Normy v stavebníctve a vo výstavbe: máj 2012

01.05.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 19011 / 01 0330
Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011: 2011)
(EN ISO 19011: 2011, ISO 19011: 2011)

STN EN 16018 / 01 5049
Nedeštruktívne skúšanie - Terminológia - Termíny používané v ultrazvukovom skúšaní s fázovými poliami ****)
(EN 16018: 2011)

STN EN ISO/IEC 17050-1 / 01 5259
Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004)
(EN ISO/IEC 17050-1: 2010, ISO/IEC 17050-1: 2004)

STN EN 16102 / 01 8595
Inteligentné dopravné systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany ****)
(EN 16102: 2011)

STN EN ISO 19118 / 01 9338
Geografické informácie. Kódovanie (ISO 19118: 2011) *)
(EN ISO 19118: 2011, ISO 19118: 2011)

STN EN 287-1 / 05 0711
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
(EN 287-1: 2011)

STN EN 13618 / 13 7183
Ohybné hadicové zostavy v inštaláciách s pitnou vodou. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 13618: 2011)

STN EN 14033-2+A1 / 28 2236
Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 2: Technické požiadavky na prevádzku (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14033-2:2008+A1: 2011)

STN EN 50128 / 34 2680
Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy ****)
(EN 50128: 2011)

STN EN 60684-3-116 / 34 6553
Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 116 a 117: Vytláčané polychlóroprénové rúrky, všeobecné použitie ****)
(EN 60684-3-116: 2011, IEC 60684-3-116: 2010)

STN EN 50525-1 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 50525-1: 2011)

STN EN 50525-2-11 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-11: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s termoplastickou izoláciou z PVC
(EN 50525-2-11: 2011)

STN EN 50525-2-21 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-21: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru
(EN 50525-2-21: 2011)

STN EN 50525-2-31 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neoplášťované káble s termoplastickou izoláciou z PVC
(EN 50525-2-31: 2011)

STN EN 50525-2-41 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-41: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku
(EN 50525-2-41: 2011)

STN EN 50525-2-51 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-51: Káble na všeobecné použitie. Ovládacie káble odolné voči oleju s termoplastickou izoláciou z PVC
(EN 50525-2-51: 2011)

STN EN 50525-2-71 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-71: Káble na všeobecné použitie. Ploché ohybné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC
(EN 50525-2-71: 2011)

STN EN 50525-2-72 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-72: Káble na všeobecné použitie. Ploché oddeliteľné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC
(EN 50525-2-72: 2011)

STN EN 50525-3-11 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-11: Káble so špeciálnou požiarnou charakteristikou. Ohybné káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu
(EN 50525-3-11: 2011)

STN EN 60965 / 35 6613
Jadrové elektrárne. Dozorne. Pomocné riadiace miesta umožňujúce odstavenie reaktora bez prístupu do hlavnej dozorne ****)
(EN 60965: 2011, IEC 60965: 2009)

STN EN 62561-4 / 35 7605
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
(EN 62561-4: 2011, mod. IEC 62561-4: 2010)

STN EN 60794-1-1 / 35 9223
Optické káble. Časť 1-1: Kmeňová špecifikácia. Všeobecne ****)
(EN 60794-1-1: 2011, IEC 60794-1-1: 2011)

STN EN 61347-2-3 / 36 0511
Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia žiariviek napájané striedavým a/alebo jednosmerným prúdom
(EN 61347-2-3: 2011, EN 61347-2-3:2011/AC: 2011, IEC 61347-2-3: 2011)

TNI CLC/TR 50491-6-3 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6-3: Inštalácie HBES. Posudzovanie a definícia úrovní ****)
(CLC/TR 50491-6-3: 2011)

STN EN 1172 / 42 1511
Meď a zliatiny medi. Plechy a pásy na stavebné účely ****)
(EN 1172: 2011)

STN EN 152 / 49 0712
Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Laboratórna metóda ****)
(EN 152: 2011)

STN P CEN/TS 1519-2 / 64 3043
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie (s nízkou a vysokou teplotou) vnútri konštrukcie budov. Polyetylén (PE). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1519-2: 2012)

STN P CEN/TS 1451-2 / 64 3061
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie (s nízkou a vysokou teplotou) vnútri konštrukcie budov. Polypropylén (PP). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 1451-2: 2012)

STN P CEN/TS 14632 / 64 3160
Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové kanalizačné potrubia a stoky a na zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(CEN/TS 14632: 2012)

