Normy v stavebníctve a vo výstavbe: august 2011

01.08.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 14253-2 / 01 4102
Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 2: Návody na odhad neistoty merania v GPS, pri kalibrácii meradiel a pri overovaní výrobkov (ISO 14253-2:2011) ****)
(EN ISO 14253-2: 2011, ISO 14253-2: 2011)

STN EN ISO 14253-3 / 01 4102
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kontrola obrobkov a meradiel meraním. Časť 3: Postupy na dosahovanie zhody pri stanovení neistoty merania (ISO 14253-3: 2011) ****)
(EN ISO 14253-3: 2011, ISO 14253-3: 2011)

STN EN ISO 25378 / 01 4400
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakteristiky a podmienky. Definície (ISO 25378: 2011) ****)
(EN ISO 25378: 2011, ISO 25378: 2011)

STN EN ISO 12780-1 / 01 4407
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 1: Slovník a parametre priamosti (ISO 12780-1: 2011) ****)
(EN ISO 12780-1: 2011, ISO 12780-1: 2011)

STN EN ISO 12780-2 / 01 4407
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12780-2: 2011) ****)
(EN ISO 12780-2: 2011, ISO 12780-2: 2011)

STN EN ISO 12781-1 / 01 4408
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rovinnosť. Časť 1: Slovník a parametre rovinnosti (ISO 12781-1: 2011) ****)
(EN ISO 12781-1: 2011, ISO 12781-1: 2011)

STN EN ISO 12781-2 / 01 4408
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rovinnosť. Časť 2: Operatóry špecifikácie (ISO 12781-2: 2011) ****)
(EN ISO 12781-2: 2011, ISO 12781-2: 2011)

STN EN ISO 12180-1 / 01 4409
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 1: Slovník a parametre valcovitosti (ISO 12180-1: 2011) ****)
(EN ISO 12180-1: 2011, ISO 12180-1: 2011)

STN EN ISO 12180-2 / 01 4409
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12180-2: 2011) ****)
(EN ISO 12180-2: 2011, ISO 12180-2: 2011)

STN EN ISO 12181-1 / 01 4410
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 1: Slovník a parametre kruhovitosti (ISO 12181-1: 2011) ****)
(EN ISO 12181-1: 2011, ISO 12181-1: 2011)

STN EN ISO 12181-2 / 01 4410
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12181-2:2011) ****)
(EN ISO 12181-2: 2011, ISO 12181-2: 2011)

STN EN 14127 / 01 5062
Nedeštruktívne skúšanie. Meranie hrúbky ultrazvukom ****)
(EN 14127: 2011)

STN EN ISO 19142 / 01 9353
Geografická informácia. Webová objektová služba (ISO 19142: 2010) *)
(EN ISO 19142: 2010, ISO 19142: 2010)

STN EN ISO 14585 / 02 1246
Závitorezné skrutky so zaoblenou valcovou hlavou a so šesťcípovým oblým vnútorným vybratím
(ISO 14585: 2011)
(EN ISO 14585: 2011, ISO 14585: 2011)

STN EN ISO 14586 / 02 1247
Závitorezné skrutky so zapustenou hlavou a so šesťcípovým oblým vnútorným vybratím (ISO 14586: 2011)
(EN ISO 14586: 2011, ISO 14586: 2011)

STN EN ISO 14587 / 02 1248
Závitorezné skrutky so zapustenou šošovkovitou hlavou a so šesťcípovým oblým vnútorným vybratím (ISO 14587: 2011)
(EN ISO 14587: 2011, ISO 14587: 2011)

STN EN 13411-4 / 02 4402
Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou
(EN 13411-4: 2011)

STN EN ISO 3613 / 03 8631
Kovové a iné anorganické povlaky. Chromátové konverzné povlaky na zinku, kadmiu, na zliatinách hliníka so zinkom a zinku s hliníkom. Skúšobné metódy (ISO 3613: 2010)
(EN ISO 3613: 2010, ISO 3613: 2010)

STN EN ISO 3580 / 05 5051
Zváracie materiály. Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie žiarupevných ocelí. Klasifikácia (ISO 3580: 2010) ****)
(EN ISO 3580: 2011, ISO 3580: 2010)

STN EN 1264-3 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 3: Dimenzovanie
(EN 1264-3: 2009)

STN EN 1264-4 / 06 0315
Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 4: Inštalácia
(EN 1264-4: 2009)

STN EN 60534-8-3 / 13 4509
Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 8-3: Hodnotenie hluku. Výpočtové postupy predpovedania aerodynamického hluku regulačných armatúr ****)
(EN 60534-8-3: 2011, IEC 60534-8-3: 2010)

