Normy v stavebníctve a vo výstavbe: máj 2010

01.05.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN 60300-3-11 / 01 0690
Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-11: Návod na používanie. Údržba zameraná na bezporuchovosť ****)
(EN 60300-3-11: 2009, IEC 60300-3-11: 2009)

STN EN 60300-3-15 / 01 0690
Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-15: Návod na používanie. Technické zabezpečenie spoľahlivosti systému ****)
(EN 60300-3-15: 2009, IEC 60300-3-15: 2009)

STN EN ISO 15548-3 / 01 5018
Nedeštruktívne skúšanie. Zariadenia na skúšanie vírivými prúdmi. Časť 3: Charakteristiky systémov a overovanie (ISO 15548-3: 2008)
(EN ISO 15548-3: 2008, ISO 15548-3: 2008)

STN EN 1330-9 / 01 5052
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 9: Termíny používané pri skúšaní akustickou emisiou
(EN 1330-9: 2009)

STN EN ISO 3506-1 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 1: Skrutky (ISO 3506-1: 2009) ****)
(EN ISO 3506-1: 2009, ISO 3506-1: 2009)

STN EN ISO 3506-2 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 2: Matice (ISO 3506-2: 2009) ****)
(EN ISO 3506-2: 2009, ISO 3506-2: 2009)

STN EN ISO 3506-3 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 3: Nastavovacie skrutky a podobné spojovacie súčiastky nenamáhané ťahom (ISO 3506-3: 2009) ****)
(EN ISO 3506-3: 2009, ISO 3506-3: 2009)

STN EN ISO 3506-4 / 02 1007
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 4: Závitorezné skrutky (ISO 3506-4: 2009) ****)
(EN ISO 3506-4: 2009, ISO 3506-4: 2009)

STN EN ISO 2080 / 03 8006
Kovové a iné anorganické povlaky. Povrchová úprava, kovové a iné anorganické povlaky. Slovník (ISO 2080: 2008)
(EN ISO 2080: 2009, ISO 2080: 2008)

STN EN ISO 23277 / 05 1154
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarov kapilárnymi metódami. Úrovne prípustnosti (ISO 2377: 2006)
(EN ISO 23277: 2009, ISO 23277: 2006)

STN EN ISO 17638 / 05 1182
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou (ISO 17638: 2003)
(EN ISO 17638: 2009, ISO 17638: 2003)

STN EN ISO 23278 / 05 1183
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou. Úrovne prípustnosti (ISO 23278: 2006)
(EN ISO 23278: 2009, ISO 23278: 2006)

STN EN ISO 5821 / 05 2669
Odporové zváranie. Elektródové čiapočky na bodové zváranie (ISO 5821: 2009) ****)
(EN ISO 5821: 2009, ISO 5821: 2009)

STN EN 1515-4 / 13 1501
Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 4: Výber skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakovom zariadení 97/23/ES
(EN 1515-4: 2009)

STN EN ISO 10360-2 / 25 2011
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 2: CMM používané na meranie dĺžkových rozmerov (ISO 10360-2: 2009) ****)
(EN ISO 10360-2: 2009, ISO 10360-2: 2009)

STN EN 81-1+A3 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text)
(EN 81-1:1998+A3: 2009)

STN EN 81-2+A3 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy (Konsolidovaný text)
(EN 81-2:1998+A3: 2009)

STN 33 2000-5-51 / 33 2000
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
(obs. HD 60364-5-51: 2009, mod. IEC 60364-5-51: 2005)

STN EN 50131-4 / 33 4591
Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia
(EN 50131-4: 2009)

STN EN 50520 / 37 /media/images/
Krycie dosky a krycie fólie na ochranu a na upozornenie umiestnenia zakopaných káblov alebo zakopaných elektroinštalačných rúrok v inštaláciách uložených v zemi
(EN 50520: 2009)

STN EN 61535 / 37 0671
Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách
(EN 61535: 2009, IEC 61535: 2009)

STN EN 14232 / 72 7500
Špeciálna technická keramika. Termíny, definície a skratky
(EN 14232: 2009)

TNI CEN/TR 14383-5 / 73 0101
Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 5: Čerpacie stanice pohonných hmôt ****)
(CEN/TR 14383-5: 2010)

STN EN 15129 / 73 2005
Protiseizmické zariadenia ****)
(EN 15129: 2009)

STN EN 13384-1+A2 / 73 4206
Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív (Konsolidovaný text)
(EN 13384-1:2002+A2: 2008)

STN 73 6242 / 73 6242
Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály

STN EN 13146-9 / 73 6320
Železnice. Koľaj. Skúšobné metódy upevnenia koľajníc. Časť 9: Stanovenie tuhosti ****)
(EN 13146-9: 2009)

STN EN 15689 / 73 6340
Železnice. Koľaj.Výhybky a križovania. Prvky križovania z austenitickej mangánovej ocele ****)
(EN 15689: 2009)

STN EN 13803-2+A1 / 73 6360
Železnice. Koľaj. Parametre návrhu usporiadania koľaje. Rozchod 1435 mm a širší. Časť 2: Výhybky a križovania a porovnateľné situácie geometrickej polohy koľaje s náhlou zmenou krivosti (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13803-2:2006+A1: 2009)

STN EN 13674-4+A1 / 73 6364
Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 4: Vignolové železničné koľajnice nad 27 kg/m do 46 kg/m (neobsahujú 46 kg/m) (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13674-4:2006+A1: 2009)

STN EN 14811+A1 / 73 6366
Železnice. Koľaj. Koľajnice na zvláštne účely. Žliabkové a podobné konštrukcie (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14811:2006+A1: 2009)

STN EN 12966-1+A1 / 73 7040
Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok (Konsolidovaný text) (CD)
(EN 12966-1:2005+A1: 2009)

STN EN 15719 / 91 4119
Sanitárne zariadenia. Vane vyrobené z rázovo modifikovaných koextrudovaných dosiek ABS a akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15719: 2009)

STN EN 15720 / 91 4120
Sanitárne zariadenia. Sprchovacie vaničky vyrobené z rázovo modifikovaných koextrudovaných dosiek ABS a akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15720: 2009)

STN EN 15254-5 / 92 0220
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 5: Sendvičové panely s kovovým plášťom
(EN 15254-5: 2009)

STN EN 15269-7 / 92 0223
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 7: Požiarna odolnosť oceľových posuvných dverových zostáv
(EN 15269-7: 2009)

STN EN 3-10 / 92 0501
Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7
(EN 3-10: 2009)
 

Zmeny STN

STN 73 4110/Z1 / 73 4110
Vysoké komíny murované. Zmena 1

STN 73 4111/Z2 / 73 4111
Vysoké komíny železobetónové. Zmena 2
 

Opravy STN

STN EN 15085-3/AC / 28 2222
Železnice. Zváranie železničných vozidiel a súčastí. Časť 3: Požiadavky na konštrukciu. Oprava AC ****)
(EN 15085-3:2007/AC: 2009)

STN EN 1991-1-4/AC2 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom. Oprava AC2
(EN 1991-1-4:2005/AC: 2010)

STN EN 1991-1-7/AC / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia. Oprava AC
(EN 1991-1-7:2006/AC: 2010)

STN EN 1998-2/AC / 73 /media/images/
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty. Oprava AC
(EN 1998-2:2005/AC: 2010)

STN EN 1991-2/AC / 73 6203
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. Oprava AC
(EN 1991-2:2003/AC: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.