STN P CEN/TS 16295 / 64 8016
Plasty. Vyhlásenie o obsahu uhlíka založeného na biomase ****)
(CEN/TS 16295: 2012)

STN EN 15150 / 65 7420
Tuhé biopalivá. Stanovenie hustoty častíc ****)
(EN 15150: 2011)

STN EN 15359 / 65 7502
Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy ****)
(EN 15359: 2011)

STN EN ISO 2431 / 67 3013
Náterové látky. Zisťovanie výtokového času výtokovými pohárikmi (ISO 2431: 2011) ****)
(EN ISO 2431: 2011, ISO 2431: 2011)

STN EN ISO 7783 / 67 3093
Náterové látky. Stanovenie priepustnosti pre vodnú paru. Misková metóda (ISO 7783: 2011) ****)
(EN ISO 7783: 2011, ISO 7783: 2011)

STN EN 1863-1 / 70 1608
Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 1: Definície a opis
(EN 1863-1: 2011)

STN EN 13024-1 / 70 1620
Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bórokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis *)
(EN 13024-1: 2011)

STN EN 14844+A2 / 72 3023
Betónové prefabrikáty. Skriňové priepusty (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14844:2006+A2: 2011)

STN EN 490 / 72 3240
Betónové strešné škridly a tvarovky na pokrývanie striech a obklady stien. Požiadavky na výrobok
(EN 490: 2011)

STN EN 491 / 72 3243
Betónové strešné škridly a tvarovky na pokrývanie striech a obklady stien. Skúšobné metódy
(EN 491: 2011)

STN EN 1090-1+A1 / 73 2601
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)
(EN 1090-1:2009+A1: 2011)

STN EN 13036-4 / 73 6171
Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 4: Metóda merania odporu povrchu proti šmyku. Skúška kyvadlom
(EN 13036-4: 2011)

STN EN 13848-4 / 73 6315
Železnice. Koľaj. Kvalita geometrickej polohy koľaje. Časť 4: Meracie systémy. Ručné a ľahké zariadenia ****)
(EN 13848-4: 2011)

STN EN ISO 14006 / 83 9006
Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu (ISO 14006: 2011)
(EN ISO 14006: 2011, ISO 14006: 2011)

STN EN ISO 26987 / 91 7801
Pružné dlážkoviny. Stanovenie vzniku škvŕn a odolnosti proti chemikáliám (ISO 26987: 2008) ****)
(EN ISO 26987: 2012, ISO 26987: 2008)

STN EN ISO 24341 / 91 7804
Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky, šírky a rovnosti pásu (ISO 24341: 2006) ****)
(EN ISO 24341: 2012, ISO 24341: 2006)

STN EN ISO 24342 / 91 7805
Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc (ISO 24342: 2007) ****)
(EN ISO 24342: 2012, ISO 24342: 2007)

STN EN ISO 24346 / 91 7806
Pružné dlážkoviny. Stanovenie celkovej hrúbky (ISO 24346: 1997) ****)
(EN ISO 24346: 2012, ISO 24346: 2006)

STN EN ISO 23997 / 91 7807
Pružné dlážkoviny. Stanovenie plošnej hmotnosti (ISO 23997: 2007) ****)
(EN ISO 23997: 2012, ISO 23997: 2007)

STN EN ISO 24344 / 91 7810
Pružné dlážkoviny. Stanovenie pružnosti a ohybu (ISO 24344: 2008) ****)
(EN ISO 24344: 2012, ISO 24344: 2008)

STN EN ISO 23996 / 91 7811
Pružné dlážkoviny. Stanovenie hustoty (ISO 23996: 2007) ****)
(EN ISO 23996: 2012, ISO 23996: 2007)

STN EN ISO 10874 / 91 7819
Pružné, textilné a laminátové dlážkoviny. Klasifikácia (ISO 10874: 2009) ****)
(EN ISO 10874: 2012, ISO 10874: 2009)

STN EN ISO 24340 / 91 7821
Pružné dlážkoviny. Stanovenie hrúbky vrstiev (ISO 24340: 2006) ****)
(EN ISO 24340: 2012, ISO 24340: 2006)

STN EN ISO 23999 / 91 7822
Pružné dlážkoviny. Stanovenie rozmerovej stálosti a zvlnenia po vystavení teplu (ISO 23999: 2008) ****)
(EN ISO 23999: 2012, ISO 23999: 2008)

STN EN ISO 24345 / 91 7823
Pružné dlážkoviny. Stanovenie odolnosti proti odlupovaniu (ISO 24345: 2006) ****)
(EN ISO 24345: 2012, ISO 24345: 2006)

