Normy v stavebníctve a vo výstavbe: október 2010

01.10.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO/IEC 17050-1 / 01 5259
Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004, opravená verzia 2007-06-15) ****)
(EN ISO/IEC 17050-1: 2010, ISO/IEC 17050-1: 2004)

STN EN ISO 15653 / 05 1106
Kovové materiály. Metóda skúšky na stanovenie kvázikryštalickej lomovej húževnatosti zvarov (ISO 15653: 2010) ****)
(EN ISO 15653: 2010, ISO 15653: 2010)

STN EN ISO 5173 / 05 1124
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšky lámavosti (ISO 5173: 2009) ****)
(EN ISO 5173: 2010, ISO 5173: 2009)

STN ISO 12488-1 / 27 0201
Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne
(ISO 12488-1: 2005, ISO 12488-1:2005/Cor 1: 2008)

STN P CEN/TS 13001-3-5 / 27 4003
Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných hákov
(CEN/TS 13001-3-5: 2010)

STN EN 81-31 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Nákladné výťahy bez dopravy osôb. Časť 31: Prístupné nákladné výťahy bez dopravy osôb
(EN 81-31: 2010)

STN EN 384 / 49 1533
Konštrukčné drevo. Zisťovanie charakteristických hodnôt mechanických vlastností a hustoty
(EN 384: 2010)

STN EN 15368+A1 / 72 2210
Hydraulické spojivo pre nenosné konštrukcie. Definície, požiadavky a kritériá zhody (Konsolidovaný text) ****)
(EN 15368:2008+A1: 2010)

STN EN 15651-1 / 72 2350
Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky
(EN 15651-1: 2010)

STN EN 15651-2 / 72 2350
Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 2: Tesniace tmely na zasklievanie
(EN 15651-2: 2010)

STN EN 15651-3 / 72 2350
Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 3: Tesniace tmely na sanitárne spoje
(EN 15651-3: 2010)

STN EN 15651-4 / 72 2350
Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 4: Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov
(EN 15651-4: 2010)

STN EN 15651-5 / 72 2350
Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 5: Hodnotenie zhody a označovanie
(EN 15651-5: 2010)

STN EN ISO 8894-1 / 72 6081
Žiaruvzdorné materiály. Stanovenie tepelnej vodivosti. Časť 1: Metódy vyhrievaného drôtu (krížové usporiadanie a odporový teplomer) (ISO 8894-1: 2010) ****)
(EN ISO 8894-1: 2010, ISO 8894-1: 2010)

STN EN 15599-1 / 72 7248
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím ****)
(EN 15599-1: 2010)

STN EN 15599-2 / 72 7248
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní ****)
(EN 15599-2: 2010)

STN EN 15600-1 / 72 7249
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím ****)
(EN 15600-1: 2010)

STN EN 15600-2 / 72 7249
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní ****)
(EN 15600-2: 2010)

STN EN 14425-3 / 72 7509
Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na stanovenie lomovej húževnatosti monolitickej keramiky. Časť 3: Metóda šikmého zárezu v trámci (CNB) ****)
(EN 14425-3: 2010)

STN EN 843-7 / 72 7513
Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 7: Skúšky C-prstenec ****)
(EN 843-7: 2010)

STN EN 843-8 / 72 7513
Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 8: Návody na vykonanie preukazných skúšok ****)
(EN 843-8: 2010)

STN EN 1857 / 73 4207
Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky ****)
(EN 1857: 2010)

STN EN 13848-5+A1 / 73 6315
Železnice. Koľaj. Kvalita geometrie koľaje. Časť 5: Geometrické stupne kvality (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13848-5:2008+A1: 2010)

STN EN 12520 / 91 0508
Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytový sedací nábytok
(EN 12520: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 1/media/images//A1 / 73 0528
Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda. Zmena A1 (ISO 1/media/images/: 2004). Zmena A1 ****)
(EN ISO 1/media/images/:2004/A1: 2010, ISO 1/media/images/:2004/Amd 1: 2010)
 

Opravy STN

STN EN 50341-3/C4 / 33 3300
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk. Oprava C4 ****)
(EN 50341-3:2001/Cor. Jun.: 2010)

STN EN 50423-3/C2 / 33 3300
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane. Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk. Oprava C2 ****)
(EN 50423-3:2005/Cor. Jun.: 2010)

STN EN 1991-1-7/O1 / 73 /media/images/
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia. Oprava 1

STN EN ISO 11064-3/0A / 83 3568
Ergonomické navrhovanie riadiacich stredísk. Časť 3: Riadiaca miestnosť (ISO 11064-3:1999). Oprava 0A


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.