Normy v stavebníctve a vo výstavbe: september 2011

01.09.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 28927-10 / 01 1460
Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 10: Príklepové vŕtačky, kladivá a rozrušovačky (ISO 28927-10: 2011) ****)
(EN ISO 28927-10: 2011, ISO 28927-10: 2011)

STN EN ISO/IEC 17021 / 01 5257
Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2011)
(EN ISO/IEC 17021: 2011, ISO/IEC 17021: 2011)

STN EN ISO 4136 / 05 1121
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom smere (ISO 4136:2001) ****)
(EN ISO 4136: 2011, ISO 4136: 2001)

STN EN ISO 9016 / 05 1125
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška rázom v ohybe. Umiestnenie skúšobných tyčí, orientácia vrubu a skúšanie (ISO 9016:2001) ****)
(EN ISO 9016: 2011, ISO 9016: 2001)

STN EN ISO 5178 / 05 1136
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom zvarového kovu tavných zvarových spojov v pozdĺžnom smere (ISO 5178:2001) ****)
(EN ISO 5178: 2011, ISO 5178: 2001)

STN EN ISO 17637 / 05 1180
Nedeštruktívne skúšanie tavných zvarov. Vizuálna kontrola tavne zváraných spojov (ISO 17637:2003) ****)
(EN ISO 17637: 2011, ISO 17637: 2003)

STN EN ISO 9015-1 / 05 1313
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšanie tvrdosti. Časť 1: Skúška tvrdosti spojov zhotovených oblúkovým zváraním (ISO 9015-1:2001) ****)
(EN ISO 9015-1: 2011, ISO 9015-1: 2001)

STN EN ISO 9015-2 / 05 1313
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšanie tvrdosti. Časť 2: Skúšanie mikrotvrdosti zvarových spojov (ISO 9015-2:2003) ****)
(EN ISO 9015-2: 2011, ISO 9015-2: 2003)

STN EN ISO 544 / 05 5001
Zváracie materiály. Technické dodacie podmienky na prídavné materiály a tavivá. Druh výrobku, rozmery, tolerancie a označovanie (ISO 544:2011) ****)
(EN ISO 544: 2011, ISO 544: 2011)

STN EN 14154-1+A2 / 25 7805
Vodomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14154-1:2005+A2: 2011)

STN EN 14154-2+A2 / 25 7805
Vodomery. Časť 2: Inštalácia a podmienky na používanie (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14154-2:2005+A2: 2011)

STN EN 14154-3+A2 / 25 7805
Vodomery. Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia (Konsolidovaný text) ****)
(EN 14154-3:2005+A2: 2011)

STN EN 12405-1+A2 / 25 7865
Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu (Konsolidovaný text)
(EN 12405-1:2005+A2: 2010)

STN EN 13001-2 / 27 /media/images/
Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia
(EN 13001-2: 2011)

STN ISO 4309 / 27 0056
Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a vyraďovanie (CD)
(ISO 4309: 2010)

STN EN 500-4 /27 8940
Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Špecifické požiadavky na zhutňovacie stroje
(EN 500-4: 2011)

STN EN 12846-1 / 65 7064
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času výtokovým viskozimetrom. Časť 1: Asfaltové emulzie ****)
(EN 12846-1: 2011)

STN EN 12846-2 / 65 7064
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času výtokovým viskozimetrom. Časť 2: Riedené a zmäkčené asfaltové spojivá ****)
(EN 12846-2: 2011)

STN EN 15812 / 65 7240
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie schopnosti prekrytia trhlín ****)
(EN 15812: 2011)

STN EN 15813 / 65 7241
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách ****)
(EN 15813: 2011)

STN EN 15815 / 65 7243
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti stlačeniu ****)
(EN 15815: 2011)

STN EN 15816 / 65 7244
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti dažďu ****)
(EN 15816: 2011)

STN EN 15817 / 65 7245
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti vode ****)
(EN 15817: 2011)

STN EN 15818 / 65 7246
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie rozmerovej stability pri vysokej teplote ****)
(EN 15818: 2011)

STN EN 15819 / 65 7247
Náterové látky zahustené polymérom modifikovaným asfaltom. Zmenšenie hrúbky vrstvy pri úplnom vysušení ****)
(EN 15819: 2011)

STN EN 15820 / 65 7248
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie vodotesnosti ****)
(EN 15820: 2011)

STN EN ISO 29601 / 67 3117
Náterové látky. Ochrana proti korózii ochrannými náterovými systémami. Hodnotenie pórovitosti v suchom filme (ISO 29601: 2011) ****)
(EN ISO 29601: 2011, ISO 29601: 2011)

STN EN 12758 / 70 1635
Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku a stanovenie vlastností
(EN 12758: 2011)

STN 72 1171 / 72 1171
Stanovenie mernej hmotnosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti straseného kameniva a pórovitosti kameniva

STN EN 15976 / 72 7681
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie emisivity ****)
(EN 15976: 2011)

STN EN 15643-2 / 73 0901
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností
(EN 15643-2: 2011)

STN EN ISO 16484-5 / 74 7400
Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2010) ****)
(EN ISO 16484-5: 2010, ISO 16484-5: 2010)

STN EN 13508-2+A1 / 75 6920
Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13508-2:2003+A1: 2011)

STN EN ISO 10773 / 80 6156
Geosyntetické ílové zábrany. Stanovenie prúdenia plynu cez GCL alebo GCB (Geosyntetický ílový liner alebo Geosyntetická ílová zábrana) (ISO 10773: 2011) ****)
(EN ISO 10773: 2011, ISO 10773: 2011)

STN EN ISO 10769 / 80 6157
Geosyntetické ílové zábrany (GBR-C). Stanovenie nasiakavosti bentonitu vodou (ISO 10769: 2011) ****)
(EN ISO 10769: 2011, ISO 10769: 2011)

STN EN 13823 / 92 0213
Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu
(EN 13823: 2010)

STN EN 15080-12 / 92 0222
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 12: Nosné murované steny ****)
(EN 15080-12: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN 1993-3-2/NA / 73 1431
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-2: Veže, stožiare a komíny. Komíny. Národná príloha NA
 

Opravy STN

STN EN 50063/AC / 05 2020
Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a inštaláciu zariadení na odporové zváranie a príbuzné procesy. Oprava AC ****)
(EN 50063:1989/Cor. Aug.: 1990)

STN EN 15643-1/O1 / 73 0901
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.

Podobné články