Normy v stavebníctve a vo výstavbe: september 2010

01.09.2010, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN P CEN ISO/TS 14907-1 / 01 8572
Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Skúšobné metódy na vybavenie používateľa a pevné vybavenie. Časť 1: Opis skúšobných metód (ISO/TS 14907-1: 2010) ****)
(CEN ISO/TS 14907-1: 2010, ISO/TS 14907-1: 2010)

STN P CEN ISO/TS 17575-1 / 01 8575
Telematika v cestnej doprave. Elektronický výber poplatkov. Definícia aplikačného rozhrania založeného na globálnych navigačných satelitných systémoch a bunkových sieťach. Časť 1: Účtovanie (ISO/TS 17575-1: 2010) ****)
(CEN ISO/TS 17575-1: 2010, ISO/TS 17575-1: 2010)

STN P CEN ISO/TS 17575-2 / 01 8575
Telematika v cestnej doprave. Elektronický výber poplatkov. Definícia aplikačného rozhrania založeného na globálnych navigačných satelitných systémoch a bunkových sieťach (GNSS/CN). Časť 2: Komunikácia a spojenie do nižších vrstiev (ISO/TS 17575-2: 2010) ****)
(CEN ISO/TS 17575-2: 2010, ISO/TS 17575-2: 2010)

STN EN 13507 / 03 8731
Žiarové striekanie. Predúprava častí kovových povrchov a dielcov pre žiarové striekanie
(EN 13507: 2010)

STN EN ISO 17635 / 05 1170
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Všeobecné pravidlá pre kovové materiály (ISO 17635: 2010) ****)
(EN ISO 17635: 2010, ISO 17635: 2010)

STN EN ISO 23279 / 05 1172
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Charakterizovanie indikácií vo zvaroch (ISO 23279: 2010) ****)
(EN ISO 23279: 2010, ISO 23279: 2010)

STN EN ISO 3821 / 05 2135
Zváracie zariadenie. Hadice na zváranie, rezanie a príbuzné procesy (ISO 3821:2008) ****)
(EN ISO 3821: 2010, ISO 3821: 2008)

STN EN ISO 5171 / 05 2140
Zváracie zariadenie. Tlakomery používané vo zváraní, rezaní a príbuzných procesoch (ISO 5171: 2009) ****)
(EN ISO 5171: 2010, ISO 5171: 2009)

STN EN 1906 / 16 5192
Stavebné kovanie. Dverové kľučky a gule. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 1906: 2010)

STN EN 50491-2 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Podmienky prostredia ****)
(EN 50491-2: 2010)

STN EN 50491-5-1 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky ****)
(EN 50491-5-1: 2010)

STN EN 50491-5-2 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu ****)
(EN 50491-5-2: 2010)

STN EN 50491-5-3 / 36 8055
Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v priemyselnom prostredí ****)
(EN 50491-5-3: 2010)

TNI CLC/TR 50552 / 36 8060
Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Otvorený komunikačný systém. Rozhrania. Rozhranie média, krútený pár, trieda 1 ****)
(CLC/TR 50552: 2010)

STN EN ISO 9445-1 / 42 /media/images/
Nehrdzavejúce ocele kontinuálne valcované za studena. Tolerancie rozmerov a tvaru. Časť 1: Úzke pásy a pozdĺžne delené pásy (ISO 9445-1: 2009)
(EN ISO 9445-1: 2010, ISO 9445-1: 2009)

STN EN ISO 9445-2 / 42 /media/images/
Nehrdzavejúce ocele kontinuálne valcované za studena. Tolerancie rozmerov a tvaru. Časť 2: Široké pásy a plechy (ISO 9445-2: 2009)
(EN ISO 9445-2: 2010, ISO 9445-2: 2009)

STN EN 1119 / 64 0638
Potrubné systémy z plastov. Spoje rúr a tvaroviek zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy tesnosti a odolnosti proti poškodeniu ťahovo neúnosných pružných spojov s elastomérovými tesniacimi prvkami
(EN 1119: 2009)

