Normy v stavebníctve a vo výstavbe: máj 2011

01.05.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 3744 / 01 1604
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy merania pre prevažujúce voľné zvukové pole nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3744: 2010)
(EN ISO 3744: 2010, ISO 3744: 2010)

STN EN ISO 3743-1 / 01 1605
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 1: Porovnávacia metóda pre skúšobné miestnosti s tvrdými stenami (ISO 3743-1: 2010)
(EN ISO 3743-1: 2010, ISO 3743-1: 2010)

STN EN ISO 3741 / 01 1607
Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre dozvukové miestnosti (ISO 3741: 2010)
(EN ISO 3741: 2010, ISO 3741: 2010)

STN EN ISO 14405-1 / 01 4205
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 1: Dĺžkové rozmery (ISO 14405-1:2010) ****)
(EN ISO 14405-1: 2010, ISO 14405-1: 2010)

STN EN ISO 14406 / 01 4406
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Extrahovanie údajov (ISO 14406: 2010) ****)
(EN ISO 14406: 2010, ISO 14406: 2010)

STN EN ISO 7291 / 05 4442
Zariadenie na plameňové zváranie. Regulátory tlaku pre rozvodné systémy na zváranie, rezanie a príbuzné procesy do 300 barov (ISO 7291: 2010) ****)
(EN ISO 7291: 2010, ISO 7291: 2010)

STN EN ISO 17633 / 05 5503
Zváracie materiály. Plnené drôtové elektródy a tyčinky na oblúkové zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí v ochrannom plyne alebo bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 17633: 2010) ****)
(EN ISO 17633: 2010, ISO 17633: 2010)

STN EN 15650 / 12 0505
Vetranie budov. Požiarne klapky
(EN 15650: 2010)

STN EN 13313 / 14 9010
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Odborné znalosti osôb
(EN 13313: 2010)

STN EN 13236 / 22 4001
Bezpečnostné požiadavky na superabrazívne nástroje ****)
(EN 13236: 2010)

STN EN 618+A1 / 26 /media/images/
Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach na mechanickú manipuláciu so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov (Konsolidovaný text)
(EN 618:2002+A1: 2010)

STN EN 620+A1 / 26 /media/images/
Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiály (Konsolidovaný text)
(EN 620:2002+A1: 2010)

STN EN 617+A1 / 26 0082
Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie so sypkými materiálmi v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách (Konsolidovaný text)
(EN 617:2001+A1: 2010)

STN EN 12629-1+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 12629-1:2000+A1: 2010)

STN EN 12629-2+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 2: Stroje na výrobu stavebných blokov (Konsolidovaný text)
(EN 12629-2:2002+A1: 2010)

STN EN 12629-3+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 3: Posuvné stroje a stroje s otočným stolom (Konsolidovaný text)
(EN 12629-3:2002+A1: 2010)

STN EN 12629-4+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 4: Stroje na výrobu betónových strešných škridiel (Konsolidovaný text)
(EN 12629-4:2001+A1: 2010)

STN EN 12629-5-1+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-1: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením v zvislej polohe (Konsolidovaný text)
(EN 12629-5-1:2003+A1: 2010)

STN EN 12629-5-2+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-2: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením vo vodorovnej polohe (Konsolidovaný text)
(EN 12629-5-2:2003+A1: 2010)

STN EN 12629-5-3+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-3: Stroje na výrobu rúr s predpätím (Konsolidonaný text)
(EN 12629-5-3:2003+A1: 2010)

STN EN 12629-5-4+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-4: Stroje na nanášanie ochrannej vrstvy na rúry (Konsolidovaný text)
(EN 12629-5-4:2003+A1: 2010)

STN EN 12629-6+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 6: Stacionárne a pojazdné zariadenia na výrobu prefabrikovaných vystužených výrobkov (Konsolidovaný text)
(EN 12629-6:2004+A1: 2010)

STN EN 12629-7+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 7: Stacionárne a mobilné zariadenia na výrobky z predpätého betónu (Konsolidovaný text)
(EN 12629-7:2004+A1: 2010)

STN EN 12629-8+A1 / 27 8713
Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 8: Stroje a zariadenia na výrobu stavebných výrobkov z vápenno-kremičitých zmesí (a z betónu) (Konsolidovaný text)
(EN 12629-8:2002+A1: 2010)

STN EN 61386-24 / 37 /media/images/
Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 24: Osobitné požiadavky. Systémy elektroinštalačných rúrok zakopaných v zemi
(EN 61386-24: 2010, IEC 61386-24: 2004)

STN EN 1/media/images/ / 42 /media/images/
Nepokovované plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálne valcované za tepla. Medzné odchýlky rozmerov a tvaru ****)
(EN 1/media/images/: 2010)

STN EN 1/media/images/ / 42 5311
Oceľové plechy valcované za tepla s hrúbkou 3 mm a viac. Medzné odchýlky rozmerov, tvaru a hmotnosti ****)
(EN 1/media/images/: 2010)

STN EN 326-2 / 49 0141
Dosky na báze dreva. Odber vzoriek, rezanie a kontrola. Časť 2: Počiatočná skúška typu a vnútropodniková kontrola výroby
(EN 326-2: 2010)

STN EN 14229 / 49 1582
Konštrukčné drevo. Drevené stĺpy na nadzemné vedenia
(EN 14229: 2010)

STN EN 13598-1 / 64 3234
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie doplnkového príslušenstva vrátane plytkých revíznych komôr
(EN 13598-1: 2010)

STN EN ISO 12567-1 / 73 0569
Tepelnotechnické vlastnosti okien a dverí. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 1: Kompletné okná a dvere (ISO 12567-1: 2010)
(EN ISO 12567-1: 2010, EN ISO 12567-1:2010/AC: 2010, ISO 12567-1: 2010)

STN 75 0140 / 75 0140
Vodné hospodárstvo. Hydromeliorácie. Terminológia

STN EN ISO 13943 / 92 0102
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)
(EN ISO 13943: 2010, ISO 13943: 2008)
 

Zmeny STN

STN EN 13480-2/A2 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály. Zmena A2
(EN 13480-2:2002/A2: 2010)

STN EN 13480-2/A1 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály. Zmena A1
(EN 13480-2:2002/A1: 2010)

STN EN 13480-3/A4 / 13 3410
Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet. Zmena A4
(EN 13480-3:2002/A4: 2010)

STN EN 1995-2/NA / 73 6212
Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 15241/AC / 12 7011
Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v budovách. Oprava AC
(EN 15241:2007/AC: 2011)

STN EN 14511-3/AC / 14 3002
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie priestoru. Časť 3: Skúšobné metódy. Oprava AC ****)
(EN 14511-3:2007/AC: 2008)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.