Metóda Best Value hodnotí ponuky v súťažiach nielen podľa ceny

24.12.2018, Marek Malina | Správy zo stavebníctva

Kvalitnejšie ponuky v obstarávaní, lepšia úroveň služieb, úspora verejných financií. Také sú hlavné prínosy, ktoré môže Slovensku priniesť zadávanie a hodnotenie zákaziek metódou Best Value.

Hodnoteniu verejného obstarávania metodikou Best Value sa venovala medzinárodná konferencia Zadávanie zákaziek podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality metodou Best Value, ktorú v Prahe usporiadal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s českou Asociací pro rozvoj infrastruktury.

42b-shutterstock_300064289-1-X.jpg

Na konferencii sa zúčastnili aj odborníci z Holandska, Austrálie a z Európskej investičnej banky, aby predstavili svoj prístup k modernému verejnému obstarávaniu. Aktuálne témy a problémy obstarávania na Slovensku a v Českej republike prezentovali v diskusnom paneli predseda slovenského Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, predseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR Petr Rafaj, generálna riaditeľka sekcie centrálneho koordinačného orgánu úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková, prezident ZSPS Pavol Kováčik a podpredseda hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Martin Kolovratník.


Potrebná je odborná diskusia

Účelom konferencie bolo rozprúdiť odbornú diskusiu o potrebe vyhodnocovania verejných obstarávaní aj z pohľadu ponúknutej kvality dodaného tovaru a služby a predstaviť metódu hodnotenia verejných zákaziek Best Value.

Pred vyše 20 rokmi ju na Arizonskej štátnej univerzite vyvinul profesor Dean Kahiwagi a dodnes je jedným z najinovatívnejších postupov hodnotenia kvality vo verejných obstarávaniach. Princípy Best Value sú založené na výbere dodávateľa podľa najlepšieho pomeru kvality a ceny, keď obstarávateľ posudzuje, akú hodnotu dostane za svoje peniaze. Pri hodnotení ponúk nie je pod tlakom, aby si vybral zhotoviteľa len podľa najnižšej ponúknutej ceny, čo vedie k častým komplikáciám pri realizácii zákazky či nízkej kvalite ponúknutých prác alebo služieb.


Rozsiahle možnosti využitia

Pri využití metódy Best Value cena naďalej zostáva podstatným faktorom hodnotenia, ale zohľadňuje sa tiež úroveň zhotoviteľa, kvalita jeho tímu a takisto výsledné riešenie. Prístup možno úspešne využiť nielen pri výstavbe dopravnej a sociálnej infraštruktúry, ale aj v prípade projektov z oblasti informačných technológií a služieb ako facility manažment, stravovacie a upratovacie služby a podobne. Metóda Best Value sa už úspešne využíva v Holandsku, Škandinávii a ďalších krajinách Európy.


Kritériá na odlíšenie kvality

ZSPS sa problematike nedostatočnej kvality vo verejnom obstarávaní venuje dlhodobo. Už v roku 2017 v spolupráci ÚVO a Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravil metodiku hodnotenia kvality ponúk v obstarávaní založenú na báze BVA/BVP (Best Value Approach/Best Value Procurement).

Kým v Českej republike momentálne prebiehajú dve pilotné verejné súťaže (jedna na stavebné, druhá na projektové práce) na báze metodiky hodnotenia ekonomickej výhodnosti vychádzajúcej z princípov BVA/BVP, na Slovensku takáto súťaž vyhlásená nie je. Pritom kvalitatívne hodnotiace kritériá sú cestou, ktorá obstarávateľovi poskytne možnosť odlíšiť kvalitných a skúsených dodávateľov od tých nekvalitných a neskúsených.

Foto: Shutterstock

Podobné články