Normy v stavebníctve a vo výstavbe: marec 2012

01.03.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 8015 / 01 4204
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Základy. Koncepty, princípy a pravidlá (ISO 8015: 2011)
(EN ISO 8015: 2011, ISO 8015: 2011)

STN EN 16016-1 / 01 5045
Nedeštruktívne skúšanie. Radiačné metódy. Výpočtová tomografia. Časť 1: Terminológia ****)
(EN 16016-1: 2011)

STN EN 16062 / 01 8590
Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall ****)
(EN 16062: 2011)

STN EN 16072 / 01 8591
Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall ****)
(EN 16072: 2011)

STN EN ISO 1580 / 02 1137
Spojovacie súčiastky. Skrutky so zaoblenou valcovou hlavou. Výrobná trieda A (ISO 1580: 2011) ****)
(EN ISO 1580: 2011, ISO 1580: 2011)

STN EN ISO 7045 / 02 1138
Skrutky s polguľovou hlavou s krížovou drážkou tvaru H alebo tvaru Z. Výrobná trieda A (ISO 7045: 2011) ****)
(EN ISO 7045: 2011, ISO 7045: 2011)

STN EN ISO 2009 / 02 1151
Spojovacie súčiastky. Skrutky so zápustnou hlavou. Výrobná trieda A (ISO 2009: 2011) ****)
(EN ISO 2009: 2011, ISO 2009: 2011)

STN EN ISO 7046-1 / 02 1152
Skrutky so zápustnou hlavou s krížovou drážkou tvaru H alebo tvaru Z. Výrobná trieda A. Časť 1: Oceľ triedy vlastnosti 4.8 (ISO 7046-1: 2011) ****)
(EN ISO 7046-1: 2011, ISO 7046-1: 2011)

STN EN ISO 7046-2 / 02 1152
Skrutky so zápustnou hlavou s krížovou drážkou. Výrobná trieda A. Časť 2: Oceľ triedy vlastnosti 8.8, nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy (ISO 7046-2: 2011) ****)
(EN ISO 7046-2: 2011, ISO 7046-2: 2011)

STN EN ISO 2010 / 02 1155
Spojovacie súčiastky. Skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou. Výrobná trieda A (ISO 2010: 2011) ****)
(EN ISO 2010: 2011, ISO 2010: 2011)

STN EN ISO 7047 / 02 1156
Skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou s krížovou drážkou tvaru H alebo tvaru Z. Výrobná trieda A (ISO 7047: 2011) ****)
(EN ISO 7047: 2011, ISO 7047: 2011)

STN EN 13411-8 / 02 4402
Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 8: Zhutňovacie koncovky a zhutňovanie
(EN 13411-8: 2011)

STN EN 1598 / 05 0604
Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch. Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na oblúkové zváracie procesy ****)
(EN 1598: 2011)

STN EN ISO 17654 / 05 1112
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Odporové zváranie. Tlaková skúška švových zvarov zhotovených odporovým zváraním (ISO 17654: 2011) ****)
(EN ISO 17654: 2011, ISO 17654: 2011)

STN EN ISO 14271 / 05 1137
Odporové zváranie. Skúšanie tvrdosti podľa Vickersa (nízkym zaťažením a v rozmedzí mikrotvrdosti) zvarov zhotovených odporovým bodovým, výstupkovým a švovým zváraním (ISO 14271:2011) ****)
(EN ISO 14271: 2011, ISO 14271: 2011)

STN EN ISO 10863 / 05 1157
Zváranie. Používanie difrakčnej techniky merania času prechodu na skúšanie zvarov (ISO 10863: 2011) ****)
(EN ISO 10863: 2011, ISO 10863: 2011)

STN EN 15250 / 06 1208
Akumulačné zariadenia na pevné palivá. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 15250: 2007)

STN EN 61587-2 / 18 8003
Mechanické konštrukcie pre elektronické zariadenia. Skúšky pre IEC 60917 a IEC 60297. Časť 2: Seizmické skúšky skríň a stojanov ****)
(EN 61587-2: 2011, IEC 61587-2: 2011)

