Vyhlásili súťaž Stavba roka 2016, uzávierka je 31. októbra t.r.

15.08.2016, ABF Slovakia | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Rozbehla sa súťaž Stavba roka 2016. Celoštátna verejná neanonymná súťaž Stavba roka vstupuje takto do svojho 22. ročníka. Uzávierka prihlášok je v októbri t.r., výsledky vyhlásia v marci 2017.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, Prvá stavebná sporiteľňa a Vydavateľstvo Eurostav vyhlásili súťaž Stavba roka 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

City-Arena-Trnava-2-X.jpg

 Stavbou roka 2015 sa stal multifunkčný komplex City Arena v Trnave


 

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území SR, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul Stavba roka 2016. Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska a šesť cien spoluvyhlasovateľov súťaže.

V 22. ročníku súťaže sa znovu uskutoční aj internetová anketa o Cenu verejnosti 2016, bude to už jej ôsmy ročník. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v úvodný večer veľtrhov Coneco a Racioenergia v Bratislave s priamym televíznym prenosom na RTVS.

Do súťaže možno prihlásiť dokončené stavby, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016. Uzávierka záväzných prihlášok je 31. októbra 2016. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok je 30. novembra t.r.

Podrobné informácie o súťaži a podklady sú na www.stavbaroka.eu. Súťažné podmienky a prihlášky do súťaže Stavba roka 2016 možno získať na adrese organizátora súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Ďalšie kontakty: tel. 0903 246 628, 0917 490 401; e-mail: mail@stavbaroka.eu, mail@abfslovakia.sk; www.abfslovakia.sk.

Foto: Matej Kováč

Podobné články