Normy v stavebníctve a vo výstavbe: november 2011

01.11.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 6947 / 05 /media/images/
Zváranie. Polohy zvárania (ISO 6947: 2011) ****)
(EN ISO 6947: 2011, ISO 6947: 2011)

STN EN 60974-6 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 6: Zariadenia s obmedzeným trvaním prevádzky
(EN 60974-6: 2011, IEC 60974-6: 2010)

STN EN ISO 15792-3 / 05 5520
Zváracie materiály. Metódy skúšania. Časť 3: Klasifikácia skúšania prídavných materiálov z hľadiska vhodnosti polohovania a závaru kútových zvarov (ISO 15792-3: 2011) ****)
(EN ISO 15792-3: 2011, ISO 15792-3: 2011)

STN EN 15316-4-8 / 06 0237
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-8: Systémy výroby tepla, teplovzdušné a závesné sálavé systémy vykurovania
(EN 15316-4-8: 2011)

STN EN 15011 / 27 /media/images/
Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy
(EN 15011: 2011)

STN EN 488 / 38 3373
Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu ****)
(EN 488: 2011)

STN EN 12369-2 / 49 0140
Dosky na báze dreva. Charakteristické hodnoty pre navrhovanie konštrukcií. Časť 2: Preglejované dosky ****)
(EN 12369-2: 2011)

STN EN 131-1+A1 / 49 3801
Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery (Konsolidovaný text)
(EN 131-1:2007+A1: 2011)

STN EN ISO 6721-1 / 64 0615
Plasty. Určovanie dynamických mechanických vlastností. Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 6721-1: 2011) ****)
(EN ISO 6721-1: 2011, ISO 6721-1: 2011)

STN EN ISO 2811-1 / 67 3012
Náterové látky. Stanovenie hustoty. Časť 1: Pyknometrická metóda (ISO 2811-1: 2011)
(EN ISO 2811-1: 2011, ISO 2811-1: 2011)

STN EN ISO 2811-2 / 67 3012
Náterové látky. Stanovenie hustoty. Časť 2: Metóda ponorného telesa (ISO 2811-2: 2011)
(EN ISO 2811-2: 2011, ISO 2811-2: 2011)

STN EN ISO 2811-3 / 67 3012
Náterové látky. Stanovenie hustoty. Časť 3: Oscilačná metóda (ISO 2811-3: 2011)
(EN ISO 2811-3: 2011, ISO 2811-3: 2011)

STN EN ISO 2811-4 / 67 3012
Náterové látky. Stanovenie hustoty. Časť 4: Metóda tlakového valca (ISO 2811-4: 2011)
(EN ISO 2811-4: 2011, ISO 2811-4: 2011)

STN EN 16074 / 67 3018
Náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok a výdatnosti materiálov na kontinuálne lakovanie ****)
(EN 16074: 2011)

STN EN 673 / 70 1631
Sklo v stavebníctve. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla (hodnota U). Výpočtová metóda
(EN 673: 2011)

STN EN 674 / 70 1632
Sklo v stavebníctve. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla (hodnota U). Metóda chránenej teplej dosky
(EN 674: 2011)

STN EN 675 / 70 1633
Sklo v stavebníctve. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla (hodnota U). Metóda meradla tepelného toku
(EN 675: 2011)

STN EN 410 / 70 1634
Sklo v stavebníctve. Stanovenie svetelných a solárnych vlastností zasklenia
(EN 410: 2011)

STN EN 771-3 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: Betónové murovacie prvky (z hutného a ľahkého kameniva)
(EN 771-3: 2011)

STN EN 771-5 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 5: Murovacie prvky z umelého kameňa
(EN 771-5: 2011)

STN EN 771-6 / 72 2632
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 6: Murovacie prvky z prírodného kameňa ****)
(EN 771-6: 2011)

STN EN 772-11 / 72 2636
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 11: Stanovenie kapilárnej nasiakavosti betónových tvaroviek a murovacích prvkov z autoklávovaného pórobetónu, umelého a prírodného kameňa a počiatočnej rýchlosti nasiakavosti pálených murovacích prvkov
(EN 772-11: 2011)

STN EN 772-16 / 72 2636
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 16: Stanovenie rozmerov
(EN 772-16: 2011)

STN EN 772-18 / 72 2636
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 18: Stanovenie mrazuvzdornosti vápenno-pieskových murovacích prvkov
(EN 772-18: 2011)

STN EN 772-21 / 72 2636
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 21: Stanovenie nasiakavosti tehliarskych a vápenno-pieskových murovacích prvkov ponorením do studenej vody
(EN 772-21: 2011)

STN 73 0090 / 73 0090
Geotechnický prieskum

STN EN 594 / 73 2823
Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Výstužná pevnosť a tuhosť stenových panelov s dreveným rámom ****)
(EN 594: 2011)

STN EN 912 / 73 2860
Spájacie prostriedky na drevo. Špecifikácia na špeciálne spájacie kotvičky na drevo ****)
(EN 912: 2011)

STN EN 1858+A1 / 73 4205
Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky (Konsolidovaný text)
(EN 1858:2008+A1: 2011)

STN 73 6124-1 / 73 6124
Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy

STN 73 6125 / 73 6125
Stavba vozoviek. Upravené zeminy

STN 73 6126 / 73 6126
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy

STN EN 13459 / 73 7020
Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie
(EN 13459: 2011)

STN EN 13050 / 74 7721
Závesné steny. Vodotesnosť. Laboratórna skúška pôsobením dynamického tlaku vzduchu a vody ****)
(EN 13050: 2011, EN 13050:2011/Cor. Jul.: 2011)

STN 75 0142 / 75 0142
Vodné hospodárstvo. Protierózna ochrana pôdy. Terminológia

STN EN 15331 / 95 0106
Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby
v budovách ****)
(EN 15331: 2011)
 

Zmeny STN

STN 34 0350/Z2 / 34 0350
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry. Zmena 2

STN EN ISO 21003-2/A1 / 64 3110
Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 2: Rúry (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011). Zmena A1
(EN ISO 21003-2:2008/A1: 2011, ISO 21003-2:2008/Amd 1: 2011)

STN 73 6110/Z1 / 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií. Zmena 1
 

Opravy STN

STN 73 6056/O1 / 73 6056
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.