Nájomné v reštituovaných domoch by sa malo uvoľniť

06.04.2011, SITA | Bytové domy

Nájomné v reštituovaných domoch by sa malo deregulovať. Je to problém, s ktorým sa nedarilo pohnúť celých 20 rokov.

Vláda SR schválila v stredu 6. apríla s pripomienkami návrhy dvoch súvisiacich zákonov – o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Navrhovaná účinnosť oboch navrhovaných zákonov je od 1. septembra tohto roku.
 

Byty treba uvoľniť – alebo platiť trhové nájomné

Nájomcovia bytov v reštituovaných domoch, ktorí majú v súčasnosti regulovanú výšku nájomného, majú uvoľniť prenajaté byty do konca roku 2017. Vlastníci týchto domov by potom mohli prenajímať byty za trhové nájomné alebo ich využívať podľa vlastných predstáv. Schválené pripomienky k obom návrhom zákonov podľa hovorcu ministra dopravy Martina Krajčoviča nemenia ich podstatu.

 

Vypovedať nájom možno bez uvedenia dôvodu

Prenajímatelia bytov by zároveň mali mať právo vypovedať ich nájom bez uvedenia dôvodu do konca roku 2011 s 12-mesačnou výpovednou lehotou. Ide o byty v domoch vydaných oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, ak ich k účinnosti tohto zákona vlastnia výlučne alebo v spoluvlastníctve s obcou.

Prenajímatelia bytov v domoch, o ktorých sa vedie súdne konanie o ich vydanie alebo určenie vlastníctva v spore s obcou, a prenajímatelia bytov, o ktorých sa vedie súdne konanie o prechode nájmu alebo výmene bytu, budú môcť vypovedať ich nájom do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu. V týchto prípadoch bude výpovedná lehota šesť mesiacov.

Prenajímatelia bytov, o ktorých sa vedie súdne konanie, doručia do vlastných rúk nájomcu a obci príslušnej na konanie o nároku na poskytnutie bytovej náhrady do konca roku 2011 oznámenie o budúcej výpovedi nájmu bytu. Nájomcovia, ktorí budú mať nárok na bytovú náhradu, nebudú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne náhradný byt.
 

Problém sa týka viac ako 2-tis. osôb

Usporiadanie nájomných vzťahov k bytom v domoch súkromných vlastníkov s regulovanou výškou nájomného by sa podľa rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja malo týkať 923 bytov, v ktorých žije 2 311 osôb. Celková podlahová plocha týchto bytov je 65 887 štvorcových metrov, čo je priemerne 71,38 štvorcového metra na jeden byt. V byte býva priemerne 2,5 obyvateľa.

Tieto byty sú v 31 sídlach. Najviac v Bratislave, a to 706, z toho v prvom obvode mesta 527, v treťom obvode 98, v druhom obvode 44, v štvrtom obvode 20 a piatom obvode 17 bytov. V Šahách je takýchto bytov 38, v Žiline 36, v Trenčíne 30, v Trnave 16, Košiciach 11, vo Vysokých Tatrách 10, v Komárne deväť bytov.
 

Na dotácie chce štát dať 72,7 mil. eur

Na dotácie pre nájomcov, ktorí si nebudú môcť dovoliť získať náhradné bývanie, bude potrebných 72,7 milióna eur. Dotáciu bude podľa návrhu zákona možné poskytnúť na obstaranie náhradných bytov, technickej vybavenosti a pozemkov. Dotácia na obstaranie náhradného bytu má byť vo výške 100 perc. oprávnených nákladov, ak na štvorcový meter podlahovej plochy neprevýšia tisíc eur.

Ak pôjde o stavebné úpravy iných budov na bývanie alebo nebytových budov či nebytového priestoru, ktorými sa získa náhradný byt, dotácia má byť hradená v plnej výške oprávnených nákladov neprevyšujúcich 800 eur na štvorcový meter.
 

Poliakov dotlačil k riešeniu súd

Pre dlhodobé neriešenie problému vlastníkov bytov je na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu od februára 2010 deväť sťažností proti SR od slovenských vlastníkov alebo dedičov reštituovaných bytových domov. Vláda SR zaslala k sťažnostiam svoje oficiálne stanovisko, súd o veci zatiaľ nerozhodol.

Zmeniť reštriktívny systém regulácie nájomného muselo napríklad už Poľsko, a to po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech majiteľky domu, ktorá podala žalobu, pretože nemohla zvýšením nájomného vykompenzovať náklady na údržbu. Svoj verdikt vyniesol súd v roku 2008. Reštriktívna štátna regulácia nájomného pochádzajúca z čias komunizmu sa v Poľsku týkala približne 100-tis. majiteľov nehnuteľností a 900-tis. nájomníkov.

Podobné články