Normy v stavebníctve a vo výstavbe: marec 2011

01.03.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 225 / 02 1001
Spojovacie súčiastky. Svorníky, skrutky, závrtné skrutky a matice. Symboly a označenia rozmerov (ISO 225: 2010) ****)
(EN ISO 225: 2010, ISO 225: 2010)

STN EN ISO 12474 / 02 1144
Skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom s jemným metrickým závitom (ISO 12474: 2010) ****)
(EN ISO 12474: 2010, ISO 12474: 2010)

STN EN ISO 7963 / 05 1176
Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom.Špecifikácia na kalibračný blok č. 2 (ISO 7963:2006) ****)
(EN ISO 7963: 2010, ISO 7963: 2006)

STN EN 13203-3 / 06 1012
Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo pripojené na solárne panely. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody najviac 500 l. Časť 3: Posudzovanie spotreby energie
(EN 13203-3: 2010)

STN EN 15821 / 06 1246
Multispaľovacie saunové pece na tuhé palivo. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 15821: 2010)

STN EN 15420 / 07 0709
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia C s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW a najviac 1 000 kW ****)
(EN 15420: 2010)

STN EN 13141-7 / 12 7005
Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 7: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu bytovú jednotku ****)
(EN 13141-7: 2010)

STN EN 312 / 49 0160
Trieskové dosky. Špecifikácie
(EN 312: 2010)

STN EN ISO 1452-3 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 3: Tvarovky (ISO 1452-3: 2009, opravená verzia 2010-03-01)
(EN ISO 1452-3: 2010, ISO 1452-3, Corrected version 2010-03-01: 2009)

STN EN ISO 1452-5 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (ISO 1452-5: 2009, opravená verzia 2010-03-01)
(EN ISO 1452-5: 2010, ISO 1452-5, Corrected version 2010-03-01: 2009)

STN EN 15643-1 / 73 0901
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec
(EN 15643-1: 2010)

STN EN 1999-1-1+A1 / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)
(EN 1999-1-1: 2007, EN 1999-1-1:2007/A1: 2009)

STN EN 13286-2 / 73 6181
Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška
(EN 13286-2: 2010)

STN EN 13285 / 73 6182
Nestmelené zmesi. Požiadavky
(EN 13285: 2010)

STN EN ISO 9239-1 / 92 0212
Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania sa pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010)
(EN ISO 9239-1: 2010, ISO 9239-1: 2010)

STN EN 15288-1+A1 / 94 0403
Plavecké bazény. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky pri navrhovaní (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15288-1:2008+A1: 2010)

STN EN 13306 / 95 0101
Údržba. Terminológia údržby
(EN 13306: 2010)
 

Zmeny STN

STN P CEN ISO/TS 21003-7/A1 / 64 3110
Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7:2008/Amd 1:2010). Zmena A1
(CEN ISO/TS 21003-7:2008/A1: 2010, ISO/TS 21003-7:2008/Amd 1: 2010)

STN EN 1995-1-2/NA
(73 1701) Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 15316-4-7/OA / 06 0237
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy. Oprava A

STN EN 1990/A1/O1 / 73 /media/images/
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Zmena A1/Oprava 1

STN EN 1991-2/NA/O1 / 73 6203
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. Národná príloha. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.