Normy v stavebníctve a vo výstavbe: november 2010

01.11.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 81714-1 / 01 8016
Tvorba grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 1: Základné pravidlá (ISO 81714-1: 2010) ****)
(EN ISO 81714-1: 2010, ISO 81714-1: 2010)

STN EN 60974-9 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie
(EN 60974-9: 2010, IEC 60974-9: 2010)

STN EN 15650 / 12 0505
Vetranie budov. Požiarne klapky ****)
(EN 15650: 2010)

STN EN 10253-3 / 13 2200
Tvarovky na priváranie na tupo. Časť 3: Tvárnené austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce (duplexné) ocele bez osobitných kontrolných požiadaviek
(EN 10253-3: 2008)

STN EN 13135-1+A1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Vybavenie. Časť 1: Elektrotechnické vybavenie (Konsolidovaný text)
(EN 13135-1:2003+A1: 2010)

STN EN 14502-1 / 27 /media/images/
Žeriavy. Vybavenie na zdvíhanie osôb. Časť 1: Závesné koše
(EN 14502-1: 2010)

STN EN ISO 3266 / 27 1917
Kované oceľové svorníky s okom triedy 4 na všeobecné zdvíhanie (ISO 3266: 2010) ****)
(EN ISO 3266: 2010, ISO 3266: 2010)

STN EN 1808+A1 / 27 5005
Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Skúšky (Konsolidovaný text)
(EN 1808:1999+A1: 2010)

STN EN 50528 / 35 9734
Izolované rebríky na použitie v nízkonapäťových elektrických inštaláciách a v ich blízkosti ****)
(EN 50528: 2010)

STN EN 50291-1 / 37 8331
Elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch. Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti ****)
(EN 50291-1: 2010)

STN EN 10343 / 42 0123
Ocele na zušľachťovanie na konštrukčné účely. Technické dodacie podmienky
(EN 10343: 2009)

STN EN 10088-4 / 42 0907
Nehrdzavejúce ocele. Časť 4: Technické dodacie podmienky na plechy/hrubé plechy a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na konštrukčné účely
(EN 10088-4: 2009)

STN 49 /media/images/-2 / 49 /media/images/
Terminológia v drevárskom priemysle. Drevo. Časť 2: Spoje dreva

STN EN 12490 / 49 0666
Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Rastlé drevo ošetrené ochrannými prostriedkami. Stanovenie prieniku a príjmu dechtového impregnačného oleja v ošetrenom dreve ****)
(EN 12490: 2010)

STN EN 1014-1 / 49 0704
Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 1: Odber vzoriek dechtového impregnačného oleja ****)
(EN 1014-1: 2010)

STN EN 1014-2 / 49 0704
Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 2: Postup získania vzorky dechtového impregnačného oleja z dreva ním ošetreného na následnú analýzu ****)
(EN 1014-2: 2010)

STN EN 1014-3 / 49 0704
Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 3: Stanovenie obsahu benzo[a]pyrénu v dechtovom impregnačnom oleji ****)
(EN 1014-3: 2010)

STN EN 1014-4 / 49 0704
Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 4: Stanovenie obsahu vodou extrahovateľných fenolov v dechtovom impregnačnom oleji ****)
(EN 1014-4: 2010)

STN EN 14975+A1 / 49 3802
Povalové rebríky. Požiadavky, označovanie a skúšanie (Konsolidovaný text)
(EN 14975:2006+A1: 2010)

TNI CEN/TR 15729 / 64 0371
Potrubné systémy z plastov. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Protokol o stanovení priemerného oderu po definovanom počte skúšobných cyklov ****)
(CEN/TR 15729: 2010)

STN EN 13358 / 65 7054
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie destilačných charakteristík riedených asfaltových spojív a asfaltových spojív zmäkčených minerálnym zmäkčovadlom ****)
(EN 13358: 2010)

STN EN 13632 / 65 7055
Asfalty a asfaltové spojivá. Vizuálne posúdenie disperzie polymérov v asfaltoch modifikovaných polymérmi ****)
(EN 13632: 2010)

