Zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov pomôže JESSICA

17.06.2011, SITA | Bytové domy

Na realizáciu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie má ísť v rokoch 2011 až 2015 dovedna 18,529 milióna eur.

Európske zdroje z toho predstavujú 15,75 mil. eur, prostriedky štátneho rozpočtu 2,429 mil. eur a vlastné zdroje prijímateľov 350-tisíc eur. Spoločný návrh ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja schválila vláda SR.

Na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach prostredníctvom európskej iniciatívy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) sú určené návratné prostriedky vo výške 11,529 mil. eur.

Tieto peniaze môžu využiť záujemcovia na celom Slovensku, pričom Bratislavský kraj prostredníctvom rovnomenného operačného programu a ostatné kraje cez Regionálny operačný program. Ďalších 7 mil. eur nenávratných zdrojov má byť využitých na výstavbu nájomných bytov pre marginalizované skupiny v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Cieľom iniciatívy JESSICA, založenej Európskou komisiou, je v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy podpora udržateľnej miery investícií v mestských oblastiach s využitím návratných zdrojov financovania. Týmto spôsobom sa má zefektívniť využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa podieľalo na vypracovaní tohto návrhu, keďže riadi spomínaný Regionálny operačný program aj Operačný program Bratislavský kraj. Ministerstvo dopravy zasa zodpovedá za tvorbu štátnej politiky pre oblasť bývania.

Údržba bytového fondu na Slovensku je dlhodobo zanedbávaná, čo sa prejavuje na jeho stave. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 a následného odborného prepočtu je na Slovensku v súčasnosti trvale obývaných 1 768 000 bytov. Z toho okolo 750-tis. bytov je v panelových domoch a z nich budovy zhruba so 600-tis. bytmi nevyhnutne potrebujú výrazné investície na komplexnú obnovu.

 

Podobné články