STN EN ISO 24343-1 / 91 7824
Pružné a laminátové dlážkoviny. Stanovenie vrúbkovania a reziduálneho vrúbkovania. Časť 1: Reziduálne vrúbkovanie (ISO 24343-1: 2007) ****)
(EN ISO 24343-1: 2012, ISO 24343-1: 2007)

STN EN ISO 24011 / 91 7860
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia pre ploché a dekoratívne linoleum (ISO 24011: 2009) ****)
(EN ISO 24011: 2012, ISO 24011: 2009)

STN EN ISO 26985 / 91 7868
Pružné dlážkoviny. Identifikácia linolea a stanovenie obsahu tmelu a zvyšku popola (ISO 26985: 2008) ****)
(EN ISO 26985: 2012, ISO 26985: 2008)

STN EN ISO 10580 / 91 7872
Pružné, textilné a laminátové dlážkoviny. Skúšobná metóda na emisie prchavých organických zlúčenín (ISO 10580: 2010) ****)
(EN ISO 10580: 2012, ISO 10580: 2010)

STN EN ISO 10582 / 91 7873
Pružné dlážkoviny. Heterogénne PVC (polyvinylchloridové) dlážkoviny. Špecifikácia (ISO 10582: 2010) ****)
(EN ISO 10582: 2012, ISO 10582: 2010)

STN EN 16094 / 91 7874
Laminátové dlážkoviny. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti mikrovrypom ****)
(EN 16094: 2012)

STN EN ISO 10595 / 91 7875
Pružné dlážkoviny. Polopružné polyvinylchloridové dlaždice. Špecifikácia (ISO 10595: 2010) ****)
(EN ISO 10595: 2012, ISO 10595: 2010)

STN EN ISO 26986 / 91 7876
Pružné dlážkoviny. Podlahové krytiny z expandovaného (penového) PVC (polyvinylchloridu). Špecifikácia (ISO 26986: 2010) ****)
(EN ISO 26986: 2012, ISO 26986: 2010)

STN P CEN/TS 1187 / 92 0841
Skúšobné metódy pre zaťaženie striech vonkajším požiarom ****)
(CEN/TS 1187: 2012)

STN EN 15331 / 95 0106
Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov
(EN 15331: 2011)

STN EN 15221-3 / 96 2001
Facility management. Časť 3: Návod na kvalitu vo facility managemente
(EN 15221-3: 2011)

STN EN 15221-4 / 96 2001
Facility management. Časť 4: Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente
(EN 15221-4: 2011)

STN EN 15221-5 / 96 2001
Facility management. Časť 5: Návod na procesy vo facility managemente
(EN 15221-5: 2011)

STN EN 15221-6 / 96 2001
Facility management. Časť 6: Meranie plôch a priestorov vo facility managemente
(EN 15221-6: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 5173/A1 / 05 1124
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšky lámavosti (ISO 5173:2009/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 5173:2010/A1: 2011, ISO 5173:2009/Amd 1: 2011)

STN EN ISO 15792-1/A1 / 05 5520
Zváracie materiály. Metódy skúšania. Časť 1: Metódy skúšania skúšobných vzoriek zvarového kovu ocelí, niklu a niklových zliatin (ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011). Zmena A1
(EN ISO 15792-1:2008/A1: 2011, ISO 15792-1:2000/Amd 1: 2011)

STN EN ISO 22476-2/A1 / 72 1032
Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 2: Dynamické penetračné skúšky (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 22476-2:2005/A1: 2011, ISO 22476-2:2005/Amd 1: 2011)

STN EN ISO 22476-3/A1 / 72 1033
Geotechnický prieskum a skúšanie. Terénne skúšky. Časť 3: Štandardné penetračné skúšky (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 22476-3:2005/A1: 2011, ISO 22476-3:2005/Amd 1: 2011)
 

Opravy STN

STN 33 2000-7-701/AC / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou. Oprava AC ****)
(HD 60364-7-701:2007/AC: 2011)

STN EN 60079-14/AC / 33 2320
Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií. Oprava AC ****)
(EN 60079-14:2008/AC: 2011)

STN EN ISO 8394-2/AC / 72 2337
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty – tmely. Časť 2: Stanovenie vytlačovateľnosti štandardným prístrojom (ISO 8394-2: 2010). Oprava AC ****)
(EN ISO 8394-2:2010/AC: 2011)

STN EN 15725/AC / 92 0224
Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb. Oprava AC ****)
(EN 15725:2010/AC: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.