Dôležitá úloha polystyrénov v zatepľovacích systémoch

01.06.2011, Zuzana Lukáčiková, Juraj Mlynarčík | Materiály, technológie, konštrukcie

V rámci celosvetového zvyšovania cien energií sa čoraz väčšia pozornosť obracia na znižovanie ich spotreby. Jednou z najefektívnejších ciest je použitie účinných tepelných izolácií.

Ekonomická návratnosť týchto investícií sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov. V nových európskych predpisoch sa pritom stretávame s účinnými tepelnými izoláciami s výrazne zvýšenými hrúbkami (bežne 80-200 mm).

Medzi najpoužívanejšie tepelnoizolačné materiály patrí penový polystyrén (EPS). Dlhodobé úspešné používanie tepelných izolácií z penového polystyrénu na celom svete dokázalo, že vďaka výborným vlastnostiam možno EPS výhodne aplikovať v celom rade stavebných konštrukcií, najčastejšie na tepelné izolácie striech, fasád, podláh a stropov.

Optimálnym riešením je vytvorenie súvislého tepelnoizolačného opláštenia budovy bez tepelných mostov. Táto požiadavka sa týka nielen strechy a stien, ale aj konštrukcií v styku so zeminou. Ide napríklad o oblasť sokla, suterénnych stien a podláh, príp. o základové dosky.

Vďaka svojím vlastnostiam a nízkym obstarávacím nákladom je penový polystyrén materiálom, bez ktorého v súčasnosti nie je možné energeticky hospodárne a cenovo dostupné stavanie.
 

Základné vlastnosti

Penový (expandovaný) polystyrén Rigips má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Je to dané jeho jemnou bunkovou štruktúrou. Skladá sa z množstva uzatvorených buniek tvaru guľôčky, ktorá obsahuje vzduch. Vysoká pevnosť EPS v tlaku zaručuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu, čo umožňuje jeho použitie na terasy plochých striech, priemyselných podláh a podobne.

Nízka hmotnosť EPS znižuje zaťaženie nosnej konštrukcie, náklady na transport a námahu pri aplikácii. Minimálnu nasiakavosť ocení staviteľ predovšetkým pri aplikácii tepelných izolácií v zhoršených klimatických podmienkach, prípadnom zatečení do konštrukcie, nesprávne realizovaných detailoch a pri zvýšenej kondenzácii v konštrukcii.

Pri aplikácii EPS nie je nutné používať špeciálne ochranné pomôcky. EPS neobsahuje zdravotné riziko. Používa sa preto aj pri balení potravín. Jeho výhodou je tiež jednoduchá recyklovateľnosť.

EPS je určený na trvalé aplikácie s teplotami do 70º C. Táto odolnosť vyhovuje všetkým nárokom bežných stavebných konštrukcií. Penový polystyrén nevytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy, nehnije, neplesnivie ani nespráchnivie. Neškodí mu ani pôdna baktéria.
 

Cenová výhodnosť

EPS je možné kombinovať so všetkými stavebnými materiálmi, ako je sadra, cement, betón, asfalt a podobne. Cenovú výhodnosť EPS umožňuje najmä jeho nízka energetická náročnosť pri výrobe a používanie moderných technológií.

V poslednom čase sa veľká pozornosť venuje požiarnej bezpečnosti konštrukcií s polystyrénom. V stavebníctve sa v súčasnosti používajú iba samozhášajúce materiály. EPS sa vždy vkladá do konštrukcie pod ochrannú vrstvu omietky, sadrokartónu atď. Celková požiarna odolnosť sa vždy posudzuje na celej konštrukcii vrátane všetkých vrstiev a povrchových úprav.

EPS vynašiel Fritz Stastny z firmy BASF v roku 1949. Päťdesiat rokov mnohostranného a dlhodobého používania penového polystyrénu dokázalo, že pri správnej aplikácii zostávajú jeho vlastnosti nezmenené.
 

Všestranné použitie

EPS možno použiť napríklad na dodatočné zateplenie jednoplášťových plochých striech. Je výhodný pre novostavby a rekonštrukcie.

Variant jednoplášťových plochých striech sa vyznačuje vysokou produktivitou práce, lebo v jednom pracovnom úkone sa robí aplikácia tepelnej izolácie a zároveň prvé vrstvy hydroizolácie.

Základom dielca je doska alebo spádová doska zo stabilizovaného penové polystyrénu EPS 100 S (EPS 150 S, EPS 200 S), na ktorú je už vo výrobe nalepený asfaltový hydroizolačný pás so šírkou 1 080 mm. Lepí sa pomocou PUR lepidla (typu Puk) v pruhoch, čím sa vytvorí expanzná vrstva.

Asfaltový pás presahuje EPS dosku na dvoch priľahlých stranách o minimálne 80 mm. Tento presah umožňuje jednoduché spojenie so susednými dielcami. Odporúča sa použiť pás z oxidovaného asfaltu alebo SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny.

Správne osadené kompletizované dielce po spojení presahov spravidla tvoria (pri pásoch typu S) prvú hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa.
 

Spádové dosky na ploché strechy

Spádové dosky plochých striech sú určené na vyspádovanie alebo dospádovanie jednoplášťových striech. Odstraňujú problémy spojené so stojatou vodou na plochých strechách (poruchy hydroizolácie, vznik mikroorganizmov). Pri navrhovaní striech má byť sklon povlakovej hydroizolačnej vrstvy najmenej 1º, t.j. 1,75 perc. smerom k odvodňovacím prvkom vrátane úžľabia.

Správne navrhnuté a uskutočnené vyspádovanie plochy strechy pomocou EPS Rigips predlžuje jej životnosť, zlepšuje jej tepelné izolačné schopnosti a zvyšuje hydroizolačnú bezpečnosť.


Ing. Zuzana Lukáčiková a Ing. Juraj Mlynarčík pôsobia v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips, Trnava.

Podobné články