Normy v stavebníctve a vo výstavbe: júl 2011

01.07.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN 01 0115 / 01 0115
Terminológia v metrológii (mod. ISO/IEC Guide 99: 2007)

STN EN ISO 28927-11 / 01 1460
Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 11: Drvič kameňov (ISO 28927-11: 2011) ****)
(EN ISO 28927-11: 2011, ISO 28927-11: 2011)

STN EN 1330-4 /01 5052
Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 4: Termíny používané pri skúšaní ultrazvukom
(EN 1330-4: 2010)

STN EN 13554 / 01 5060
Nedeštruktívne skúšanie. Akustická emisia. Všeobecné zásady ****)
(EN 13554: 2011)

STN EN ISO 26945 / 03 8515
Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené zliatinové povlaky cín-kobalt (ISO 26945: 2011) ****)
(EN ISO 26945: 2011, ISO 26945: 2011)

STN EN 60974-11 / 05 2205
Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 11: Držiaky elektród
(EN 60974-11: 2010, IEC 60974-11: 2010)

STN EN ISO 14341 / 05 5378
Zváracie materiály. Drôtové elektródy a vytavené zvarové kovy na oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Triedenie (ISO 14341: 2010) ****)
(EN ISO 14341: 2011, ISO 14341: 2010)

STN EN 1113+A1 / 13 7187
Zdravotnotechnické armatúry. Sprchové hadice na zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky ****)
(EN 1113:2008+A1: 2011)

STN EN 15879-1 / 14 3019
Skúšanie a hodnotenie výmenníkov tepelných čerpadiel s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a/alebo chladenie priestoru. Časť 1: Priamy výmenník vody tepelného čerpadla ****)
(EN 15879-1: 2011)

STN EN 13126-19 / 16 6015
Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 19: Posuvné zatvárania ****)
(EN 13126-19: 2011)

STN EN 12999 / 27 /media/images/
Žeriavy. Nakladacie žeriavy
(EN 12999: 2011)

STN EN 15011 / 27 0210
Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy ****)
(EN 15011: 2011)

STN P CEN/TS 81-11 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 11: Vysvetlenia týkajúce sa súboru noriem EN 81 ****)
(CEN/TS 81-11: 2011)

STN EN 81-41 / 27 4003
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou
(EN 81-41: 2010)

STN EN 13977 / 28 2235
Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a údržby ****)
(EN 13977: 2011)

STN EN 14033-1 / 28 2236
Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod ****)
(EN 14033-1: 2011)

STN EN 60445 / 33 0160
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
(EN 60445: 2010, IEC 60445: 2010)

STN 33 2000-4-444 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
(HD 60364-4-444: 2010, HD 60364-4-444:2010/Cor. Jul.: 2010, mod. IEC 60364-4-44: 2007)

STN 33 2000-7-702 / 33 2000
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-702: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Bazény a fontány
(HD 60364-7-702: 2010, mod. IEC 60364-7-702: 2010)

STN EN 50310 / 36 9072
Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky
(EN 50310: 2010)

STN EN ISO 18286 / 42 0113
Za tepla valcované plechy z nerezovej ocele. Tolerancia rozmerov a tvaru (ISO 18286: 2008)
(EN ISO 18286: 2010, ISO 18286: 2008)

STN EN ISO 6892-2 / 42 0312
Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 2: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (ISO 6892-2: 2011) ****)
(EN ISO 6892-2: 2011, ISO 6892-2: 2011)

STN EN ISO 9444-2 / 42 1908
Nehrdzavejúca oceľ kontinuálne valcovaná za tepla. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 2: Široký pás a plech (ISO 9444-2: 2009)
(EN ISO 9444-2: 2010, ISO 9444-2: 2009)

STN EN 10305-4 / 42 6720
Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy ****)
(EN 10305-4: 2011)

STN EN 12735-1 / 42 8704
Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy
(EN 12735-1: 2010)

STN EN 12735-2 / 42 8704
Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry na zariadenia
(EN 12735-2: 2010)

STN EN ISO 178 / 64 0607
Plasty. Stanovenie ohybových vlastností (ISO 178: 2010)
(EN ISO 178: 2010, ISO 178: 2010)

