Na firmy s energetickým auditom čakajú desiatky miliónov eur

27.05.2019, Štefan Kuča | Správy zo stavebníctva

Od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry môžu firmy získať z eurofondov desiatky miliónov eur. Agentúra je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Podniky na Slovensku môžu predkladať žiadosti o nenávratné finančné príspevky zamerané na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Podmienkou je mať vypracovaný energetický audit. V závere vlaňajška Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 46. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE vo firmách, k dispozícii je 50 miliónov eur.

26b-shutterstock_114098614-1-X.jpg


Príspevok 200-tis. eur až 2 mil. eur

Podniky môžu na realizáciu opatrení, ktoré im odporučí energetický audit, získať z eurofondov príspevok od 200-tisíc eur do 2 miliónov eur, so spoluúčasťou 55 percent oprávnených výdavkov na projekt pre veľké spoločnosti a 50 perc. pre malé a stredné firmy.

"Prvé hodnotiace kolo bolo vo februári 2019, druhé v apríli. Ďalšie kolá sa budú uzatvárať v posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca, až do vyčerpania peňazí. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy bude na stránke op-kzp.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň sa táto informácia objaví aj na webe siea.sk," hovorí Eduard Chudovský, obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s.


Vyhlásených výziev je viac

V hre sú aj iné podobné výzvy. Podľa E. Chudovského je výhodná napríklad výzva č. 30 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód OPKZP-PO4-SC421-2017-30). Vyhlásili ju 29. septembra 2017, zameraná je takisto na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. K dispozícii bolo sprvu 40 mil. eur, po 1,5 roku v polovici februára t.r. bolo voľných ešte 26 mil. eur.

"Rozdiel medzi výzvami 46 a 30 je v intenzite pomoci. Lákavejšia je výzva č. 30, podpora tu môže dosiahnuť až 85 perc. oprávnených výdavkov a stačí 15 perc. vlastných peňazí. Nevýhodou je, že ide len o projekty do 200-tisíc eur," pokračuje E. Chudovský.

Ak má firma väčší rozpočet, zostáva jej iba možnosť využiť výzvu 46, kde je nenávratný finančný príspevok od 200-tis. eur do 2 mil. eur. Všetko závisí od konkrétneho podniku.


Mnohé projekty zamrzli na zlom audite

"Netreba sa obávať, že niektoré kolá sú už uzatvorené, pretože samotné výzvy sú ešte otvorené. Treba tiež vedieť, že viac ako polovica projektov nie je schválená, lebo zamrzli na zlých auditoch. Veľmi dôležité je preto správne vypracovať audit a žiadosť," upozorňuje E. Chudovský.

Zároveň odporúča, že ak podnik ešte nemá energetický audit, môže sa obrátiť priamo na firmu Energie2. Tá sa o vypracovanie auditu postará a poradí aj s postupom pri žiadosti o dotácie. "Šancu získať eurofondy majú len opatrenia, ktoré vyplynú z energetického auditu a budú obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných krokov. Podmienkou je, že audit musí vypracovať odborne spôsobilá osoba a že navrhne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE," vysvetľuje E. Chudovský.


Na čo sa dajú peniaze použiť

Príspevky sú určené napríklad na rekonštrukciu a zatepľovanie budov, obnovu energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia, na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie.

Z eurofondov sa v rámci tejto výzvy môžu obnoviť iba budovy zapísané v katastri nehnuteľností ako stavby s kódom pre priemyselné alebo administratívne objekty. Budovy sa musia prioritne využívať na vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených odvetviach podpory zo sektora priemyselnej výroby. Ďalšie informácie sú o.i. na tomto odkaze.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články