STN EN 16084 / 14 0649
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Kvalifikácia tesnosti komponentov a spojov
(EN 16084: 2011)

STN EN 60770-1 / 18 1078
Meracie prevodníky pre riadiace systémy priemyselných procesov. Časť 1: Metódy hodnotenia prevádzkových vlastností ****)
(EN 60770-1: 2011, IEC 60770-1: 2010)

STN EN 60695-2-12 / 34 5630
Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2-12: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Index horľavosti žeravým drôtom (GWFI) - skúšky materiálov ****)
(EN 60695-2-12: 2010, IEC 60695-2-12: 2010)

STN EN 60695-2-13 / 34 5630
Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2-13: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Teplota zapálenia žeravým drôtom (GWIT) - skúšky materiálov ****)
(EN 60695-2-13: 2010, IEC 60695-2-13: 2010)

STN EN 60068-2-5 / 34 5791
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-5: Skúšky. Skúška Sa: Simulované slnečné žiarenie na úrovni zemského povrchu a návod na skúšanie slnečným žiarením ****)
(EN 60068-2-5: 2011, IEC 60068-2-5: 2010, IEC 60068-2-5:2010/Cor. 1 Dec.: 2010)

STN EN 61439-5 / 35 7107
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach
(EN 61439-5: 2011, IEC 61439-5: 2010)

STN EN 1560 / 42 /media/images/
Zlievarenstvo. Systém označovania liatiny. Značky materiálov a číselné označovanie materiálov ****)
(EN 1560: 2011)

STN EN 1559-1 / 42 1260
Zlievarenstvo. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Všeobecne ****)
(EN 1559-1: 2011)

STN EN 13614 / 65 7044
Asfalty a asfaltové spojivá. Určovanie priľnavosti asfaltových emulzií ponorením do vody
(EN 13614: 2011)

STN EN ISO 1519 / 67 3079
Náterové látky. Ohybová skúška (na valcovom tŕni) (ISO 1519: 2011) ****)
(EN ISO 1519: 2011, ISO 1519: 2011)

STN EN 196-5 / 72 2100
Metódy skúšania cementu. Časť 5: Skúška puzolanity puzolánových cementov
(EN 196-5: 2011)

STN EN 459-1 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody
(EN 459-1: 2010)

STN EN 459-2 / 72 2200
Stavebné vápno. Časť 2: Skúšobné metódy
(EN 459-2: 2010)

STN EN 15037-2+A1 / 72 3021
Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 2: Betónové vložky (Konsolidovaný text)
(EN 15037-2:2009+A1: 2011)

STN EN 15037-3+A1 / 72 3021
Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 3: Keramické vložky (Konsolidovaný text)
(EN 15037-3:2009+A1: 2011)

STN EN 1794-1 / 73 6042
Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu
(EN 1794-1: 2011)

STN EN 1794-2 / 73 6042
Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia
(EN 1794-2: 2011)

STN EN 302 686 V1.1.1 / 87 2686
Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 63 GHz do 64 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****)
(EN 302 686: 2011 V1.1.1)

STN EN 653 / 91 7854
Pružné dlážkoviny. Ľahčené polyvinylchloridové dlážkoviny. Špecifikácia ****)
(EN 653: 2011)

STN EN 654 / 91 7855
Pružné dlážkoviny. Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice. Špecifikácia ****)
(EN 654: 2011)

STN EN 655 / 91 7856
Pružné dlážkoviny. Dlaždice s podkladom zo zlisovaného korku s polyvinylchloridovou nášľapnou vrstvou. Špecifikácia ****)
(EN 655: 2011)

STN EN 686 / 91 7861
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru na podklade z ľahčeného materiálu ****)
(EN 686: 2011)

STN EN 687 / 91 7862
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru na korkovom podklade ****)
(EN 687: 2011)

STN EN 688 / 91 7863
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia korkových linoleí ****)
(EN 688: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 14125/A1 / 64 0664
Vláknami vystužené plastové kompozity. Stanovenie ohybových vlastností (ISO 14125:1998/Amd 1:2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 14125:1998/A1: 2011, ISO 14125:1998/Amd 1: 2011)
 

Opravy STN

STN EN 13121-3+A1/AC / 69 8120
GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba (Konsolidovaný text). Oprava AC ****)
(EN 13121-3:2008+A1:2010/AC: 2011)

STN 72 1001/O1 / 72 1001
Klasifikácia zemín a skalných hornín. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-byvanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.

Podobné články