STN EN 13074-1 / 65 7077
Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 1: Opätovné získavanie odparovaním ****)
(EN 13074-1: 2011)

STN EN 13074-2 / 65 7077
Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 2: Stabilizácia po opätovnom získaní odparovaním ****)
(EN 13074-2: 2011)

STN EN 16140 / 72 1151
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie citlivosti na zmeny vzhľadu vzniknuté z tepelných cyklov ****)
(EN 16140: 2011)

STN EN ISO 10140-1 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky (ISO 10140-1: 2010)
(EN ISO 10140-1: 2010, ISO 10140-1: 2010)

STN EN ISO 10140-2 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti (ISO 10140-2: 2010)
(EN ISO 10140-2: 2010, ISO 10140-2: 2010)

STN EN ISO 10140-3 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti (ISO 10140-3: 2010)
(EN ISO 10140-3: 2010, ISO 10140-3: 2010)

STN EN ISO 10140-4 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 4: Postupy pri meraní a požiadavky (ISO 10140-4: 2010)
(EN ISO 10140-4: 2010, ISO 10140-4: 2010)

STN EN ISO 10140-5 / 73 0511
Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 5: Skúšobné priestory a zariadenie (ISO 10140-5:2010)
(EN ISO 10140-5: 2010, ISO 10140-5: 2010)

STN EN 12390-5 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies
(EN 12390-5: 2009)

STN EN 12390-6 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies
(EN 12390-6: 2009)

STN EN 12390-7 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu
(EN 12390-7: 2009)

STN EN 12390-8 / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou
(EN 12390-8: 2009)

STN EN 1999-1-3 / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
(EN 1999-1-3: 2007)

STN EN 13674-1 / 73 6364
Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 1: Širokopätné symetrické koľajnice nad 46 kg/m ****)
(EN 13674-1: 2011)

STN EN 476 / 73 6735
Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky
(EN 476: 2011)

STN EN 15885 / 75 6917
Triedenie a charakteristiky metód renovácie a opráv kanalizačných potrubí a stôk
(EN 15885: 2010)

TNI CEN/TR 614-3 / 83 3503
Bezpečnosť strojov. Časť 3: Zásady ergonomického navrhovania mobilných strojov
(CEN/TR 614-3: 2010)

STN EN 14055 / 91 4640
Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače
(EN 14055: 2010)

STN EN 649 / 91 7850
Pružné dlážkoviny. Homogénne a heterogénne polyvinylchloridové dlážkoviny. Špecifikácia ****)
(EN 649: 2011)

STN EN 651 / 91 7852
Pružné dlážkoviny. Polyvinylchloridové dlážkoviny s penovou vrstvou. Špecifikácia ****)
(EN 651: 2011)

STN EN 652 / 91 7853
Pružné dlážkoviny. Polyvinylchloridové dlážkoviny s podkladom na báze korku. Špecifikácia ****)
(EN 652: 2011)

STN EN 548 / 91 7860
Pružné dlážkoviny. Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru ****)
(EN 548: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN 1998-4/NA / 73 /media/images/
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia. Národná príloha

STN EN 1993-1-7/NA / 73 1401
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doskové konštrukcie priečne zaťažené. Národná príloha

STN EN 1999-1-3/NA / 73 1501
Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu. Národná príloha

STN EN 1993-6/NA / 73 5130
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 12808-4/AC / 72 2469
Škárovacie látky na obkladové prvky. Časť 4: Stanovenie zmrašťovania. Oprava AC ****)
(EN 12808-4:2009/AC: 2011)

STN EN 1085/OA / 75 0165
Čistenie odpadových vôd. Slovník. Oprava A

STN ISO 24510/OA / 75 0301
Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na posudzovanie a zlepšovanie služieb užívateľom. Oprava A

STN ISO 24511/OA / 75 0302
Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na riadenie verejných kanalizácií a posudzovanie ich služieb. Oprava A

STN ISO 24512/OA / 75 0303
Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na riadenie verejných vodovodov a posudzovanie ich služieb. Oprava A

STN EN ISO 13943/OA / 92 0102
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008). Oprava A


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).
► Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD ROM (bez vydania tlačou).

Portál ABC-byvanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.

Podobné články