STN EN 14023 / 65 7208
Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom
(EN 14023: 2010)

STN EN 15434+A1 / 70 1641
Sklo v stavebníctve. Štrukturálne tesniace materiály a/alebo tesniace materiály odolné UV žiareniu (na použitie v štrukturálnych zaskleniach a/alebo v izolačných sklách s nechráneným utesnením). Norma na výrobok (Konsolidovaný text)
(EN 15434:2006+A1: 2010)

STN EN 196-8 / 72 2100
Metódy skúšania cementu. Časť 8: Stanovenie hydratačného tepla. Rozpúšťacia metóda
(EN 196-8: 2010)

STN EN 196-9 / 72 2100
Metódy skúšania cementu. Časť 9: Stanovenie hydratačného tepla. Semiadiabatická metóda
(EN 196-9: 2010)

STN EN 15743 / 72 2130
Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody
(EN 15743: 2010)

STN EN 13111 / 72 7675
Hydroizolačné pásy a fólie. Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny a steny. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody
(EN 13111: 2010)

STN EN 16002 / 72 7677
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti proti zaťaženiu vetrom mechanicky upevňovaných hydroizolačných pásov a fólií ****)
(EN 16002: 2010)

STN EN 15304 / 73 1365
Stanovenie mrazuvzdornosti autoklávovaného pórobetónu
(EN 15304: 2010)

STN EN 14081-2 / 73 1716
Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu ****)
(EN 14081-2: 2010)

STN EN 206-9 / 73 2403
Betón. Časť 9: Dopĺňajúce pravidlá pre samozhutniteľný betón (SZB)
(EN 206-9: 2010)

STN EN 13036-1 / 73 6171
Povrchové vlastnosti vozoviek a letiskových plôch. Skúšobné metódy. Časť 1: Meranie hĺbky makrotextúry povrchu vozovky odmernou metódou
(EN 13036-1: 2010)

STN EN ISO 11295 / 75 6127
Triedenie potrubných systémov z plastov používaných na renováciu a informácie na ich navrhovanie (ISO 11295: 2010)
(EN ISO 11295: 2010, ISO 11295: 2010)

STN EN 14151 / 80 6153
Geosyntetika. Zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí ****)
(EN 14151: 2010)

STN EN 14516+A1 / 91 4117
Vane na domáce použitie (Konsolidovaný text)
(EN 14516:2006+A1: 2010)

STN EN 14527+A1 / 91 4118
Sprchovacie vaničky na domáce použitie (Konsolidovaný text)
(EN 14527:2006+A1: 2010)

STN EN 12199 / 91 7891
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych gumových dlážkovín s dezénom ****)
(EN 12199: 2010)

STN EN 1816 / 91 7892
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych hladkých gumových dlážkovín s podkladom z ľahčeného materiálu ****)
(EN 1816: 2010)

STN EN 1817 / 91 7893
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia homogénnych a heterogénnych hladkých gumových dlážkovín ****)
(EN 1817: 2010)

STN 92 0203 / 92 0203
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN EN ISO 9239-1 / 92 0212
Skúšky reakcie podláh na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2010) ****)
(EN ISO 9239-1: 2010, ISO 9239-1: 2010)

STN EN 15725 / 92 0224
Protokoly o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a častí stavieb ****)
(EN 15725: 2010)

STN EN 1147 / 92 0602
Prenosné rebríky pre hasičské jednotky
(EN 1147: 2010)

STN EN ISO 1182 / 92 0831
Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti (ISO 1182: 2010)
(EN ISO 1182: 2010)
 

Zmeny STN

STN 92 0201-3/Z2 / 92 0201
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb. Zmena 2
 

Opravy STN

STN EN ISO 2409/O1 / 67 3085
Náterové látky. Skúška mriežkovým rezom (ISO 2409: 2007). Oprava 1

STN EN 1990/A1/AC2 / 73 /media/images/
Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Oprava A1/AC2
(EN 1990:2002/A1:2005/AC: 2010)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.