STN EN ISO 11354-1 / 18 9020
Progresívne automatizačné technológie a ich použitie. Časť 1: Rámec (štruktúra) pre podnikovú spoluprácu (ISO 11354-1: 2011) ****)
(EN ISO 11354-1: 2011, ISO 11354-1: 2011)

STN EN 693+A2 / 21 0701
Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Hydraulické lisy (Konsolidovaný text)
(EN 693:2001+A2: 2011)

STN EN 13071-3 / 26 9356
Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. Časť 3: Odporúčané pripojovacie prvky na zdvíhanie ****)
(EN 13071-3: 2011)

STN EN 12464-1 / 36 0074
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
(EN 12464-1: 2011)

STN EN ISO 3035 / 50 0353
Vlnitá lepenka. Stanovenie odolnosti proti plošnému zošúvereniu (ISO 3035: 2011) ****)
(EN ISO 3035: 2011, ISO 3035: 2011)

STN EN ISO 28017 / 63 5424
Gumové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou alebo textilnou výstužou na použitie pri bagrovaní. Špecifikácia (ISO 28017: 2011) ****)
(EN ISO 28017: 2011, ISO 28017: 2011)

STN EN ISO 13229 / 64 0362
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie. Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Stanovenie viskozitného čísla a K-hodnoty (ISO 13229: 2010) ****)
(EN ISO 13229: 2011, ISO 13229: 2010)

STN EN ISO 13260 / 64 0657
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky. Skúšobná metóda na odolnosť proti kombinovanému cyklickému teplotnému namáhaniu a vonkajšiemu zaťaženiu (ISO 13260: 2010) ****)
(EN ISO 13260: 2011, ISO 13260: 2010)

STN EN 12666-1+A1 / 64 3047
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému (Konsolidovaný text)
(EN 12666-1:2005+A1: 2011)

STN P CEN ISO/TS 22391-7 / 64 3050
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 22391-7: 2011) ****)
(CEN ISO/TS 22391-7: 2011, ISO/TS 22391-7: 2011)

STN EN ISO 6224 / 64 3100
Termoplastové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 6224: 2011) ****)
(EN ISO 6224: 2011, ISO 6224: 2011)

STN EN 15442 / 65 7504
Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek
(EN 15442: 2011)

STN EN 15443 / 65 7505
Tuhé alternatívne palivá. Metódy prípravy laboratórnej vzorky
(EN 15443: 2011)

STN EN 15415-1 / 65 7516
Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc. Časť 1: Sitová metóda pre malé častice ****)
(EN 15415-1: 2011)

STN EN 15413 / 65 7517
Tuhé alternatívne palivá. Metódy prípravy skúšobnej vzorky z laboratórnej vzorky ****)
(EN 15413: 2011)

STN EN 15410 / 65 7520
Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia obsahu hlavných prvkov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) ****)
(EN 15410: 2011)

STN EN 15411 / 65 7522
Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia stopových prvkov (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) ****)
(EN 15411: 2011)

STN EN 15590 / 65 7523
Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie potenciálnej rýchlosti mikrobiologického samoohrevu použitím skutočného dynamického respiračného indexu ****)
(EN 15590: 2011)

STN EN 1090-2+A1 / 73 2601
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text)
(EN 1090-2:2008+A1: 2011)

STN ISO 23601 / 92 0110
Bezpečnostné značenie. Značenie požiarneho evakuačného plánu (CD)
(ISO 23601: 2009)

STN 92 0204 / 92 0204
Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

STN 92 0205 / 92 0205
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

STN 92 0206 / 92 0206
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

STN EN 16114 / 96 5021
Služby manažérskeho poradenstva ****)
(EN 16114: 2011)
 

Zmeny STN

STN 38 2156/Z5 / 38 2156
Káblové kanály, šachty, mosty a priestory. Zmena 5

STN EN 1991-1-3/NA1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Národná príloha 1

STN EN 1998-1/NA/2 / 73 /media/images/
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Národná príloha. Zmena 2

STN EN 1999-1-5/NA / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 12317-2/O1 / 72 7639
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené (CD) preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.