Aj tepelnoizolačné výrobky musia mať rodný list

11.07.2007, Anna Paulíková | Materiály, technológie, konštrukcie

Dôležitou súčasťou stavby sú tepelnoizolačné výrobky. Plnia významnú funkciu z hľadiska energetickej hospodárnosti budovy, bránia únikom tepla, zvyšujú tepelnú pohodu a podieľajú sa na znížení nákladov na vykurovanie.

Miest, kadiaľ uniká teplo, je veľa: sú to okná, steny, podlahy, suterén, strecha a rôzne škáry. Vo všetkých prípadoch pomôže len dobrá tepelná izolácia.

Každý výrobca stavebného výrobku nesie primárnu zodpovednosť za jeho kvalitu. Preto musí pred uvedením konkrétneho výrobku na trh preukázať jeho zhodu s príslušnou technickou špecifikáciou, ktorou je výrobková harmonizovaná európska norma alebo národná norma.

Ak takáto norma neexistuje, musí výrobca tepelnoizolačného (TI) produktu získať technické osvedčenie, ktoré je technickou špecifikáciou na výrobok do lehoty ukončenia koexistenčného obdobia budúcej normy.
 

Prísne kvalitatívne hodnotenia

Hodnotenie zhody TI výrobku sa musí vykonávať podľa STN EN 13172:2003 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo, hodnotenie zhody a je založené v systéme hodnotenia zhody 1 na certifikácii výrobkov, ktorá zahŕňa počiatočnú inšpekciu, počiatočné skúšky typu na vzorkách odobratých v štyroch rôznych dňoch v mieste výroby.

Zahŕňa tiež priebežné inšpekcie vnútropodnikovej kontroly v systéme hodnotenia zhody 3 na počiatočných skúškach typu na vzorkách odobratých v štyroch rôznych dňoch v mieste výroby.
Technická špecifikácia určuje, ktoré vlastnosti musí výrobca deklarovať vždy a ktoré navyše podľa zamýšľaného účelu použitia.

Požadované vlastnosti na daný účel použitia predpisuje mandát technickej komisie CEN/TV 88 "M 103: 1994 Mandát pre CEN/CENELEC, týkajúci sa výkonu normalizačnej práce na harmonizovaných normách pre tepelnoizolačné výrobky".
 

Národná a európska cesta

Podľa účelu použitia delíme TI výrobky na tri základné skupiny:
- tepelnoizolačné výrobky na budovy,
- tepelnoizolačné výrobky na technické zariadenia budov,
- tepelnoizolačné výrobky na inžinierske stavby.
Podľa spôsobu výroby delíme TI výrobky na dve skupiny:
- tepelnoizolačné výrobky vyrábané priemyselne,
- tepelnoizolačné výrobky vytvárané na stavbe.

V prípade TI produktov na technické zariadenia budov a TI výrobkov na inžinierske stavby sa zatiaľ uplatňuje „národná cesta“, t.j. hodnotenie zhody s národnými technickými osvedčeniami, resp. európska cesta – hodnotenie zhody s európskymi technickými osvedčeniami.

Každý TI výrobok musí mať "rodný list" – vyhlásenie zhody. Musí byť označený značkou zhody, ktorá má predpísanú formu so všetkými sprievodnými údajmi. Za určitých podmienok existuje možnosť značky zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi, úplná značka však musí byť súčasťou sprievodnej dokumentácie.

Pri výbere vhodného TI výrobku je dobré mať základný prehľad o najbežnejších materiáloch, používaných na tepelnú izoláciu budov.

Viac podrobností o tepelnoizolačných výrobkoch možno nájsť TU.


Autorka pôsobí v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n.o., pobočka Nitra.

Podobné články