STN EN ISO 1452-1 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Všeobecne (ISO 1452-1: 2009)
(EN ISO 1452-1: 2009, ISO 1452-1: 2009)

STN EN ISO 1452-2 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Rúry (ISO 1452-2: 2009)
(EN ISO 1452-2: 2009, ISO 1452-2: 2009)

STN EN ISO 1452-3 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 3: Tvarovky (ISO 1452-3: 2009)
(EN ISO 1452-3: 2009, ISO 1452-3: 2009)

STN EN ISO 1452-4 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 4: Armatúry (ISO 1452-4: 2009)
(EN ISO 1452-4: 2009, ISO 1452-4: 2009)

STN EN ISO 1452-5 / 64 3212
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (ISO 1452-5: 2009)
(EN ISO 1452-5: 2009, ISO 1452-5: 2009)

STN EN 13022-1+A1 / 70 1640
Sklo v stavebníctve. Štrukturálne utesnené zasklenia. Časť 1: Výrobky zo skla na systémy štrukturálne utesneného zasklenia v podopretých a nepodopretých monolitných a viacnásobných zaskleniach (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13022-1:2006+A1: 2010)

STN EN 13022-2+A1 / 70 1640
Sklo v stavebníctve. Štrukturálne utesnené zasklenia. Časť 2: Montážne pravidlá (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13022-2:2006+A1: 2010)

STN EN 12371 / 72 1156
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie mrazuvzdornosti
(EN 12371: 2010)

STN EN 1097-2 / 72 1187
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu
(EN 1097-2: 2010)

STN 73 6123 / 73 6123
Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty

STN EN 806-4 / 73 6670
Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 4: Montáž
(EN 806-4: 2010)

STN EN 14351-1+A1 / 74 6180
Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14351-1:2006+A1: 2010)

STN EN 534+A1 / 74 7708
Vlnité asfaltové pásy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) ****)
(EN 534:2006+A1: 2010)

STN EN ISO 12958 / 80 6133
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie prietokovej kapacity vody v rovine výrobku (ISO 12958: 2010) ****)
(EN ISO 12958: 2010, ISO 12958: 2010)

STN 83 7015 / 83 7015
Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou ***)
(ČSN 83 9011: 2006, DIN 18915: 2002)

STN 83 7016 / 83 7016
Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba ***)
(ČSN 83 9021: 2006, DIN 18916: 2002)

STN 83 7017 / 83 7017
Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie ***)
(ČSN 83 9031: 2006, DIN 18917: 2002)

STN 83 7018 / 83 7018
Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami ***)
(ČSN 83 9041: 2006, DIN 18918: 2002)

STN 83 7019 / 83 7019
Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy ***)
(ČSN 83 9051: 2006, DIN 18919: 2002)

STN EN 14085 / 91 7834
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia dlážkových panelov na voľné ukladanie ****)
(EN 14085: 2010)

STN EN 15269-1 / 92 0223
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 1: Základné požiadavky
(EN 15269-1: 2010)

STN EN 54-23 / 92 0404
Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia
(EN 54-23: 2010)

STN EN 13381-8 / 92 0814
Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Ochrana aplikovaná na oceľové prvky ****)
(EN 13381-8: 2010)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 3386-2/A1 / 64 5445
Mäkké ľahčené polymérne ma teriály. Stanovenie odporu proti stláčaniu. Časť 2: Vysokohustotné materiály (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010). Zmena A1 ****)
(EN ISO 3386-2:1998/A1: 2010, ISO 3386-2:1997/Amd 1: 2010)
 

Opravy STN

STN EN ISO 19439/AC / 18 9013
Integrita podniku. Rámec pre modelovanie (ISO 19439:2006/Cor 1:2006). Oprava AC ****)
(EN ISO 19439:2006/AC: 2007, ISO 19439:2006/Cor 1: 2006)

STN EN 50341-1/O2 / 33 3300
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie. Oprava 2


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.