Normy v stavebníctve a vo výstavbe: marec 2010

01.03.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 14819-6 / 01 8548
Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 6: Šifrovanie a podmienený prístup v rádiovom dátovom systéme. Kódovanie kanála dopravných správ ALERT C (ISO 14819-6: 2006)
(EN ISO 14819-6: 2006)

STN P CEN ISO/TS 12813 / 01 8573
Elektronický výber poplatkov. Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy (ISO/TS 12813: 2009) ****)
(CEN ISO/TS 12813: 2009, ISO/TS 12813: 2009)

STN EN ISO 1456 / 03 8513
Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky niklu, niklu-chrómu, medi-niklu a medi-niklu-chrómu (ISO 1456: 2009) ****)
(EN ISO 1456: 2009, ISO 1456: 2009)

STN EN 777-1 / 06 0216
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D. Bezpečnosť
(EN 777-1: 2009)

STN EN 777-2 / 06 0216
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E. Bezpečnosť
(EN 777-2: 2009)

STN EN 777-3 / 06 0216
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F. Bezpečnosť
(EN 777-3: 2009)

STN EN 777-4 / 06 0216
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H. Bezpečnosť
(EN 777-4: 2009)

STN EN 416-1 / 06 0217
Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá na vykurovanie priestorov nebytových objektov. Časť 1: Bezpečnosť
(EN 416-1: 2009)

STN EN 419-1 / 06 0218
Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Bezpečnosť
(EN 419-1: 2009)

STN EN 1264-3 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 3: Dimenzovanie ****)
(EN 1264-3: 2009)

STN EN 1264-4 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 4: Inštalácia ****)
(EN 1264-4: 2009)

STN EN 14492-1+A1 / 27 0610
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky (Konsolidovaný text) (CD)
(EN 14492-1:2006+A1: 2009)

STN EN 14492-2+A1 / 27 0610
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá (Konsolidovaný text)
(EN 14492-2:2006+A1: 2009)

STN EN 81-21 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách
(EN 81-21: 2009)

STN P CEN/TS 1852-2 / 64 3044
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie zhody
(CEN/TS 1852-2: 2009)

STN EN 480-13 / 72 2323
Prísady do betónu, mált a zálievok. Skúšobné metódy. Časť 13: Porovnávaná malta na murivo na skúšanie prísad do mált ****)
(EN 480-13: 2009)

STN EN 934-1 / 72 2324
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Spoločné požiadavky
(EN 934-1: 2008)

STN EN 15824 / 72 2421
Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív
(EN 15824: 2009)

STN 72 7221-2 / 72 7221
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia
(ČSN 72 7221-2: 2008)

STN ISO 13822 / 73 /media/images/
Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
(ČSN ISO 13822: 2005, ISO 13822: 2001)

STN EN 12390-2 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 2: Výroba a príprava skúšobných telies na skúšky pevnosti
(EN 12390-2: 2009)

STN EN 12350-1 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 1: Odber vzoriek
(EN 12350-1: 2009)

STN EN 12350-2 / 73 1312
Skúšanie čerstvého betónu. Časť 2: Skúška sadnutím
(EN 12350-2: 2009)

STN P CEN/TS 15901-1 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 1: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou konštantného pomeru sklzu (LFCS): RoadSTAR ****)
(CEN/TS 15901-1: 2009)

STN P CEN/TS 15901-2 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 2: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou zariadenia s riadeným pozdĺžnym sklzom(LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) ****)
(CEN/TS 15901-2: 2009)

STN P CEN/TS 15901-3 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 3: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou zariadenia s riadeným pozdĺžnym sklzom (LFCA): The ADHERA ****)
(CEN/TS 15901-3: 2009)

STN P CEN/TS 15901-4 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 4: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou zariadenia s riadeným pozdĺžnym sklzom. (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT) ****)
(CEN/TS 15901-4: 2009)

STN P CEN/TS 15901-5 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 5: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou zariadenia s riadeným pozdĺžnym sklzom. (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) ****)
(CEN/TS 15901-5: 2009)

STN P CEN/TS 15901-6 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 6: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky meraním súčiniteľa priečneho trenia (SFCs): SCRIM ****)
(CEN/TS 15901-6: 2009)

STN P CEN/TS 15901-7 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 7: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou konštantného pomeru sklzu: (LFCG): GripTester ****)
(CEN/TS 15901-7: 2009)

STN P CEN/TS 15901-8 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 8: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky meraním súčiniteľa priečneho trenia (SFCD): SKM ****)
(CEN/TS 15901-8: 2009)

STN P CEN/TS 15901-9 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 9: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky meraním súčiniteľa pozdĺžneho trenia (LFCD): DWWNL príves na meranie odolnosti proti šmyku ****)
(CEN/TS 15901-9: 2009)

STN P CEN/TS 15901-10 / 73 6169
Charakteristiky povrchu ciest a letísk.Časť 10: Postup na stanovenie odolnosti povrchu vozovky proti šmyku zariadením s brzdeným meracím kolesom. Skiddometer BV-8 ****)
(CEN/TS 15901-10: 2009)

STN EN 13501-2+A1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (Konsolidovaný text)
(EN 13501-2:2007+A1: 2009)

STN EN 13501-3+A1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (Konsolidovaný text)
(EN 13501-3:2005+A1: 2009)

STN EN 13501-4+A1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (Konsolidovaný text)
(EN 13501-4:2007+A1: 2009)

STN EN 13501-5+A1 / 92 0850
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom (Konsolidovaný text)
(EN 13501-5:2005+A1: 2009)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 13790/NA / 73 0703
Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008). Národná príloha NA
 

Opravy STN

STN EN ISO 10456/AC / 73 0566
Stavebné materiály a výrobky. Tepelno-vlhkostné vlastnosti. Tabuľkové návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (ISO 10456:2007/Cor 1:2009). Oprava AC
(EN ISO 10456:2007/AC: 2009, ISO 10456:2007/Cor 1: 2009)

STN EN ISO 10077-1/AC / 73 0591
Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009). Oprava AC
(EN ISO 10077-1:2006/AC: 2009, ISO 10077-1:2006/Cor 1: 2009)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.