 15447/Oa / 92 0210
Spôsob zostavenia a upevnenia pri skúškach reakcie na oheň podľa smernice o stavebných výrobkoch. Oprava A


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.