Zatepľovanie a obnova budov na Slovensku beží už 25 rokov

08.09.2016, Katarína Dudáková | Správy zo stavebníctva

Budovy sa na Slovensku obnovujú a zatepľujú už 25 rokov. Tento medzník a 15. výročie svojho založenia na dnešnom odborno-spoločenskom podujatí v Bratislave oslávilo Združenie pre zatepľovanie budov. Jeho členovia si spolu s partnerskými organizácií pripomenuli najvýznamnejšie míľniky zatepľovania v SR.

"Obnova budov prináša 30- až 50-percentné úspory tepla pri vykurovaní. Ak sa opatrenia na dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne výstavby uplatnia v plnom rozsahu, úspory môžu dosiahnuť až 70 percent. Zároveň sa minimálne o 25 rokov predlžuje životnosť budovy. Vzhľadom na vek existujúceho fondu bytových i nebytových budov, ako aj rodinných domov je zhotovovanie tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov pri obnove a pri novej výstavbe budov príležitosťou pre splnenie základných požiadaviek na stavby, ktoré smerujú k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom," hovorí prof. Zuzana Sternová, predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov.

Zateplovanie-vyrocie-1-X.jpg

Zateplovanie-vyrocie-2-X.jpg

 Prvýkrát na Slovensku sa zateplenie pri pilotnom projekte celoplošne použilo na obvodovom plášti budov s 332 bytovými jednotkami v Bratislave na Kramároch (1991-1994)


 

Pilotný projekt spustili pred 25 rokmi

Na Slovensku sa so zatepľovaním budov začalo pred 25 rokmi. Dovedna 332 bytových jednotiek na bratislavských Kramároch bolo pilotným projektom na území SR, keď sa použilo zateplenie celoplošne na obvodovom plášti budovy. Vďaka tomuto projektu sa na Slovensku získali prvé praktické skúsenosti so zhotovovaním vonkajších tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov (ETICS). Ďalšie obdobie možno charakterizovať mnohými zmenami a sprísňovaním požiadaviek na výstavbu. Týmto podmienkam sa muselo prispôsobiť aj uplatnenie zatepľovania.

Podiel obnovených bytových domov na Slovensku je dnes 55,69 perc., pri rodinných domoch je to 30,67 perc. Rozsah zateplenia do konca roku 2015 sa stanovil na základe výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov 2011 a odborného odhadu rozsahu zatepľovania bytových a rodinných domov Združenia pre zatepľovanie budov. Podľa odhadov tohto občianskeho združenia pri doterajších skúsenostiach a dostatočných formách podpory obnovy bytových budov by mali byť bytové budovy na Slovensku obnovené v roku 2029 a rodinné domy v roku 2045.


Potenciál obnovy je stále značný

Združenie pre zatepľovanie budov sa od roku 2001 aktívne zapája do podpory v oblasti navrhovania a zhotovovania ETICS na Slovensku. "Naše združenie vyvíja rôznorodé aktivity, ktorých cieľom je podporiť zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov obvodových plášťov budov pri obnove a pri novej výstavbe budov. V tomto smere budeme pokračovať aj ďalej. Na základe výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov 2011 a našich poznatkov je zrejmé, že potenciál pre obnovu budov na Slovensku je stále značný," dopĺňa Z. Sternová.

Počas slávnostného odborno-spoločenského podujatia prevzali z jej rúk pamätné listy zástupcovia členov a spolupracujúcich organizácií, ktoré dlhodobo podporujú činnosť a rozvoj Združenia pre zatepľovanie budov.

Súčasťou podujatia bol slávnostný krst dvoch publikácií, ktoré vyšli pri príležitosti 25. výročia zatepľovania na Slovensku. Úlohu krstných rodičov prijali Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, a Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Uvedenie publikácií do života sa uskutočnilo symbolicky "zateplením" pomocou najčastejšie používaných tepelných izolácií v ETICS: minerálnou vlnou a expandovaným polystyrénom.

Zateplovanie-vyrocie-4-X.jpg

 Súčasní členovia Združenia pre zatepľovanie budov a zástupcovia spolupracujúcich organizácií


 

Zateplovanie-vyrocie-5-X.jpg

 Predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov prof. Zuzana Sternová v slávnostnom príhovore pripomenula najdôležitejšie míľniky v histórii zatepľovania na Slovensku


 

Združenie vzniklo v roku 2001

Združenie pre zatepľovanie budov je nezávislé profesné občianske združenie (OZ) právnických a fyzických osôb pôsobiacich pri zatepľovaní obvodových plášťov budov. Združuje producentov vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS), výrobcov komponentov ETICS, zhotoviteľov a expertov v tejto oblasti.

Vzniklo v roku 2001 s cieľom podporovať právne a technické podmienky zatepľovania, rozširovať aktuálne informácie o zatepľovaní, dbať na kvalitu stavebných prác súvisiacich so zhotovovaním ETICS, rešpektovať vzájomne dohodnuté podmienky etiky podnikania a podieľať sa na úsporách energie.

OZ má deväť riadnych členov, 13 pridružených a dvoch čestných členov. Od roku 2001 je jeho predsedníčkou prof. Zuzana Sternová. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesnými organizáciami, so školami, s výskumnými pracoviskami, so štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rozličných oborov. Združenie je členom Európskej asociácie zhotoviteľov vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov – European Association of ETICS (EAE).

Zateplovanie-vyrocie-6-X.jpg

 Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, a Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, krstia publikácie k 25. výročiu zatepľovania na Slovensku


 

Foto: archív, Martin Matula

Podobné články